Przetarg na sprzedaż nieruchomości, działka nr 473/6 (AM-1) – UG Lewin Kłodzki

Organ Ogłaszający:

Urząd Gminy

Miejscowość:

Lewin Kłodzki

Kod pocztowy:

57-343

Ulica:

Nad Potokiem 4

Data Publikacji: 11 lipca, 2022

Ilość wizyt: 124

Dokumenty do pobrania:

                                                                                                        Załącznik Nr 1

                                                                                   do Zarządzenia Nr 65/2022

                                                                                  Wójta Gminy Lewin Kłodzki z dnia 08.07.2022 r.

 

 

 

WÓJT GMINY LEWIN KŁODZKI

o g ł a s z a

siódmy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości

stanowiącej mienie komunalne Gminy Lewin Kłodzki

 

 

OZNACZENIE

NIERUCHOMOŚCI WG

KSIĘGI WIECZYSTEJ

 

 

POWIERZCHNIA

NIERUCHOMOŚCI
 

 

OPIS

NIERUCHOMOŚCI

 

 

PRZEZNACZENIE NIERUCHOMOŚCI

W PLANIE MIEJSCOWYM I SPOSÓB JEJ ZAGOSPODAROWANIA

 

CENA

WYWOŁAWCZA NIERUCHOMOŚCI

 

 

 

TERMIN

PRZETARGU

 

1 2 3 4 5 6

LEWIN KŁODZKI

ul. F. Chopina

działka nr 473/6

(AM-1)

SW1K/00081901/6

 

 

 

 

0,1062 ha

 

 

 

 

 

Nieruchomość

niezabudowana

 

 

Brak ważnego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie ze studium uwarunkowań
i kierunków zagospodarowania przestrzennego działka przewidziana jest jako tereny zabudowy mieszkaniowo-gospodarczej – MP

 

 

 

 

 

72.000,00 zł

 

 

 

 

16 sierpnia

2022 r.

godz. 1000

 

 

Przetarg na sprzedaż przedmiotowej nieruchomości odbędzie się w Sali Konferencyjnej Urzędu Gminy Lewin Kłodzki ul. Nad Potokiem nr 4.

Ww. nieruchomość wolna jest od obciążeń i zadłużeń, nie jest obciążona ograniczonymi prawami rzeczowymi ani ograniczeniami w jej rozporządzaniu. Do dnia przetargu Gmina nie zawierała żadnych umów mających za przedmiot zobowiązanie do zbycia przedmiotowej nieruchomości.

Na zbycie ww. nieruchomości przeprowadzonych zostało sześć przetargów, które zakończyły się wynikiem negatywnym: I-szy – 20.12.21 r., II-gi – 27.01.22 r., III-ci – 08.03.22 r., IV-ty – 20.04.22 r., V-ty – 24.05.22 r., VI-ty – 01.07.22 r.

W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne, które wniosą wadium w pieniądzu w taki sposób, aby umożliwiał komisji przetargowej stwierdzenie, nie później niż do 12 sierpnia br., że dokonano wpłaty.

Dowód wniesienia wadium przez uczestnika przetargu podlega przedłożeniu komisji przetargowej przed otwarciem przetargu. 

Wadium w wysokości 5.000,00 zł winno być wniesione w gotówce na konto Urzędu Gminy w Banku Spółdzielczym Nr 65 9523 0001 3001 5858 2000 0004, z podaniem nr działki.

O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1 % ceny wywoławczej konkretnej działki, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych tj. postąpienie nie może być niższe niż 720,00 zł.

Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał, zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości.

Pozostałym uczestnikom wadium zostanie zwrócone niezwłocznie po odwołaniu lub zamknięciu przetargu, jednak nie później niż przed upływem 3 dni od dnia odwołania lub zamknięcia przetargu.

Zbywca nie okazuje granic sprzedawanej nieruchomości, w przypadku zaistnienia takiej konieczności nabywca zleca ich okazanie uprawnionemu geodecie na swój koszt.

Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie stawi się bez usprawiedliwienia w miejscu i terminie zawarcia umowy sprzedaży w formie aktu notarialnego, Wójt Gminy może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

Nabywca pokrywa koszty związane z przeniesieniem prawa własności nieruchomości (opłata notarialna, sądowa, VAT).

Wójt Gminy może odwołać ogłoszony przetarg jedynie z uzasadnionej przyczyny, informując o tym niezwłocznie w formie właściwej dla ogłoszenia o przetargu.

Dodatkowe informacje w sprawie przetargu uzyskać można w pokoju nr 14 Urzędu Gminy w Lewinie Kłodzkim lub telefonicznie pod nr 74 8698-428 w. 5.

 

Działka nr 473-6 w Lewinie Kł