IV Przetarg ustny nieogran. na sprzedaż nieruch. poł. w Bystrzycy Kł.- dz. nr 4/5 (AM-1) obręb 0004 Niedźwiedna

Organ Ogłaszający:

Starostwo Powiatowe

Miejscowość:

Kłodzko

Kod pocztowy:

57-300

Ulica:

Okrzei 1

Data Publikacji: 22 lipca, 2022

Ilość wizyt: 118

Dokumenty do pobrania:

Wyciąg z ogłoszenia

ZARZĄD POWIATU KŁODZKIEGO

ogłasza

IV PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY

 

na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej w Bystrzycy Kłodzkiej w okolicy ul. Floriańskiej,  oznaczonej geodezyjnie jako dz. nr 4/5, (AM-1), obręb 0004 Niedźwiedna o powierzchni 0,0347 ha, sklasyfikowanej w ewidencji gruntów jako grunty orne i pastwiska trwałe  (RIVa, PsIV) oraz dz. nr 4/9,  AM-1, obręb 0004 Niedźwiedna o powierzchni 0,2608 ha, sklasyfikowanej w ewidencji gruntów jako pastwiska trwałe i grunty orne (PsIV, RIVa),  wpisanej do księgi wieczystej nr SW1K/00062119/8. Kształt regularny, teren zróżnicowany wysokościowo. Teren położony w obrębie strefy:  „K” ochrony krajobrazu; „B” ochrony konserwatorskiej; obszaru narażonego na niebezpieczeństwo powodzi; obszaru bezpośrednio zagrożonego powodzią; w sąsiedztwie terenu kolejowego. Nieruchomość porośnięta drzewostanem, w przewadze bez walorów użytkowych – samosiewy drzew gatunków szybkorosnących, teren zakrzaczony.  Ewentualna wycinka istniejącego drzewostanu będzie mogła nastąpić na koszt nabywcy po uzyskaniu pozytywnej decyzji administracyjnej.

Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego terenu dla części miasta Bystrzyca Kłodzka obejmujący dzielnicę staromiejską miasta Bystrzyca Kłodzka i tereny położone między: zabudową mieszkaniową przy ul. Lotników, ul. Odrowąża, ul. 1 Maja, ul. Kłodzką, terenami kolejowymi, rzeką Nysą Kłodzka, granicami własności Mondi Packaging BZWP, zabudową mieszkaniowa przy ul. C.K.Norwida, rzeką Bystrzycą Kłodzką, ul. Krakowską, ul. Kasztanową, granicami własności Fabryki Mebli, pl. T. Kościuszki, ul. Wojska Polskiego, ul. J. Słowackiego, zabudową mieszkaniową przy ulicach: H. Sienkiewicza, A. Mickiewicza, K. Świerczewskiego, zatwierdzonym uchwałą nr LXII/540/10 Rady Miejskiej w Bystrzycy Kłodzkiej z dnia 29 października 2010r.  działka  nr 4/9 położona jest na terenie oznaczonym symbolem D50U, dla którego ustala się przeznaczenie podstawowe – zabudowa usługowa; działka nr 4/5 położona jest na obszarze oznaczonym symbolem D028 KD-X: ciąg pieszo – jezdny.

Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 50 000,00  zł (słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych). Do wylicytowanej ceny sprzedaży doliczona zostanie kwota podatku od towarów i usług, wg stawki obowiązującej na dzień zawarcia umowy sprzedaży. Na dzień ogłoszenia przetargu sprzedaż objęta jest 23% stawką podatku.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie wadium w pieniądzu w wysokości 5 000,00 zł (słownie: pięć tysięcy złotych)  na konto Starostwa Powiatowego w Kłodzku – Getin Noble Bank S.A. nr  50 1560 0013 2005 4225 7000 0005 w terminie do dnia  19.08.2022r. W tytule przelewu należy podać: „wadium, IV przetarg, Bystrzyca Kłodzka” oraz nazwę podmiotu, który będzie nieruchomość nabywał. Za termin wniesienia wadium uważa się dzień wpływu wadium na wskazany rachunek bankowy.

Przetarg odbędzie się 25.08.2022r.  o godz. 10.00  w budynku Starostwa Powiatowego w Kłodzku, ul. Wyspiańskiego 2K, Sala Konferencyjna, pokój  nr  1.1.

Dodatkowych informacji dotyczących przetargu udzielają pracownicy Wydziału Gospodarki Nieruchomościami, ul. Wyspiańskiego 2K, pokój nr 1.6, tel. 74/865-75-76.

Ogłoszenie o przetargu wywieszone zostało na tablicy informacyjnej Starostwa Powiatowego w Kłodzku przy ul. S. Okrzei 1, opublikowane na stronie internetowej Powiatu Kłodzkiego www.powiat.klodzko.pl (zakładka: Starostwo), Biuletynie Informacji Publicznej  www.bip.powiat.klodzko.pl (zakładka: przetargi na nieruchomości), na portalu internetowym www.doba.pl

 

GN.6840.2.1.2019.GN6

Sporządziła: Ilona Siudak