Informacja Burmistrza Kamieńca Ząbkowickiego – przetarg na dzierżawę nieruchomości

Organ Ogłaszający:

Urząd Miasta

Miejscowość:

Kamieniec Ząbkowicki

Kod pocztowy:

57-230

Ulica:

ul. Ząbkowicka 26

Data Publikacji: 13 września, 2022

Ilość wizyt: 134

Dokumenty do pobrania:

Burmistrz Kamieńca Ząbkowickiego ogłasza I ustny przetargu ograniczony na dzierżawę działki nr 136/1, obręb Kamieniec Ząbkowicki II o pow. 0,6711 ha stanowiącej własność Gminy Kamieniec Ząbkowicki  z przeznaczeniem do użytkowania rolniczego na czas określony.

Przetarg odbędzie się w dniu 28 września 2022 r. o godzinie 1000  w sali konferencyjnej w Urzędzie Miejskim w Kamieńcu Ząbkowickim przy ul. Ząbkowicka 26.

Minimalna wysokość postąpienia wynosi 0,20 q żyta. 

Wywoławcza wysokość czynszu dzierżawnego wynosi: 0,4299 q żyta.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie wadium (w gotówce, tak aby środki zostały zarachowane na rachunku Gminy najpóźniej w terminie wpłaty wadium) w wysokości  100,00 zł na konto Urzędu Miejskiego w Kamieńcu Ząbkowickim: BS Ząbkowice Śl. O/Kamieniec Ząbkowicki Nr 16 9533 1030 2005 0000 0114 0002 (wpłacając wadium należy podać imię i nazwisko osoby przystępującej do przetargu) w terminie do dnia 21 września 2022r.

W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne, osobiście lub przez pełnomocnika, które nie zalegająw opłatach podatków i innych zobowiązaniach na rzecz tut. Gminy oraz są  mieszkańcami Gminy Kamieniec Ząbkowicki.

Osoby zainteresowane wydzierżawieniem opisanej nieruchomości zobowiązane są do pisemnego zgłoszenia swojego uczestnictwa w przetargu w terminie do dnia 21 września 2022 r. w siedzibie Urzędu Miasta w Kamieńcu Ząbkowickim ul. Ząbkowicka 26. Niniejsze zgłoszenie powinno zawierać: imię, nazwisko i adres, datę sporządzenia zgłoszenia, oświadczenie, że uczestnik przetargu spełnia warunki zawarte w ogłoszeniu o przetargu. Lista osób zakwalifikowanych do przetargu będzie wywieszona na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta w dniu 26 września 2022 r.

Burmistrz Kamieńca Ząbkowickiego  zastrzega sobie prawo odwołania  lub unieważnienia przetargu.

Szczegółowe informacje o przetargu można uzyskać w siedzibie Urzędu Miejskiego w Kamieńcu Ząbkowickim, przy ul. Ząbkowickiej 26 lub telefonicznie w godzinach urzędowania pod numerem tel. 533 605 262.