Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży, działka numer 1/1 (AM–5) obręb Jaskółcza Góra – UM Kłodzko

Organ Ogłaszający:

Urząd Miasta

Miejscowość:

Kłodzko

Kod pocztowy:

57-300

Ulica:

pl. B. Chrobrego 1

Data Publikacji: 21 października, 2022

Ilość wizyt: 114

Dokumenty do pobrania:

 

Informacja

Burmistrza Miasta Kłodzka

 

Zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21  sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz.U. z 2021 r., poz. 1899, ze zm.) podaje się do publicznej wiadomości, informację o wywieszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta w Kłodzku oraz zamieszczeniu na stronach internetowych urzędu (www.um.bip.klodzko.pl oraz www.klodzko.pl)  na okres 21 dni tj. od dnia 21.10.2022 r. do dnia 14.11.2022 r. wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w sprzedaż w trybie bezprzetargowym na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej, stanowiący załącznik do Zarządzenia Nr 211.0050.2022 z dnia 20.10.2022 r., który dotyczy nieruchomości o powierzchni 0,1350 ha, położonej w Kłodzku, oznaczonej geodezyjnie jako działka numer 1/1 (AM–5) obręb Jaskółcza Góra, wpisanej do księgi wieczystej SW1K/00088067/6.

 

Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 1899 ze zm.) winny złożyć wniosek w terminie do 06.12.2022 r.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sporządziła:
Marzena Kukułka tel. 74/865-46-30