Wyciąg z ogłoszenia o I przetargu lok. ul. Korfantego 10/1 – BM Kłodzka

Organ Ogłaszający:

Urząd Miejski

Miejscowość:

Kłodzko

Kod pocztowy:

57-300

Ulica:

pl. B. Chrobrego 1

Data Publikacji: 21 września, 2022

Ilość wizyt: 148

Dokumenty do pobrania:

Wyciąg z ogłoszenia Burmistrza Miasta Kłodzka o I przetargu ustnym nieograniczonym

na sprzedaż lokalu mieszkalnego położonego w Kłodzku przy ul. Wojciecha Korfantego 10 m. 1, o powierzchni 39,31 m², składającego się z dwóch pokoi, kuchni, przedpokoju i pomieszczenia WC oraz pomieszczenia przynależnego – piwnicy o powierzchni 1,96 m² wraz z udziałem w wysokości 17/100 cz. w nieruchomości wspólnej, w tym w prawie własności nieruchomości oznaczonej geodezyjnie jako dz. nr 2/9 (AM-5) obręb Twierdza o powierzchni 0,0560 ha, dla której Sąd Rejonowy w Kłodzku prowadzi księgę wieczystą SW1K/00054629/7.

Nieruchomość zlokalizowana 2 500 m od drogi krajowej nr 8 i ok. 200 m od obwodnicy. Odległość od PKP/PKS ok 500 m. Dojazd do nieruchomości korzystny. Budynek mieszkalny ul. Wojciecha Korfantego 10 – rok budowy 1920; zabudowa wolnostojąca, 2 kondygnacje + poddasze nieużytkowe; podpiwniczenie częściowe; instalacje: elektryczna, wodna, kanalizacyjne, gazowa. Budynek wymaga renowacji elewacji.

Lokal mieszkalny ul. Wojciecha Korfantego 10 m. 1 o powierzchni 39,31 m² zlokalizowany jest w przyziemiu, ekspozycja zachodnia, składa się z dwóch pokoi, kuchni, przedpokoju i pomieszczenia WC oraz pomieszczenia przynależnego – piwnicy o powierzchni 1,96 m². Instalacja: wodna, kanalizacyjna, elektryczna. Ogrzewanie – piec kaflowy w złym stanie. Stolarka okienna drewniana w złym stanie. Lokal mieszkalny wymaga generalnego remontu.

Uczestnikom przetargu zaleca się dokonanie wizji lokalnej w terenie, zapoznanie się z otoczeniem oraz uzyskanie na własna odpowiedzialność wszelkich informacji o nieruchomości.

Gmina Miejska Kłodzko nie ponosi odpowiedzialności za wady ukryte nieruchomości oraz za istnienie podziemnych urządzeń infrastruktury technicznej, które dotychczas nie zostały zinwentaryzowane i zewidencjonowane.

Gmina Miejska Kłodzko nie ponosi odpowiedzialności za obciążenia nieujawnione w księdze wieczystej prowadzonej dla przedmiotowej nieruchomości.

PRZEZNACZENIE W PLANIE MIEJSCOWYM:

W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego – teren oznaczony symbolem: A7 MW/U – zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna z usługami nieuciążliwymi.

Budynek ul. Wojciecha Korfantego 10 wpisany jest do gminnej ewidencji zabytków i podlega ochronie i opiece na podstawie ustawy z dnia 23 lipca 2003 o ochronie i opiece nad zabytkami. Dla budynku ul. Wojciecha Korfantego 1 ustala się: a) zachowanie bryły budynku z facjatką, formy dachu z wysuniętym okapem oraz układu osi w elewacji; b) zachowanie kamiennego cokołu, okładziny drewnianej nałożonej na mury I piętra i szczytów oraz portalu i obramień okiennych; c) zachowanie okiennic, stolarki drzwiowej i klatki schodowej; d) stosowanie podziałów szczeblinowych wzorowanych na oryginalnych w przypadku wymiany stolarki okiennej.

Nieruchomość nie jest przedmiotem obciążeń i zobowiązań.

 

WARUNKI PRZETARGU:

 

  1. CENA WYWOŁAWCZA – 65 000,00 zł (słownie: sześćdziesiąt pięć tysięcy złotych)

Na podst. art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t. j. Dz. U. 2022, poz. 931 ze zm.) sprzedaż nieruchomości zwolniona jest z podatku VAT.

  1. Minimalne postąpienie przetargowe – 650,00 zł (słownie: sześćset pięćdziesiąt złotych).
  1. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie wadium w wysokości 6 500,00 zł (słownie: sześć tysięcy pięćset złotych) na rachunek Urzędu Miasta w Kłodzku – Gospodarczy Bank Spółdzielczy w Strzelinie o/Kłodzko nr rachunku 28 9588 0004 7100 1010 2000 0050 w terminie do dnia 27.10.2022 r. W tytule przelewu należy wpisać „wadium – I przetarg lokal mieszkalny ul. W. Korfantego 10 m. 1” oraz podać nazwę podmiotu, który będzie nabywał nieruchomość. Za termin wniesienia wadium uważa się dzień wpływu wadium na wskazany rachunek bankowy.
  1. Przetarg odbędzie się dnia 03.11.2022 r. o godz. 12.00 w Sali Rajców nr 201 II piętro Urzędu Miasta w Kłodzku, Pl. Bolesława Chrobrego 1


Dodatkowych informacji dotyczących przetargu udzielają pracownicy Wydziału Gospodarki Mieniem Komunalnym i Planowania Przestrzennego, Pl. Bolesława Chrobrego 1, pokój nr 122, tel. 74 865 46 63.

Ogłoszenie o przetargu opublikowane jest na tablicach informacyjnych Urzędu Miasta w Kłodzku, stronach internetowych (www.um.bip.klodzko.pl, www.klodzko.pl) oraz na portalu internetowym www.doba.pl Udział w postępowaniu przetargowym wiąże się z przetwarzaniem danych osobowych oferentów na zasadach określonych w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie
o ochronie danych) (Dz. U. UE. L 119 z 04.05.2016, str. 1 oraz Dz. U. UE. L 127 z 23.08.2018, str. 2) oraz w zakresie wynikającym z ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2204 ze zm.) oraz rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (t. j. Dz.U. z 2014 r. poz. 1490). Więcej informacji o przetwarzaniu danych osobowych przez Urząd Miasta w Kłodzku można uzyskać na stronie www.um.bip.klodzko.pl w zakładce „Ochrona danych osobowych/Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych w Urzędzie Miasta Kłodzka na podstawie obowiązujących przepisów prawa, zawartych umów i udzielonej zgody.”