Przetarg na sprzedaż działki nr 791/73 /AM-2/ Krosnowice – UG Kłodzko

Organ Ogłaszający:

Urząd Gminy

Miejscowość:

Kłodzo

Kod pocztowy:

57-300

Ulica:

ul. Okrzei 8A

Data Publikacji: 17 listopada, 2022

Ilość wizyt: 147

Dokumenty do pobrania:

WÓJT GMINY KŁODZKO

ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w Krosnowicach

  1. Położenie nieruchomości: Krosnowice
  2. Nr działki: 791/73 /AM-2/
  3. Powierzchnia nieruchomości: 0,0074 ha
  4. Księga wieczysta: Kłodzko SW1K/00071780/8 /wolna od obciążeń i zadłużeń/.
  5. Cena wywoławcza: 4.890,-zł

Do wylicytowanej ceny zostanie doliczony podatek VAT 23 %

  1. Opis nieruchomości:

Działka położona jest we wschodniej części wsi. Najbliższe otoczenie stanowi zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna, jednorodzinna, tereny zielone. Działka położona jest w ciągu wydzielonych działek o małych powierzchniach. Dojazd do działki drogami gminnymi miejscowo utwardzonymi tłuczniem, od strony ul. Tkackiej i ul. Wodnej. Kształt działki regularny, zbliżony do prostokąta. Teren równy, płaski. Działka zagospodarowana zielenią, z trzech stron ogrodzona (od strony działki 791/88, 791/72, 791/62). Na działce usytuowany jest betonowy chodnik. W otoczeniu działki znajduje się sieć energetyczna, wodociągowa, kanalizacyjna, gazowa. Możliwość podłączania się do istniejących sieci należy uzgodnić z ich właścicielami.

W Planie zagospodarowania przestrzennego dz. nr 791/73 położona jest w terenie oznaczonym symbolem MO1, w strefie zagrożenia powodziowego A10 i A1. Na terenach oznaczonych symbolem M01, przeznaczonych na zabudowę mieszkaniową jednorodzinną i zagrodową w strefie zagrożenia powodziowego obowiązują następujące ustalenia. Wyznaczono strefę najwyższego ryzyka powodziowego oznaczoną symbolem A10, w której istnieje prawdopodobieństwo zalania terenu wodą raz na 10 lat. Na całym obszarze objętym strefą zagrożenia powodziowego A10 obowiązują następujące ustalenia: 1) zakaz wznoszenia obiektów budowlanych 2) dopuszczenie remontów bieżących istniejących obiektów budowlanych bez możliwości ich rozbudowy 3) zakaz wykonywania nasadzeń zielenią wysoką 4) na obszarze położonym między wałem przeciwpowodziowym, a korytem wody płynącej obowiązuje zakaz wznoszenia obiektów budowlanych, składowania materiałów, zmieniania ukształtowania powierzchni gruntu, sadzenia drzew i krzewów oraz wykonywania urządzeń lub robót, które mogą utrudniać ochronę tych obszarów przed powodzią, z wyłączeniem robót związanych z regulacją i utrzymaniem wód.

Postąpienie nie może wynosić mniej niż 1 % ceny wywoławczej.

Ponadto nabywca nieruchomości ponosi koszt sporządzenia umowy notarialnej.

Wylicytowana w drodze przetargu cena nie podlega rozłożeniu na raty i podlega zapłacie nie później niż w dniu zawarcia umowy sprzedaży.

Przetarg odbędzie się dnia 28 grudnia 2022 roku o godz. 10 00 w Urzędzie Gminy  w Kłodzku, ul. Okrzei 8a, pokój nr 413 /III p./

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości 10% ceny  wywoławczej, tj. 489,-zł na konto Urzędu Gminy Kłodzko, nr konta  38952300010000226420000013 Bank Spółdzielczy Kłodzko lub w Kasie Urzędu Gminy  Kłodzko,  najpóźniej do dnia 22 grudnia 2022 roku. Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników, jeżeli przynajmniej jeden uczestnik zaoferował co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej.

Termin podpisania aktu notarialnego wynosi jeden miesiąc od dnia  przeprowadzonego  przetargu i cała cena sprzedaży musi być zapłacona najpóźniej do dnia zawarcia umowy notarialnej.

Uczestnikom, którzy nie wygrali przetargu wadium zostanie zwrócone niezwłocznie po odwołaniu lub zamknięciu przetargu, nie później niż 3 dni od odwołania lub zamknięcia przetargu. Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał zalicza się na poczet  ceny  sprzedaży.

Zawiadomienie o terminie i miejscu zawarcia aktu notarialnego nastąpi w ciągu 21 dni od daty zamknięcia przetargu. Nie przystąpienie bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy notarialnej oznaczać będzie odstąpienie od zawarcia umowy i przepadek wadium na rzecz sprzedającego.

Wójt Gminy zastrzega prawo do odwołania przetargu z ważnych przyczyn. Dodatkowe informacje można uzyskać w Urzędzie Gminy Kłodzko, pokój nr 412 lub  telefonicznie, tel. (74) 647 41 40.

Wójt Gminy
/-/  Zbigniew Tur