Przetarg na sprzedaż działki nr 140/2, obr. 4 Strzegom – UM Strzegom

Organ Ogłaszający:

Urząd Miasta

Miejscowość:

Strzegom

Kod pocztowy:

58-150

Ulica:

Rynek 38

Data Publikacji: 08 grudnia, 2022

Ilość wizyt: 168

Dokumenty do pobrania:

BURMISTRZ STRZEGOMIA

o g ł a s z a

PRZETARG USTNY OGRANICZONY

na sprzedaż nieruchomości stanowiącej mienie komunalne Gminy Strzegom

 

Przedmiotem przetargu jest działka położona na terenie gminy Strzegom

Działka niezabudowana nr 140/2, obr. 4, położona w Strzegomiu  wg danych z rejestru ewidencji gruntów  powierzchnia wynosi 0,9895 ha,  dla nieruchomości urządzona jest księga wieczysta SW1S/00031787/2. 

Ze względu na warunki usytuowania przedmiotowej nieruchomości przetarg ogranicza się do właścicieli, użytkowników wieczystych przyległej nieruchomości – dz. nr 130, obr.4, dz. nr 131, obr.4, dz. nr 132, obr.4, dz. nr 133, obr.4, dz. nr 138, obr.4, dz. nr 148, obr.4.  
 

Cena wywoławcza nieruchomości  590.000,00 zł

Wadium  – 59.000,00 zł

Postąpienie nie może wynosić mniej niż 1 % ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych ceny wywoławczej.

Do wylicytowanej ceny doliczony zostanie obowiązujący podatek VAT.

Przetarg odbędzie się w dniu 09.02.2023 r. o godz. 1030 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Strzegomiu – sala nr 29.

 

Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego obszarów położonych w obrębie wsi Żółkiewka w gminie Strzegom oraz obszaru położonego w obrębie 4 miasta  Strzegom uchwalonego Uchwałą Nr 5/18 Rady Miejskiej w Strzegomiu z dnia 25.01.2018 r. dz. nr 140/2, obr.4 oznaczona jest symbolem 1 KDW  – teren dróg wewnętrznych.

Osoby zamierzające uczestniczyć w przetargu winny w terminie do dnia 30.01.2023 r.  zgłosić uczestnictwo w przetargu poprzez złożenie pisemnego oświadczenia uczestnictwa w przetargu w Urzędzie Miejskim w Strzegomiu, Wydział Obsługi Interesantów pokój nr 15, do godz. 16:00, wraz z dokumentem potwierdzającym spełnienie warunku przetargu ograniczonego – oświadczenie, że jest się właścicielem lub użytkownikiem wieczystym działki przyległej do działki będącej przedmiotem przetargu.
W dniu 31.01.2023 r. Komisja Przetargowa zakwalifikuje osoby uprawnione do wzięcia udziału w przetargu, wywieszając na tablicy ogłoszeń listę osób zakwalifikowanych do przetargu.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłata wadium na konto Gminy Strzegom – Santander Bank Polska S.A O/Strzegom nr rachunku: 97 1090 2343 0000 0005 9800 0232  w nieprzekraczalnym terminie do dnia 06.02.2023 r. (za dzień wpłaty wadium uważa się dzień wpływu środków na konto Gminy Strzegom). Dowód wpłaty wadium należy przedłożyć Komisji Przetargowej w dniu przetargu.

Wadium wpłacone przez uczestnika, który wygrał przetarg zalicza sie na poczet ceny nabycia nieruchomości, a wadium wpłacone przez pozostałe osoby zwraca sie po zakończeniu przetargu, jednak nie później niż przed upływem 3 dni od dnia odwołania lub zamknięcia przetargu. 

Cena nieruchomości sprzedawanej w drodze przetargu podlega zapłacie najpóźniej do dnia zawarcia umowy w formie aktu notarialnego. W razie uchylania się uczestnika, który wygrał przetarg, od zawarcia umowy w formie aktu notarialnego, wpłacone wadium ulega przepadkowi.

Koszty związane z przeniesieniem prawa własności  nieruchomości ponosi nabywca.

Osoby przystępujące do przetargu powinny posiadać dokument potwierdzający tożsamość.
W przypadku osób prawnych wymagany jest aktualny wypis z właściwego dla siedziby oferenta rejestru lub inny dokument urzędowy określający status prawny oferenta, sposób reprezentacji, a także imiona i nazwiska osób uprawnionych do reprezentacji. W przypadku ustanowienia pełnomocnika przez osobę fizyczną, wymagane jest notarialnie potwierdzone

pełnomocnictwo. Powyższe dokumenty winny być okazane Komisji Przetargowej bezpośrednio przed rozpoczęciem przetargu.

Umowa notarialna może być zawarta wyłącznie z podmiotem, który przetarg wygra.

Przetarg zostanie przeprowadzony zgodnie z przepisami Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 roku w sprawie trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. Nr 207, poz. 2108).

Dodatkowe informacje związane z przetargiem można uzyskać w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami i Zagospodarowania Przestrzennego Urzędu Miejskiego w Strzegomiu, Rynek 38,  pok. nr 34, II p. lub telefonicznie pod nr 748560543, ponadto informacja o przetargu umieszczona jest na stronie internetowej Miasta i Gminy Strzegom- www.strzegom.pl. bip-przetargi.

Zastrzega się prawo odwołania przetargu z uzasadnionej przyczyny, przy czym informacja o takiej decyzji podana zostanie w sposób i w formie jaką zastosowano do ogłoszenia o przetargu.