Przetarg na najem komórki gospodarczej- Strzegom

Organ Ogłaszający:

Urząd Miejski

Miejscowość:

Strzegom

Kod pocztowy:

58-150

Ulica:

Rynek 38

Data Publikacji: 05 lipca, 2022

Ilość wizyt: 84

Dokumenty do pobrania:

BURMISTRZ   STRZEGOMIA

OGŁASZA  DRUGI PRZETARG  USTNY,  NIEOGRANICZONY

 

na oddanie w najem komórki gospodarczej, o pow. 9,60 m2, położonej w granicach działki nr 1317, AM-14, Obr.-3 w Strzegomiu, na zapleczu budynku  Rynek 26.

W komórce znajdują się małowartościowe, różne rzeczy (kartony, drewno, stary sprzęt ogrodniczy) po poprzednim użytkowniku. Przyszły najemca zobowiązany będzie  do opróżnienia w/w komórki we własnym zakresie i na własny koszt.

Oddanie w najem nastąpi na czas nieoznaczony.

Przetarg odbędzie się w dniu 25 sierpnia 2022 roku, o godz. 900 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Strzegomiu, Rynek 38 – sala konferencyjna nr 29.

Ustala się stawkę wywoławczą czynszu za najem 1 m2  komórki na kwotę  1,90 zł/m2 miesięcznie.

Do ustalonej w przetargu stawki czynszu doliczony zostanie obowiązujący podatek VAT.

Minimalna stawka przebicia wynosi  0,05 zł/m2.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłata wadium w wysokości 200 zł  w kasie Urzędu Miejskiego  lub na konto:

Santander Bank Polska S.A.   O/Strzegom nr 97 1090 2343 0000 0005 9800 0232

w nieprzekraczalnym terminie do dnia  22 sierpnia 2022 roku.

W tytule wpłaty wadium powinien widnieć zapis: „najem komórki, działka nr 1317, AM-14 obr.-3”.

Za dzień wpłaty wadium uważa się dzień wpływu środków na konto Gminy Strzegom.

Dowód wpłaty wadium należy przedłożyć Komisji Przetargowej w dniu przetargu.

Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który wygra przetarg zalicza się na poczet czynszu za najem garażu, a wadium wpłacone przez pozostałe osoby zwraca się po zakończeniu przetargu, jednak nie później niż przed upływem 3 dni licząc od dnia odwołania lub zamknięcia przetargu.

Osoba przystępująca do przetargu powinna posiadać dokument potwierdzający tożsamość.

W przypadku osób prawnych wymagany jest aktualny wypis z właściwego dla siedziby oferenta rejestru lub inny dokument urzędowy określający status prawny oferenta, sposób reprezentacji, a także imiona i nazwiska osób uprawnionych do reprezentacji.

W przypadku ustanowienia pełnomocnictwa przez osobę fizyczną, wymagane jest notarialnie potwierdzone pełnomocnictwo. Powyższe dokumenty winny być okazane Komisji Przetargowej bezpośrednio przed rozpoczęciem przetargu.

Stawka czynszu najmu ustalona w przetargu wzrastać będzie w przyszłości o kwotę o jaką wzrośnie stawka podstawowa ustalona dla garaży.

Wygrywający przetarg zobowiązany jest do podpisania umowy najmu w terminie 21 dni, licząc od daty rozstrzygnięcia przetargu.

Uchylenie się od zawarcia umowy w przypadku wygrania przetargu powoduje przepadek wadium.

Komórka będąca przedmiotem przetargu jest wolna od obciążeń na rzecz osób trzecich.

Komórka udostępniona będzie dla wszystkich zainteresowanych do oglądania w dniu  19 sierpnia 2022 roku,  w godzinach od 1000 do 1015.

Szczegółowych informacji związanych z przetargiem  można uzyskać  telefonicznie dzwoniąc pod nr  74  8560542.

 

Zastrzega się prawo odwołania przetargu z uzasadnionej przyczyny, przy czym informacja o takiej decyzji podana zostanie w sposób i w formie jaką zastosowano do ogłoszenia o przetargu.