Wyciąg z ogłoszenia o I przetargu na sprzedaż lokalu o innym przeznaczeniu ul. Artura Grottgera 8/4 w Kłodzku

Organ Ogłaszający:

Urząd Miejski

Miejscowość:

Kłodzko

Kod pocztowy:

57-300

Ulica:

plac Bolesława Chrobrego 1

Data Publikacji: 04 stycznia, 2023

Ilość wizyt: 54

Dokumenty do pobrania:

Wyciąg z ogłoszenia Burmistrza Miasta Kłodzka o I przetargu ustnym nieograniczonym

na sprzedaż lokalu o innym przeznaczeniu zlokalizowanego w Kłodzku przy ul. Artura Grottgera 8/4 o powierzchni 88,84 m² wraz z udziałem w wysokości 112/1000 cz. w nieruchomości wspólnej, w tym w prawie własności nieruchomości oznaczonej geodezyjnie jako dz. nr 16/9 (AM-3) obręb Centrum o powierzchni 0,0264 ha, dla której Sąd Rejonowy w Kłodzku prowadzi księgę wieczystą SW1K/00048637/1.

 

Nieruchomość znajduje się w centralnej części miasta, ok 200 m od Rynku i 250 m od dworca PKS/PKP; położenie korzystne. Dojazd korzystny.

Działka 16/9 AM-3 obręb Centrum w całości zabudowana budynkiem mieszkalno-usługowym ul. Artura Grottgera 8.

Budynek ul. Artura Grottgera 8 – rok budowy 1890; zabudowa zwarta; budynek mieszkalno-użytkowy o 4 kondygnacjach i użytkowym poddaszu.

Lokal ul. Artura Grottgera 8/4 zlokalizowany jest na drugim piętrze (III kondygnacja), składa się z 5 pomieszczeń o łącznej powierzchni 88,84 m²; ogrzewanie centralne, stolarka okienna drewniana w stanie średnim; instalacje: elektryczna.

Pomieszczenie WC przynależne do lokalu, zlokalizowane na klatce schodowej, jest w częściach wspólnych nieruchomości i nie podlega sprzedaży.

 

Uczestnikom przetargu zaleca się dokonanie wizji lokalnej w terenie, zapoznanie się z otoczeniem oraz uzyskanie na własną odpowiedzialność wszelkich informacji o nieruchomości.

Gmina Miejska Kłodzko nie ponosi odpowiedzialności za wady ukryte nieruchomości oraz za istnienie podziemnych urządzeń infrastruktury technicznej, które dotychczas nie zostały zinwentaryzowane i zewidencjonowane.

Gmina Miejska Kłodzko nie ponosi odpowiedzialności za obciążenia nieujawnione w księdze wieczystej prowadzonej dla przedmiotowej nieruchomości.

 

PRZEZNACZENIE W PLANIE MIEJSCOWYM:

W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego – teren oznaczony symbolem – 3 MU – teren zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej z usługami, w tym: administracja, finanse, gastronomia, handel detaliczny, kultura, obsługa firm, obsługa ludności, służba zdrowia, turystyka, wypoczynek.

Budynek ul. Artura Grottgera 8 wpisany jest do gminnej ewidencji zabytków i podlega ochronie konserwatorskiej.

 

Nieruchomość nie jest przedmiotem obciążeń i zobowiązań.

 

WARUNKI PRZETARGU:

 

  1. CENA WYWOŁAWCZA – 220 000,00 zł (słownie: dwieście dwadzieścia tysięcy złotych)

Na podst. art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t. j. Dz. U. 2022, poz. 931 ze zm.) sprzedaż nieruchomości zwolniona jest z podatku VAT.

 

  1. Minimalne postąpienie przetargowe – 2 200,00 zł (słownie: dwa tysiące dwieście złotych).

 

  1. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie wadium w wysokości 22 000,00 zł (słownie: dwadzieścia dwa tysiące złotych) na rachunek Urzędu Miasta w Kłodzku – Gospodarczy Bank Spółdzielczy w Strzelinie o/Kłodzko nr rachunku 28 9588 0004 7100 1010 2000 0050 w terminie do dnia 02.2023 r. W tytule przelewu należy wpisać „wadium – I przetarg lokal o innym przeznaczeniu ul. Grottgera 8/4” oraz podać nazwę podmiotu, który będzie nabywał nieruchomość. Za termin wniesienia wadium uważa się dzień wpływu wadium na wskazany rachunek bankowy.

 

  1. Przetarg odbędzie się dnia 15.02.2023 r. o godz. 10.00 w Sali Rajców nr 201 II piętro Urzędu Miasta w Kłodzku, Pl. Bolesława Chrobrego 1.

 


Dodatkowych informacji dotyczących przetargu udzielają pracownicy Wydziału Gospodarki Mieniem Komunalnym i Planowania Przestrzennego, Pl. Bolesława Chrobrego 1, pokój nr 122, tel. 74 865 46 63.

Ogłoszenie o przetargu opublikowane jest na tablicach informacyjnych Urzędu Miasta w Kłodzku, stronach internetowych (www.um.bip.klodzko.pl, www.klodzko.pl) oraz na portalu internetowym www.doba.pl Udział w postępowaniu przetargowym wiąże się z przetwarzaniem danych osobowych oferentów na zasadach określonych w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie
o ochronie danych) (Dz. U. UE. L 119 z 04.05.2016, str. 1 oraz Dz. U. UE. L 127 z 23.08.2018, str. 2) oraz w zakresie wynikającym z ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2204 ze zm.) oraz rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (t. j. Dz.U. z 2014 r. poz. 1490). Więcej informacji
o przetwarzaniu danych osobowych przez Urząd Miasta w Kłodzku można uzyskać na stronie www.um.bip.klodzko.pl w zakładce „Ochrona danych osobowych/Klauzula informacyjna
o przetwarzaniu danych osobowych w Urzędzie Miasta Kłodzka na podstawie obowiązujących przepisów prawa, zawartych umów i udzielonej zgody.”