Przetarg na sprzedaż dz. nr 72/4 72/5 72/6 72/7 KW SW1D/ 00050164/4 – UMiG Pieszyce

Organ Ogłaszający:

Urząd Miasta i Gminy

Miejscowość:

Pieszyce

Kod pocztowy:

58-250

Ulica:

ul. Kościuszki 2

Data Publikacji: 09 listopada, 2022

Ilość wizyt: 299

Dokumenty do pobrania:

OGŁOSZENIE Nr 35/2022 O PRZETARGU

 

Burmistrz Miasta i Gminy Pieszyce zaprasza do publicznego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości położonych na terenie Gminy Pieszyce:

Lp.

 

Nr działki
Nr KW
Położenie i opis powierz-

chnia działki

( ha)

Przeznaczenie
w Planie Zagospodarowania Przestrzennego lub Studium
Cena wywoławcza (zł) Wysokość wadium Godzina
przetargu
1 72/4

72/5

72/6

72/7

KW SW1D/ 00050164/4

 Położenie:

Gmina Pieszyce, miasto Pieszyce obręb Dolne

Opis:

Działki gruntu niezabudowane,

Zapisane  w ewidencji gruntów jako klasoużytek: ŁIII, Ws

Dostęp do drogi publicznej przez drogę wewnętrzną, działki porośnięte roślinnością trawiastą i zakrzewieniami.

0.1143

0.1166

0.1170

0.1170

 

 

19-MNU – Tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i/lub usługowej(1)

4-KDW – teren drogi wewnętrznej(1)

380.000,-(2) 38.000,- 1030

 (1)  przeznaczenie w Planie Zagospodarowania Przestrzennego.

(2) do ceny uzyskanej w drodze przetargu zostanie naliczony należny podatek VAT.

poprzednie przetargi na zbycie wyżej opisanej nieruchomości zakończyły się wynikiem negatywnym i odbyły się:  I – 28.06.2022 r., II – 23.08.2022 r., III – 11.10.2022 r.

Nieruchomość jest wolna od wszelkich obciążeń i praw na rzecz osób trzecich.

 1. Przetarg odbędzie się w dniu 14 grudnia 2022 r. w Urzędzie Miasta i Gminy w Pieszycach, Kościuszki 2, pok. nr 12 (I piętro).
 2. Wnoszone wadium przyjmowane będzie w pieniądzu.
 3. Wadium należy wpłacić na konto Urzędu Miasta i Gminy w Pieszycach:

                        Bank Spółdzielczy nr 02 9527 0007 0036 6063 2000 0005

Termin wpłacenia wadium wyznacza się do dnia  7 grudnia 2022 r.

 

Wadium wpłacone przez nabywcę zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia nieruchomości.

 1. Warunkiem udziału w przetargu jest:

wniesienie WADIUM w określonym wyżej terminie oraz okazanie Komisji Przetargowej  przed otwarciem  przetargu:

– osoby fizyczne – dowód tożsamości ,

złożenie pisemnego oświadczenia o zapoznaniu się z ogłoszeniem o przetargu, warunkami przetargu i przyjęciu ich bez zastrzeżeń oraz o zapoznaniu się ze stanem technicznym nieruchomości, nieruchomością w terenie (gdyż granice nabywanej nieruchomości nie będą okazywane na koszt Urzędu), a także o rezygnacji z wszelkich roszczeń z tego wynikających, 

– osoby fizyczne będące w związku małżeńskim i posiadające umowną bądź ustawową wspólność majątkową pisemne oświadczenie współmałżonka o wyrażeniu przez niego zgody na nabycie nieruchomości po cenie wylicytowanej przez współmałżonka.

osoby prawne oraz inne jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej, a podlegające wpisowi do rejestru – aktualny wypis z właściwego rejestru, stosowne pełnomocnictwa, dowody tożsamości osób reprezentujących podmiot,

cudzoziemcy w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 24.03.1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r., poz. 2278) – obowiązani są przedstawić komisji zezwolenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji na nabycie nieruchomości,

 1. Przed przystąpieniem do przetargu oferent powinien zapoznać się z nieruchomością, jej stanem technicznym, warunkami jej zagospodarowania oraz dokumentacją geodezyjną.

Wgląd do mapy ewidencyjnej w celu zapoznania się z usytuowaniem działki można uzyskać na stronie publicznej geoportal.gov.pl 

 1. Należność za nieruchomość uzyskaną w drodze przetargu po odliczeniu wadium, należy wpłacić na konto Urzędu Miasta i Gminy w Pieszycach:

            Bank Spółdzielczy nr 83 9527 0007 0036 6063 2000 0002

 

nie później niż w przeddzień zawarcia umowy notarialnej, Datą dokonania wpłaty całej kwoty jest data uznania rachunku bankowego Gminy Pieszyce.

Burmistrz Miasta i Gminy Pieszyce najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu zawiadomi osobę ustaloną jako Nabywca nieruchomości o miejscu i terminie zawarcia umowy sprzedaży.

Termin zawarcia umowy zostanie uzgodniony z Nabywcą, a w razie nieosiągnięcia porozumienia w tej kwestii, miejsce i termin zawarcia umowy zostaną wyznaczone przez Gminę Pieszyce.

 1. W przypadku nie przystąpienia osoby ustalonej jako Nabywca nieruchomości, bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w miejscu i terminie podanych w zawiadomieniu lub braku wpłaty ceny nabycia nieruchomości w przeddzień wyznaczonego terminu zawarcia umowy, Burmistrz Miasta i Gminy Pieszyce może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.
 2. Koszty sporządzenia umowy sprzedaży oraz opłaty sądowe związane z dokonaniem wpisów w księdze wieczystej ponosi Nabywca. 
 3. Nieruchomość sprzedawana jest na podstawie danych z ewidencji gruntów i budynków. W przypadku ewentualnego wznowienia punktów granicznych wykonanego na koszt i staraniem nabywcy Gmina nie bierze odpowiedzialności za ewentualne różnice.
 4. Dodatkowe informacje na temat przetargu można uzyskać w Wydziale Gospodarki Gruntami i Rolnictwa Urzędu Miasta i Gminy w Pieszycach, pokój nr 12, tel. 074/ 8365- 268.
 5. Zastrzega się możliwość unieważnienia przetargu.

 

Pieszyce,  7 listopada 2022 r.