Przetarg na sprzedaż nieruchomości, dz. nr 378 obręb Dobromierz – UG Dobromierz

Organ Ogłaszający:

Urząd Gminy

Miejscowość:

Dobromierz

Kod pocztowy:

58-170

Ulica:

pl. Wolności 24

Data Publikacji: 18 listopada, 2022

Ilość wizyt: 105

Dokumenty do pobrania:

Dobromierz, dnia 17 listopada 2022 r.

 

OGŁOSZENIE O PRZETARGU USTNYM NIEOGRANICZONYM

NA ZBYCIE NIERUCHOMOŚCI

 

Wójt Gminy Dobromierz ogłasza II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gminnej dz. nr 378 obręb Dobromierz.

Przetarg odbędzie się w dniu 20 grudnia 2022 r. o godzinie 10:30 w siedzibie Urzędu Gminy Dobromierz, Plac Wolności 24, sala konferencyjna (pokój nr 7).

 

INFORMACJE O PRZEDMIOCIE SPRZEDAŻY

Numer działki/obręb geodezyjny 378 obręb Dobromierz
Numer księgi wieczystej SW1S/00018950/9
Powierzchnia działki

wg informacji z rejestru gruntów

895 m2
Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania MN27 – Tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej

Otulina Książańskiego Parku Krajobrazowego

Nieprzekraczalna linia zabudowy

Opis nieruchomości Kształt – regularny, teren z lekkim spadkiem. Dostęp do uzbrojenia: woda, kanalizacja, sieć teletechniczna, energia elektryczna (uzbrojenie dostępne w ulicy Podgórnej). Przez teren działki nie przebiegają żadne sieci uzbrojenia. Działka posiada dojście i dojazd z drogi gminnej o nawierzchni asfaltowej (ul. Podgórna).  Przez teren działki przebiega napowietrzna linia elektroenergetyczna. Na działce znajduje się słup energetyczny. Teren działki był wykorzystywany jako ogród przydomowy, aktualnie nie jest uprawiany. Teren działki porastają pojedyncze drzewa owocowe oraz drzewa i krzewy ozdobne. Znaczna część działki jest ogrodzona siatką na słupkach metalowych, ogrodzenie kwalifikuje się do rozbiórki. Użytek RIVa.
Obciążenie nieruchomości Brak
Cena wywoławcza 68 000,00 zł netto
Wadium 4 000,00 zł

Wadium należy wpłacić na konto

Gminy Dobromierz

Nr 44 2030 0045 1110 0000 0203 2530

najpóźniej do dnia 15 grudnia 2022 r.

Podatek VAT Do wylicytowanej ceny sprzedaży zostanie doliczony 23% podatek VAT

 

Za datę wpływu uważa się dzień, w którym środki finansowe znajdą się na koncie Gminy Dobromierz.
Osoba fizyczna obowiązana jest przedstawić w dniu przetargu dokument tożsamości, osoby prawne pełnomocnictwo, dokument tożsamości osoby reprezentującej w oryginałach. Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w miejscu i terminie ustalonym zgodnie z art. 41 ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce. nieruchomościami (Dz. U. z 2021 r. poz. 1899) organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, wpłacone wadium nie podlega zwrotowi. Wójt Gminy Dobromierz zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu z ważnych przyczyn.

UWAGA: W przypadku ewentualnej potrzeby, okazanie granic nieruchomości następuje staraniem i na koszt nabywcy – protokół z wyznaczenia granic z dnia 11.10.2022 r. do wglądu w tut. Urzędzie.

Ogłoszenie o przetargu wywieszono na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Dobromierz, na stronie internetowej www.bip.dobromierz.pl w zakładce Przetargi/Sprzedaż nieruchomości oraz www.komunikaty.doba.pl. Informacje na temat przetargu można uzyskać pod numerem telefonu (74) 8586 217 wew. 18.

 

WÓJT

(-) Jerzy Ulbin