Przetarg na sprzedaż działki nr 56/2 obręb Gniewków – UG Dobromierz

Organ Ogłaszający:

Urząd Gminy

Miejscowość:

Dobromierz

Kod pocztowy:

58-170

Ulica:

pl. Wolności 24

Data Publikacji: 21 września, 2022

Ilość wizyt: 71

Dokumenty do pobrania:

Dobromierz, dnia 20 września 2022 r.

 

OGŁOSZENIE O PRZETARGU USTNYM NIEOGRANICZONYM

NA ZBYCIE NIERUCHOMOŚCI

 

Wójt Gminy Dobromierz ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gminnej dz. nr 56/2 obręb Gniewków. Przetarg odbędzie się w dniu 25 października 2022 r. o godzinie 10:00 w siedzibie Urzędu Gminy Dobromierz, Plac Wolności 24, sala konferencyjna (pokój nr 7).

INFORMACJE O PRZEDMIOCIE SPRZEDAŻY

Numer działki/obręb geodezyjny 56/2 obręb Gniewków
Numer księgi wieczystej SW1S/00019367/2
Powierzchnia działki

wg informacji z rejestru gruntów

0,56 ha
Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania RM3 – Tereny zabudowy zagrodowej

Napowietrzna linia elektroenergetyczna średniego napięcia

Opis nieruchomości Kształt regularny, zbliżony do trapezu. Brak uzbrojenia. Aktualnie nieruchomość wykorzystywana jest jako pastwisko. Dojazd dobry drogą urządzoną o nawierzchni asfaltowej. Sąsiedztwo terenów rolnych, zabudowy mieszkaniowej i zagrodowej. Użytek: PsIII – zgodnie z ustawą o ochronie gruntów rolnych i leśnych w przypadku zabudowy działki konieczne jest uzyskanie zezwolenia na wyłączenie z produkcji rolnej.
Obciążenie nieruchomości Brak
Cena wywoławcza 137 500,00 zł
Wadium 7 000,00 zł

Wadium należy wpłacić na konto

Gminy Dobromierz

Nr 44 2030 0045 1110 0000 0203 2530

najpóźniej do dnia 20 października 2022 r.

Podatek VAT Do wylicytowanej ceny sprzedaży zostanie doliczony 23% podatek VAT

 

W przypadku wyłonienia nabywcy niebędącego rolnikiem indywidualnym, w myśl przepisów ustawy z dnia 11 kwietnia 2003 r. o kształtowaniu ustroju rolnej (Dz. U. z 2022 r. poz. 461) prawo pierwokupu przysługuje KOWR.

 

Za datę wpływu uważa się dzień, w którym środki finansowe znajdą się na koncie Gminy Dobromierz.
Osoba fizyczna obowiązana jest przedstawić w dniu przetargu dokument tożsamości, osoby prawne pełnomocnictwo, dokument tożsamości osoby reprezentującej w oryginałach. Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w miejscu i terminie ustalonym zgodnie z art. 41 ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2021 r. poz. 1899) organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, wpłacone wadium nie podlega zwrotowi. Wójt Gminy Dobromierz zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu z ważnych przyczyn.

 

Ogłoszenie o przetargu wywieszono na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Dobromierz, na stronie internetowej www.bip.dobromierz.pl w zakładce Przetargi/Sprzedaż nieruchomości oraz www.komunikaty.doba.pl. Informacje na temat przetargu można uzyskać pod numerem telefonu (74) 8586 217 wew. 18.

 

WÓJT

(-) Jerzy Ulbin