Ogłoszenia Wójta Gminy Kłodzko o rokowaniach na dz. nr 8/2 w Jaszkowej Dolnej

Organ Ogłaszający:

Urząd Gminy

Miejscowość:

Kłodzko

Kod pocztowy:

57-300

Ulica:

Okrzei 8A

Data Publikacji: 26 sierpnia, 2022

Ilość wizyt: 66

Dokumenty do pobrania:

OGŁOSZENIE O ROKOWANIACH

WÓJT GMINY KŁODZKO

zaprasza do zgłaszania udziału w rokowaniach osoby zainteresowane nabyciem nieruchomości gruntowej położonej we wsi Jaszkowa Dolna, stanowiącej własność Gminy Kłodzko.

1. Położenie nieruchomości: Jaszkowa Dolna

2. Nr działki: 8/2 /AM-1/

3. Powierzchnia działki: 0,03 ha

4. Księga wieczysta: SW1K/00085266/0 wolna od obciążeń i zadłużeń.

5. Cena do rokowań: 11.000,-zł

Do wynegocjowanej ceny zostanie doliczony podatek VAT 23%

6. Opis nieruchomości:

Nieruchomość położona jest w strefie zabudowy wsi. Bezpośrednie sąsiedztwo stanowi zabudowa mieszkaniowa, zagrodowa, tereny zielone, skarpa. Kształt działki nieregularny, wydłużony, stanowi nieużytkowaną drogę gruntową, teren zakrzaczony. Do działki nr 8/2 brak bezpośredniego dojazdu. Działka przylega dłuższym bokiem do działki 9/1 na rzecz której ma nastąpić sprzedaż na poprawienie warunków jej zagospodarowania. Teren wyposażony jest w energię, sieć wodociągową
i kanalizacyjną. Możliwość podłączenia się do istniejących sieci należy uzgodnić z ich właścicielami.

W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego grunt położony jest w terenie oznaczonym symbolem M- przeznaczenie dla funkcji mieszkaniowej jednorodzinnej i zagrodowej gdzie obowiązują następujące ustalenia: a) przeznaczenie uzupełniające: funkcja usług nieuciążliwych wbudowanych lub wolnostojących, b) dopuszczenie lokalizacji urządzeń towarzyszących, infrastruktury technicznej, parkingów, małej architektury i zieleni urządzonej.

Terminy przeprowadzenia przetargów:

I przetarg- 28.06.2022 r. ; II przetarg- 16.08.2022 r. Przeprowadzone przetargi nie dały rezultatu.

Rokowania odbędą się dnia 06 października 2022 roku o godz. 8 00 w sali nr 209 Urzędu Gminy Kłodzko, ul. Okrzei 8a.

Warunkiem przystąpienia do rokowań jest wpłacenie zaliczki w wysokości 10% ceny, tj. 1.100,-zł na konto Urzędu Gminy Kłodzko, nr konta 38952300010000226420000013 Bank Spółdzielczy Kłodzko lub w Kasie Urzędu Gminy Kłodzko oraz złożenie zgłoszenia (lub przesłanie pocztą) najpóźniej do dnia 03 października 2022 roku (decyduje data wpływu do Urzędu Gminy w Kłodzku). Zgłoszenie należy złożyć w sekretariacie Urzędu w zamkniętej kopercie z napisem „Rokowania działka nr 8/2
w Jaszkowej Dolnej” lub przesłać na adres Urzędu Gminy w Kłodzku, ul. Okrzei 8a, 57-300 Kłodzko (decyduje data wpływu do urzędu).

Uczestnikom, którzy nie wygrali rokowań zaliczka zostanie zwrócona niezwłocznie po odwołaniu lub zamknięciu rokowań, nie później niż 3 dni od odwołania lub zamknięcia rokowań. Zaliczka wpłacona przez oferenta, który rokowania wygrał zalicza się na poczet ceny sprzedaży.

Zawiadomienie o terminie i miejscu zawarcia aktu notarialnego nastąpi w ciągu 21 dni od daty przeprowadzenia rokowań. Nie przystąpienie bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy notarialnej oznaczać będzie odstąpienie od zawarcia umowy i przepadek zaliczki na rzecz sprzedającego.

Wójt Gminy zastrzega prawo do odwołania rokowań z ważnych przyczyn.

Zgłoszenie powinno zawierać:

1) imię, nazwisko i adres oferenta,

2) datę sporządzenia zgłoszenia,

3) oświadczenie, że zgłaszający zapoznał się z warunkami rokowań i przyjmuje te warunki bez

zastrzeżeń,

4) proponowaną cenę i sposób jej zapłaty.

Do zgłoszenia należy dołączyć kopię dowodu wpłaty zaliczki.

Informacje dot. w/w nieruchomości można uzyskać w Urzędzie Gminy Kłodzko, pok. nr 412 tel. (74) 6474140.

 

Wójt Gminy

/-/ Zbigniew Tur

Sprawę prowadzi: Lubomir Danielczyk, 74/6474140