Przetarg na sprzedaż działki nr 42/10,  AM–1, Obr. Żelazów

Organ Ogłaszający:

Urząd Miejski

Miejscowość:

Strzegom

Kod pocztowy:

58-150

Ulica:

Rynek 38

Data Publikacji: 01 sierpnia, 2022

Ilość wizyt: 82

Dokumenty do pobrania:

 BURMISTRZ STRZEGOMIA

o g ł a s z a

PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY

 

 

na sprzedaż nieruchomości stanowiącej mienie komunalne Gminy Strzegom

 

 

Nieruchomość niezabudowana działka nr 42/10,  AM–1, Obr. Żelazów,  położona w Żelazowie  o powierzchni wg rejestru ewidencji gruntów 0,1025 ha,  dla nieruchomości urządzona jest księga wieczysta SW1S/00020741/8.

 

 

Cena wywoławcza nieruchomości  40.000,00 zł

Wadium  – 4.000,00 zł

Postąpienie – nie mniej niż 1 % ceny wywoławczej

Do wylicytowanej ceny doliczony zostanie obowiązujący podatek VAT.

 

Przetarg odbędzie się w dniu 01.09.2022. r. o godz. 1200 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Strzegomiu – sala nr 29.

 

 

Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego obszarów wiejskich dla części północno-zachodniej gminy Strzegom obejmującej wsie: Goczałków, Goczałków Górny, Rogoźnica, Graniczna, Wieśnica, Żółkiewka, Kostrza, Żelazów, uchwalonego  Uchwałą Nr 104/04 Rady Miejskiej w Strzegomiu z dnia 03.12.2004 r. powyższa nieruchomość oznaczona jest w części symbolem 8 MU 2 zabudowa mieszkaniowa z usługami w części granica strefy zewnętrznej pośredniej ochrony ujęć wody.

 

Nieruchomość podlega wyłączeniu z produkcji rolnej w trybie ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych. Nabywca ponosi koszty wyłączenia gruntów z produkcji rolnej.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłata wadium w kasie Urzędu Miejskiego w Strzegomiu lub na konto Gminy Strzegom – Santander Bank Polska O/Strzegom nr rachunku: 97 1090 2343 0000 0005 9800 0232  w nieprzekraczalnym terminie do dnia 25.08.2022 r. (za dzień wpłaty wadium uważa się dzień wpływu środków na konto Gminy Strzegom)

Dowód wpłaty wadium należy przedłożyć Komisji Przetargowej w dniu przetargu.

 

Wadium wpłacone przez uczestnika, który wygrał przetarg zalicza sie na poczet ceny nabycia nieruchomości, a wadium wpłacone przez pozostałe osoby zwraca sie po zakończeniu przetargu, jednak nie później niż przed upływem 3 dni od dnia odwołania lub zamknięcia przetargu.

 

Cena nieruchomości sprzedawanej w drodze przetargu podlega zapłacie najpóźniej do dnia zawarcia umowy w formie aktu notarialnego. W razie uchylania się uczestnika, który wygrał przetarg, od zawarcia umowy w formie aktu notarialnego, wpłacone wadium ulega przepadkowi.

 

Koszty związane z przeniesieniem prawa własności oraz koszty przygotowania nieruchomości do sprzedaży ponosi nabywca nieruchomości.

 

Osoby przystępujące do przetargu powinny posiadać dokument potwierdzający tożsamość.
W przypadku osób prawnych wymagany jest aktualny wypis z właściwego dla siedziby oferenta rejestru lub inny dokument urzędowy określający status prawny oferenta, sposób reprezentacji, a także imiona i nazwiska osób uprawnionych do reprezentacji. W przypadku ustanowienia pełnomocnika przez osobę fizyczną, wymagane jest notarialnie potwierdzone pełnomocnictwo. Powyższe dokumenty winny być okazane Komisji Przetargowej bezpośrednio przed rozpoczęciem przetargu.

 

Umowa notarialna może być zawarta wyłącznie z podmiotem, który przetarg wygra.

 

Przetarg zostanie przeprowadzony zgodnie z przepisami Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 roku w sprawie trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. Nr 207, poz. 2108).

 

Dodatkowe informacje związane z przetargiem można uzyskać w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami i Zagospodarowania Przestrzennego Urzędu Miejskiego w Strzegomiu, Rynek 38,  pok. nr 34, II piętro lub telefonicznie pod nr 748560543, ponadto informacja o przetargu umieszczona jest na stronie internetowej Miasta i Gminy Strzegom- www.strzegom.pl. bip-przetargi.

Zastrzega się prawo odwołania przetargu z uzasadnionej przyczyny, przy czym informacja o takiej decyzji podana zostanie w sposób i w formie jaką zastosowano do ogłoszenia o przetargu.