Przetarg na sprzedaż działki nr 69 w Wojborzu – UG Kłodzko

Organ Ogłaszający:

Urząd Gminy

Miejscowość:

Kłodzo

Kod pocztowy:

57-300

Ulica:

Okrzei 8A

Data Publikacji: 28 października, 2022

Ilość wizyt: 137

Dokumenty do pobrania:

 WÓJT GMINY KŁODZKO

ogłasza I przetarg ustny ograniczony dla rolników indywidualnych na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w Wojborzu

  1. Położenie nieruchomości: Wojbórz
  2. Nr działki: 69 /AM-1/
  3. Powierzchnia nieruchomości: 1,97 ha
  4. Księga wieczysta: Kłodzko SW2K/00025077/7 /wolna od obciążeń i zadłużeń/.
  5. Cena wywoławcza: 71.490,-zł
  6. Opis nieruchomości:

Działka gruntu położona jest w strefie peryferyjnej wsi, przy granicy ewidencyjnej z Gminą Nowa Ruda, poza zabudową, na terenach uprawianych rolniczo i łąkach. Najbliższe otoczenie stanowią tereny rolne i leśne. Dojazd do nieruchomości śródpolnymi drogami gruntowymi. Kształt działki nieregularny, wydłużony. Przez działkę przechodzi napowietrzna linia energetyczna. Na działce, przy granicy z działką nr 70 (droga gminna) prawdopodobnie znajduje się słup energetyczny. Na podstawie dostępnych materiałów nie można jednoznacznie stwierdzić, na której działce położony jest słup zlokalizowany w terenie przy drodze gruntowej.

W Planie zagospodarowania przestrzennego działka położona jest w terenie oznaczonym symbolem RP- użytki rolne. Obowiązują następujące ustalenia: a) zakaz realizacji obiektów kubaturowych, b) wprowadzenie zadrzewień i zakrzewień śródpolnych, c) dopuszczenie lokalizacji urządzeń oraz sieci infrastruktury technicznej.

W przetargu mogą uczestniczyć rolnicy indywidualni, spełniający warunki określone ustawą  o kształtowaniu ustroju rolnego, tj.:

a/ jeżeli nabywając przedmiotową nieruchomość nie powiększą powierzchni swojego gospodarstwa powyżej 300 ha,

b/ złożą  oświadczenie,  iż  osobiście  prowadzą  gospodarstwo  rolne  oraz w przypadku posiadania gruntów o pow. powyżej 20 ha zaświadczenie z KRUS o opłacaniu składek,

c/  posiadają   kwalifikacje   rolnicze lub co najmniej 5 letni staż pracy na gospodarstwie rolnym

d/ zamieszkują   co najmniej 5 lat w  gminie,  na  obszarze  której  położona jest jedna z nieruchomości rolnych wchodzących w skład gospodarstwa rolnego  lub w gminie graniczącej z tą gminą i prowadzą przez ten czas osobiście gospodarstwo rolne.

W przetargu mogą również uczestniczyć osoby nie będące rolnikami indywidualnymi, jeżeli uzyskały zgodę Dyrektora  Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa na nabycie tej nieruchomości, wyrażoną w drodze decyzji administracyjnej.

Na działkę nr 69 w Wojborzu zawarta jest umowa dzierżawy do dnia 20.02.2023 r.

Sprzedaż działki następuje z zachowaniem prawa pierwokupu dla dotychczasowego dzierżawcy.

Postąpienie nie może wynosić mniej niż 1 % ceny wywoławczej.

Ponadto nabywca nieruchomości ponosi koszt sporządzenia umowy notarialnej.

Wylicytowana w drodze przetargu cena nie podlega rozłożeniu na raty i podlega zapłacie nie później niż w dniu zawarcia umowy sprzedaży.

Przetarg odbędzie się dnia 13 grudnia 2022 roku o godz. 1000 w Urzędzie Gminy  w Kłodzku, ul. Okrzei 8a, pokój nr 413 /III p./

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości 10% ceny  wywoławczej, tj. 7.149,-zł na konto Urzędu Gminy Kłodzko, nr konta  38952300010000226420000013 Bank Spółdzielczy Kłodzko lub w Kasie Urzędu Gminy  Kłodzko oraz złożenie wskazanych w ogłoszeniu dokumentów najpóźniej do dnia 08 grudnia 2022 roku.  Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników, jeżeli przynajmniej jeden uczestnik zaoferował co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej.

Termin podpisania aktu notarialnego wynosi jeden miesiąc od dnia  przeprowadzonego  przetargu i cała cena sprzedaży musi być zapłacona najpóźniej do dnia zawarcia umowy notarialnej.

Uczestnikom, którzy nie wygrali przetargu wadium zostanie zwrócone niezwłocznie po odwołaniu lub zamknięciu przetargu, nie później niż 3 dni od odwołania lub zamknięcia przetargu. Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał zalicza się na poczet  ceny  sprzedaży.

Zawiadomienie o terminie i miejscu zawarcia aktu notarialnego nastąpi w ciągu 21 dni od daty zamknięcia przetargu. Nie przystąpienie bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy notarialnej oznaczać będzie odstąpienie od zawarcia umowy i przepadek wadium na rzecz sprzedającego.

Wójt Gminy zastrzega prawo do odwołania przetargu z ważnych przyczyn.

Dodatkowe informacje można uzyskać w Urzędzie Gminy Kłodzko, pokój nr 412 lub  telefonicznie, tel. (74) 647 41 40.

 

                                                                                                                       Wójt Gminy

                                                                                                                 /-/  Zbigniew Tur

 

 

 

 

 

Sporządził: Lubomir Danielczyk, tel. 746474140