Ogłoszenie Burmistrza Strzegomia o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu mpzp Międzyrzecze

Organ Ogłaszający:

Urząd Miasta

Miejscowość:

Strzegom

Kod pocztowy:

58-150

Ulica:

Rynek 38

Data Publikacji: 04 listopada, 2022

Ilość wizyt: 122

Dokumenty do pobrania:

OGŁOSZENIE

BURMISTRZA STRZEGOMIA

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszarów w obrębie wsi Międzyrzecze, w gminie Strzegom

 

Na podstawie art. 17 pkt 9 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2022 r. poz. 503), w związku z uchwałą Nr 5/16 Rady Miejskiej w Strzegomiu z dnia 28 stycznia 2016 r. w sprawie przystąpienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obrębu wsi Międzyrzecze, w gminie Strzegom, zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu  miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszarów w obrębie wsi Międzyrzecze, w gminie Strzegom, wraz prognozą odziaływania na środowisko w dniach od 14 listopada 2022 r. do 5 grudnia 2022 r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Strzegomiu, Rynek 38 w godzinach pracy urzędu, w pokoju nr 35, II piętro oraz udostępnieniu na stronie BIP Urzędu Miejskiego w Strzegomiu w zakładce: Nieruchomości /Zagospodarowanie Przestrzenne /2022: https://bip.strzegom.pl/public/?id=217805. Dyskusja publiczna nad przyjętymi w w/w projekcie rozwiązaniami, odbędzie się w dniu  29 listopada 2022 r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Strzegomiu, Rynek 38, w pokoju nr 35, II piętro  o godz. 14.00.  Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte
w projekcie planu miejscowego może wnieść uwagi. Uwagi należy składać na piśmie do Burmistrza Strzegomia (zgodnie z art. 18 ust. 2 i 3 ustawy), na adres Urzędu Miejskiego w Strzegomiu, Rynek 38, 58-150 Strzegom lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w tym na adres strzegom@strzegom.pl wraz z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 19 grudnia 2022 r.

Jednocześnie, na podstawie art. 39 ust. 1 pkt 2 do 5, art. 40, w związku z art. 54 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2022 r., poz. 1029), podaję do publicznej wiadomości, że zgodnie z art. 46 pkt 1 ww. ustawy, projekt planu miejscowego podlega strategicznej ocenie oddziaływania na środowisko, w tym zapewnieniu możliwości udziału społeczeństwa w opracowywaniu dokumentów. Z dokumentacją sprawy można zapoznać się w siedzibie Urzędu Miejskiego w Strzegomiu, w godzinach pracy urzędu. W postępowaniu w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko mogą być składane uwagi na piśmie, ustnie do protokołu lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 19 grudnia 2022 r. Organem właściwym do rozpatrzenia uwag jest Burmistrz Strzegomia.

Na podstawie art. 17a i 8a ust.1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenia o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 4.05.2016) w związku z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1789) informuję, że przysługują Pani/Panu prawa wynikające z ww. przepisów, szczegółowo przedstawione w Obwieszczeniu Burmistrza Strzegomia o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obrębu wsi Międzyrzecze, w gminie Strzegom, umieszczonego na stronie BIP Urzędu Miejskiego w Strzegomiu oraz wywieszonego na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Strzegomiu.

Burmistrz Strzegomia