Informacja Burmistrza Kamieńca Ząbkowickiego – przetargi na sprzedaż nieruchomości

Organ Ogłaszający:

Urząd Miasta

Miejscowość:

Kamieniec Ząbkowicki

Kod pocztowy:

57-230

Ulica:

ul. Ząbkowicka 26

Data Publikacji: 13 września, 2022

Ilość wizyt: 129

Dokumenty do pobrania:

Burmistrz Kamieńca Ząbkowickiego informuje, że:

___________________________________________________________________________

Zarządzeniem nr 226/2022 z dnia 09 września 2022 r. ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej w obrębie Ożary w granicach działki nr 72/4 o pow. 0,3700 ha, poz. rej. G. 338, dla której Sąd Rejonowy w Ząbkowicach Śląskich prowadzi księgę wieczystą Nr KW SW1Z/00065159/3.

Nieruchomość obciążona jest umową dzierżawy do dnia 31 sierpnia 2023 r.

W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego gminy w/w nieruchomość oznaczona jest symbolem „R1” o przeznaczeniu podstawowym: tereny rolnicze.

Przez teren działki przebiega elektroenergetyczna linia napowietrzna 20 kV.

Cena wywoławcza nieruchomości wynosi: 18.920,00 zł (słownie: osiemnaście tysięcy dziewięćset dwadzieścia złotych)  

Minimalne postąpienie wynosi190,00 zł (słownie: sto dziewięćdziesiąt  złotych).

Wadium wynosi – 1.900,00 zł (słownie: jeden tysiąc dziewięćset złotych).

Przetarg odbędzie się w dniu 13 października 2022 r. o godz. 1000 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Kamieńcu Ząbkowickim ul. Ząbkowicka 26, pokój nr 13.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest:

Wpłacenie wadium (w gotówce, tak aby środki zostały zarachowane na rachunku Gminy najpóźniej w terminie wpłaty wadium) w w/w wysokości na konto Urzędu Miejskiego w Kamieńcu Ząbkowickim: BS Ząbkowice Śl. O/Kamieniec Ząbkowicki Nr 16 9533 1030 2005 0000 0114 0002, nie później niż do dnia 06 października 2022  r. (wpłacając wadium należy podać imię i nazwisko osoby przystępującej do przetargu oraz nr działki).

___________________________________________________________________________

Zarządzeniem nr 227/2022 z dnia 09 września 2022 r. ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż  nieruchomości niezabudowanej położonej w obrębie Pomianów Górny w granicach działek nr: 51/3 o pow. 0,0600 ha (Bp), poz. rej. G.99, AM – 1, właściciel Gmina Kamieniec Ząbkowicki, dla której Sąd Rejonowy w Ząbkowicach Śląskich prowadzi księgę wieczystą Nr KW – SW1Z/00009168/9,

51/4 o pow. 1,1600 ha (PsIV – 0,40 ha, PsV – 0,50 ha, N – 0,26 ha), obręb Pomianów Górny, poz. rej. G.119, AM – 1, właściciel Gmina Kamieniec Ząbkowicki, dla której Sąd Rejonowy w Ząbkowicach Śląskich prowadzi księgę wieczystą Nr KW – SW1Z/00061473/2,

Działka nr 50 o pow. 0,5200 ha (K), obręb Pomianów Górny, poz. rej. G.2, AM – 1, właściciel Gmina Kamieniec Ząbkowicki, dla której Sąd Rejonowy w Ząbkowicach Śląskich prowadzi księgę wieczystą Nr KW – SW1Z/000064132/2.

Nieruchomość oznaczona jako działka nr 51/4 obciążona jest umową dzierżawy do dnia 31 sierpnia 2023 r.

W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego gminy w/w nieruchomości oznaczone są symbolem „ZL” o przeznaczeniu podstawowym: lasy i zadrzewienia.

Cena wywoławcza nieruchomości wynosi: 170.000,00 zł (słownie: sto siedemdziesiąt tysięcy złotych)  

Minimalne postąpienie wynosi1.700,00 zł (słownie: jeden tysiąc siedemset  złotych).

Wadium wynosi – 17.000,00 zł (słownie: siedemnaście tysięcy złotych).

