Ogłoszenie Burmistrza Kłodzka o wyłożeniu do wglądu projektu „Miejsc. planu zagosp. przestrz. obszaru poł. między obwodnicą Kłodzka, ul. Dusznicką, Letnią i terenami rolniczymi”

Organ Ogłaszający:

Urząd Miasta

Miejscowość:

Kłodzko

Kod pocztowy:

57-300

Ulica:

plac Bolesława Chrobrego 1

Data Publikacji: 03 sierpnia, 2022

Ilość wizyt: 83

Dokumenty do pobrania:

Kłodzko 3 sierpnia 2022 r.

 

OGŁOSZENIE BURMISTRZA MIASTA KŁODZKA

 

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego między obwodnicą miasta Kłodzka, ulicami Dusznicką, Letnią i terenami rolniczymi” wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

 

 

Na podstawie art. 17 pkt 9 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tj. Dz. U. z 2022 r. poz. 503), art. 39 i art. 54 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (tj. Dz. U. z 2022 r. poz. 1029 ze zm.), zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego między obwodnicą miasta Kłodzka, ulicami Dusznicką, Letnią i terenami rolniczymi” wraz z prognozą oddziaływania na środowisko w dniach od 11 sierpnia 2022 r. do 1 września  2022 r.

Projekt planu będzie udostępniony w siedzibie Urzędu Miejskiego w Kłodzku przy pl. Bolesława Chrobrego 1, w Biurze Obsługi Ludności – parter budynku ratusza w godz. pracy urzędu. Projekt zostanie również udostępniony na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta w Kłodzku – http://www.um.bip.klodzko.pl, w zakładce: PROJEKT MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO.

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu rozwiązaniami odbędzie się w dniu 29 sierpnia 2022 r. o godz. 1100 w Urzędzie Miasta w Kłodzku przy pl. Bolesława Chrobrego 1 w  sali nr 201 (pierwsze piętro) – Sala Rajców.

Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz art. 39 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego lub prognozie oddziaływania na środowisko, może wnieść uwagi.

Uwagi należy składać na piśmie do Burmistrza Miasta Kłodzka z podaniem imienia, nazwiska lub jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 16 września 2022 r.

Uwagi do projektu planu miejscowego mogą być wnoszone: w formie papierowej lub elektronicznej w tym za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w szczególności poczty elektronicznej na adres umklod@um.klodzko.pl.

Zgodnie z art. 40 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tj. Dz. U. z 2022 r. poz. 1029 ze zm.) uwagi do prognozy oddziaływania na środowisko mogą być wnoszone: w formie pisemnej, ustnie do protokołu, za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich kwalifikowanym podpisem elektronicznym, na adres umklod@um.klodzko.pl.

Formularz uwagi będzie dostępny na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta w Kłodzku pod adresem http://www.um.bip.klodzko.pl/, w zakładce: PROJEKT MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO oraz w Biurze Obsługi Ludności (parter budynku ratusza).

Udział w postępowaniu wiąże się z przetwarzaniem danych osobowych osób składających uwagi do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na zasadach określonych w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (DZ.U. UE. L 119 z 04.05.2016, str. 1 oraz Dz. U. UE. LI27 z 23.08.2018, str.2) oraz w zakresie wynikającym z ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tj. Dz. U. z 2022 r. poz. 503), a także ustawy z dnia 3 października 2008 o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tj. Dz. U. z 2022 r. poz. 1029 ze zm). Więcej informacji o przetwarzaniu danych osobowych przez Urząd Miasta w Kłodzku można uzyskać na stronie http://www.um.bip.klodzko.pl/, w zakładce: zakładce „Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych w Urzędzie Miasta – Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego na podstawie obowiązujących przepisów prawa , zawartych umów i udzielonej zgody”.

 

BURMISTRZ MIASTA KŁODZKA