Ogłoszenie nr 21/2022 o przetargu – UMiG Pieszyce

Organ Ogłaszający:

Urząd Miasta i Gminy

Miejscowość:

Pieszyce

Kod pocztowy:

58-250

Ulica:

ul. Kościuszki 2

Data Publikacji: 07 lipca, 2022

Ilość wizyt: 256

Dokumenty do pobrania:

OGŁOSZENIE Nr 21/2022 O PRZETARGU

 

Burmistrz Miasta i Gminy Pieszyce zaprasza do publicznego przetargu ustnego ograniczonego na sprzedaż nieruchomości położonych na terenie Gminy Pieszyce:

Lp.

 

Nr działki
Nr KW
Położenie i opis powierz-

chnia działki

( ha)

Przeznaczenie
w Planie Zagospodarowania Przestrzennego lub Studium
Cena wywoławcza (zł) Wysokość wadium Godzina
przetargu
1 208/13

KW SW1D/ 00016045/4

POŁOŻENIE:

Gmina Pieszyce

Miasto Pieszyce obręb Stadion

OPIS:

niezabudowana działka gruntu,

Zapisana  w ewidencji gruntów jako klasoużytki: dr,

0.0098 MN.18 – zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna(1) 10.065,-(2) 1.000,- 930

 (1)  przeznaczenie w Planie Zagospodarowania Przestrzennego.

(2) do ceny uzyskanej w drodze przetargu zostanie naliczony należny podatek VAT.

poprzednie przetargi na zbycie wyżej opisanych nieruchomości odbyły się:  I – 22.03.2022 r. (zakończony wynikiem negatywnym), II -26.04.2022 r.(zakończony wynikiem pozytywnym)

Nieruchomość jest wolna od wszelkich obciążeń i praw na rzecz osób trzecich.

 

Działka numer ewidencyjny 208/13 ze względu na brak możliwości samodzielnego zagospodarowania wynikający z wielkości i cech geometrycznych działki została przeznaczona do sprzedaży w trybie przetargu ograniczonego do właścicieli nieruchomości bezpośrednio przylegających do przedmiotowej działki tj. działek numer: 206, 208/10, 208/4, 208/5 i 208/6

 

  1. Przetarg odbędzie się w dniu 24 sierpnia 2022 r. w Urzędzie Miasta i Gminy w Pieszycach,      Kościuszki 2, pok. nr 12 (I piętro).
  2. Wnoszone wadium przyjmowane będzie w pieniądzu.
  3. Wadium należy wpłacić na konto Urzędu Miasta i Gminy w Pieszycach:

 

                        Bank Spółdzielczy nr 02 9527 0007 0036 6063 2000 0005

Termin wpłacenia wadium wyznacza się do dnia  18 sierpnia 2022 r.

 

Wadium wpłacone przez nabywcę zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia nieruchomości.

 

  1. Wyznacza się termin pisemnego zgłoszenia uczestnictwa w przetargu dla osób spełniających

warunki przetargowe  do dnia 19 sierpnia 2022 w Urzędzie Miasta i Gminy Pieszyce, pok.     nr 14 I piętro.

Dodatkowe informacje na temat przetargu można uzyskać w Wydziale Gospodarki Gruntami i Rolnictwa Urzędu Miasta i Gminy w Pieszycach, pokój nr 12, tel. 074/ 8365- 268.

Pełna treść ogłoszenia została zamieszczona na tablicy ogłoszeń w siedzibie urzędu oraz na stronie internetowej Urzędu Miasta i Gminy Pieszyce.

 

Pieszyce,  5 lipca 2022 r.