Przetarg odbędzie się w dniu 13 października 2022 r. o godz. 1100 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Kamieńcu Ząbkowickim ul. Ząbkowicka 26, pokój nr 13.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest:

Wpłacenie wadium (w gotówce, tak aby środki zostały zarachowane na rachunku Gminy najpóźniej w terminie wpłaty wadium) w w/w wysokości na konto Urzędu Miejskiego w Kamieńcu Ząbkowickim: BS Ząbkowice Śl. O/Kamieniec Ząbkowicki Nr 16 9533 1030 2005 0000 0114 0002, nie później niż do dnia 06 października 2022  r. (wpłacając wadium należy podać imię i nazwisko osoby przystępującej do przetargu oraz nr działki).

________________________________________________________________________________________

Zarządzeniem nr 228/2022 z dnia 12 września 2022 r. ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej w obrębie Kamieniec Ząbkowicki II w granicach działki nr 611/17 o pow. 0,0902 ha, poz. rej. G. 275, AM – 8, dla której Sąd Rejonowy w Ząbkowicach Śląskich prowadzi księgę wieczystą Nr KW SW1Z/00041830/7.

Nieruchomość uzbrojona jest w sieć wodociągową, sieć kanalizacji sanitarnej oraz sieć kanalizacji deszczowej.

W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego gminy w/w nieruchomość oznaczona jest symbolem „MN3.2” o przeznaczeniu podstawowym: tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.

Teren działki objęty jest strefą ochrony krajobrazu kulturowego.

Cena wywoławcza nieruchomości wynosi: 55.860,00 zł (słownie: pięćdziesiąt pięć tysięcy osiemset sześćdziesiąt złotych)  plus podatek VAT 23 %.

Minimalne postąpienie wynosi560,00 zł (słownie: pięćset sześćdziesiąt złotych)

Wadium wynosi – 5.590,00 zł (słownie: pięć tysięcy pięćset dziewięćdziesiąt złotych).

Przetarg odbędzie się w dniu 14 października 2022 r. o godz. 1000 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Kamieńcu Ząbkowickim ul. Ząbkowicka 26, pokój nr 13.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest:

Wpłacenie wadium (w gotówce, tak aby środki zostały zarachowane na rachunku Gminy najpóźniej w terminie wpłaty wadium) w w/w wysokości na konto Urzędu Miejskiego w Kamieńcu Ząbkowickim: BS Ząbkowice Śl. O/Kamieniec Ząbkowicki Nr 16 9533 1030 2005 0000 0114 0002, nie później niż do dnia 07 października   2022 r. (wpłacając wadium należy podać imię i nazwisko osoby przystępującej do przetargu oraz nr działki).

___________________________________________________________________________

Zarządzeniem nr 229/2022 z dnia 12 września 2022 r. ogłasza przetarg ustny ograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej w obrębie Kamieniec Ząbkowicki II w granicach działki nr 603/3 o pow. 0,1222 ha, poz. rej. G. 275, dla której Sąd Rejonowy w Ząbkowicach Śląskich prowadzi księgę wieczystą nr KW SW1Z/00041830/7.

W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego gminy w/w nieruchomość oznaczona jest symbolem „MN3.1” gdzie ustalono jako przeznaczenie podstawowe: tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej. Na terenie działki znajduje się obszar zieleni wewnętrznej wyłączony z lokalizacji zabudowy oraz główna sieć wodociągowa Ø200 mm.

Cena wywoławcza nieruchomości wynosi: 48.640,00 zł (słownie: czterdzieści osiem tysięcy sześćset czterdzieści złotych) plus podatek VAT 23 %.

Minimalne postąpienie wynosi – 490,00 zł (słownie: czterysta dziewięćdziesiąt złotych).

Wadium wynosi – 4.870,00 zł (słownie: cztery tysiące osiemset siedemdziesiąt złotych).

Przetarg odbędzie się w dniu 14 października 2022 r. o godz. 1100 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Kamieńcu Ząbkowickim ul. Ząbkowicka 26, pokój nr 13.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest:

Wpłacenie wadium (w gotówce, tak aby środki zostały zarachowane na rachunku Gminy najpóźniej  w terminie wpłaty wadium) w w/w wysokości na konto Urzędu Miejskiego w Kamieńcu Ząbkowickim: BS Ząbkowice Śl. O/Kamieniec Ząbkowicki Nr 16 9533 1030 2005 0000 0114 0002, nie później niż do dnia 07 października 2022 r. (wpłacając wadium należy podać  imię i nazwisko osoby przystępującej do przetargu oraz nr działki).

 

Bliższych informacji udziela Referat Rolnictwa i Gospodarki Gruntami w Urzędzie Miejskim w Kamieńcu Ząbkowickim ul. Ząbkowicka 26, pokój nr 20 nr telefonu 729 057 859