Przetarg na sprzedaż działki nr 117/2 obręb Bronów – UG Dobromierz

Organ Ogłaszający:

Urząd Gminy

Miejscowość:

Dobromierz

Kod pocztowy:

58-170

Ulica:

pl. Wolności 24

Data Publikacji: 12 września, 2022

Ilość wizyt: 89

Dokumenty do pobrania:

Dobromierz, dnia 12 września 2022 r.

 

OGŁOSZENIE O PRZETARGU USTNYM NIEOGRANICZONYM

NA ZBYCIE NIERUCHOMOŚCI

 

Wójt Gminy Dobromierz ogłasza II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gminnej dz. nr 117/2 obręb Bronów.

Przetarg odbędzie się w dniu 12 października 2022 r. o godzinie 9:00 w siedzibie Urzędu Gminy Dobromierz, Plac Wolności 24, sala konferencyjna (pokój nr 7).

 

INFORMACJE O PRZEDMIOCIE SPRZEDAŻY

Numer działki/obręb geodezyjny 117/2 obręb Bronów
Numer księgi wieczystej SW1S/00019365/8
Powierzchnia działki

wg informacji z rejestru gruntów

0,04 ha
Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania MW1 – Teren zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej

Strefa ochrony układu ruralistycznego wsi

Strefa obserwacji archeologicznej

Opis nieruchomości Kształt nieruchomości gruntowej – regularny, trapezowy, teren płaski. Dostęp do uzbrojenia: woda, energia elektryczna. Przez teren działki przebiega sieć wodna wo110. Działka posiada dostęp, dojście i dojazd

z drogi publicznej o nawierzchni asfaltowej. Teren działki porastają pojedyncze drzewa i krzewy.

Użytek PsIV.

Obciążenie nieruchomości Nieruchomość zostanie obciążona bezterminową i bezpłatną służebnością przesyłu na rzecz Gminy Dobromierz polegającą na prawie do utrzymywania i eksploatacji przez Gminę Dobromierz na terenie przedmiotowej działki istniejących urządzeń sieci wodociągowej, a w tym prawa dostępu, wejścia, przechodu i przejazdu (w tym sprzętem ciężkim) osób upoważnionych przez Gminę Dobromierz w celu dokonywania czynności związanych z konserwacją, remontem, modernizacją, przebudową i usuwaniem awarii ww. urządzeń sieci wodociągowej.

 

Nieruchomość obecnie stanowi przedmiot dzierżawy z osobą fizyczną.

Cena wywoławcza 9 900,00 zł netto
Wadium 1 000,00 zł

Wadium należy wpłacić na konto

Gminy Dobromierz

Nr 44 2030 0045 1110 0000 0203 2530

najpóźniej do dnia 7 października 2022 r.

Podatek VAT Do wylicytowanej ceny sprzedaży zostanie doliczony 23% podatek VAT

 

Za datę wpływu uważa się dzień, w którym środki finansowe znajdą się na koncie Gminy Dobromierz.
Osoba fizyczna obowiązana jest przedstawić w dniu przetargu dokument tożsamości, osoby prawne pełnomocnictwo, dokument tożsamości osoby reprezentującej w oryginałach.

Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w miejscu i terminie ustalonym zgodnie z art. 41 ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce.
nieruchomościami (Dz. U. z 2021 r. poz. 1899) organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

Wójt Gminy Dobromierz zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu z ważnych przyczyn.

 

Ogłoszenie o przetargu wywieszono na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Dobromierz, na stronie internetowej www.bip.dobromierz.pl w zakładce Przetargi/Sprzedaż nieruchomości oraz www.komunikaty.doba.pl. Informacje na temat przetargu można uzyskać pod numerem telefonu (74) 8586 217 wew. 18.