Przetarg na sprzedaż nieruchomości – dz. nr 578/4 obręb Kłaczyna

Organ Ogłaszający:

Urząd Gminy

Miejscowość:

Dobromierz

Kod pocztowy:

58-170

Ulica:

plac Wolności 24

Data Publikacji: 26 lipca, 2022

Ilość wizyt: 97

Dokumenty do pobrania:

Dobromierz, dnia 26 lipca 2022 r.

 

OGŁOSZENIE O PRZETARGU USTNYM OGRANICZONYM

NA ZBYCIE NIERUCHOMOŚCI

            Wójt Gminy Dobromierz ogłasza I przetarg ustny ograniczony na sprzedaż nieruchomości gminnej dz. nr 578/4 obręb Kłaczyna.

            Przetarg odbędzie się w dniu 6 września 2022 r. o godzinie 10:00 w siedzibie Urzędu Gminy Dobromierz, Plac Wolności 24, sala konferencyjna (pokój nr 7).

INFORMACJE O PRZEDMIOCIE SPRZEDAŻY

Numer działki/obręb geodezyjny 578/4 Kłaczyna
Numer księgi wieczystej SW1S/00093318/6
Powierzchnia działki

wg informacji z rejestru gruntów

269 m2
Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania KDW11 – Tereny dróg wewnętrznych

Strefa ochrony układu ruralistycznego wsi; strefa obserwacji archeologicznej

Opis nieruchomości Kształt działki – nieregularny, wydłużony teren płaski. Funkcjonalnie stanowi teren przeznaczony pod drogę wewnętrzną. Aktualnie część terenu jest porośnięta krzewami ozdobnymi, utwardzona kostką kamienną. Przez nieruchomość przebiega sieć wodna i napowietrzna linia energetyczna, posadowiony jest jeden słup energetyczny. Działka posiada bezpośredni dostęp do drogi publicznej. Użytek: B.
Obciążenie nieruchomości Nieruchomość zostanie obciążona bezterminową i bezpłatną służebnością przesyłu na rzecz Gminy Dobromierz polegającą na prawie do utrzymywania i eksploatacji przez Gminę Dobromierz na terenie przedmiotowej działki istniejących urządzeń sieci wodociągowej, a w tym prawa dostępu, wejścia, przechodu i przejazdu (w tym sprzętem ciężkim) osób upoważnionych przez Gminę Dobromierz w celu dokonywania czynności związanych z konserwacją, remontem, modernizacją, przebudową i usuwaniem awarii ww. urządzeń sieci wodociągowej.
Cena wywoławcza 9 900,00 zł
Wadium 500,00 zł

Wadium należy wpłacić na konto

Gminy Dobromierz

Nr 44 2030 0045 1110 0000 0203 2530

najpóźniej do dnia 30 sierpnia 2022 r.

Podatek VAT Zwolniono z VAT

Przetarg ograniczony do właścicieli nieruchomości przyległych, tj. działki nr 383 i 384 obręb Kłaczyna. Dokument potwierdzający spełnienie powyższego warunku udziału w przetargu, tj. odpis księgi wieczystej potwierdzającej własność nieruchomości przyległej do działki nr 578/4 obręb Kłaczyna należy złożyć w tut. Urzędzie do dnia 30 sierpnia 2022 r. do godziny 14:00, celem zakwalifikowania do przetargu.

Za datę wpływu uważa się dzień, w którym środki finansowe znajdą się na koncie Gminy Dobromierz.
Osoba fizyczna obowiązana jest przedstawić w dniu przetargu dokument tożsamości, osoby prawne pełnomocnictwo, dokument tożsamości osoby reprezentującej w oryginałach. Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w miejscu i terminie ustalonym zgodnie z art. 41 ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2021 r. poz. 1899) organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, wpłacone wadium nie podlega zwrotowi. Wójt Gminy Dobromierz zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu z ważnych przyczyn.

 

Ogłoszenie o przetargu wywieszono na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Dobromierz, na stronie internetowej www.bip.dobromierz.pl w zakładce Przetargi/Sprzedaż nieruchomości oraz www.komunikaty.doba.pl. Informacje na temat przetargu można uzyskać pod numerem telefonu (74) 8586 217 wew. 18.