Przetargi na sprzedaż nieruchomości – UM Kamieniec Ząbkowicki

Organ Ogłaszający:

Urząd Miasta

Miejscowość:

Kamieniec Ząbkowicki

Kod pocztowy:

57-230

Ulica:

Ząbkowicka 26

Data Publikacji: 01 lipca, 2022

Ilość wizyt: 534

Dokumenty do pobrania:

Burmistrz Kamieńca Ząbkowickiego informuje, że:

___________________________________________________________________________

Zarządzeniem nr 183/2022 z dnia 30 czerwca 2022 r. ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej w obrębie Suszka w granicach działki nr 164/2 o pow. 0.2000 ha (Tereny kolejowe), poz. rej. G. 64, AM – 1, dla której Sąd Rejonowy w Ząbkowicach Śląskich prowadzi księgę wieczystą Nr KW SW1Z/00044919/6.

W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego gminy w/w nieruchomość oznaczona jest symbolem „R1o funkcji podstawowej:  tereny rolnicze (ok. 15% pow. działki) oraz symbolem „U4.6” o funkcji podstawowej: tereny zabudowy usługowej komercyjnej – projektowane (ok. 85% pow. działki).  Na terenie działki znajduje się obszar zieleni wewnętrznej wyłączony z lokalizacji zabudowy.

Cena wywoławcza nieruchomości wynosi: 49.800,00 zł (słownie: czterdzieści dziewięć tysięcy osiemset złotych).

w tym:

– na cele rolne 3.520,86 zł  kwota zwolniona z podatku VAT

– na cele usługowe 46.279,14 plus podatek VAT 23%.

Minimalne postąpienie wynosi – 500,00 zł (słownie: pięćset złotych)

Wadium wynosi – 4.980,00 zł (słownie: cztery tysiące dziewięćset osiemdziesiąt złotych).

Przetarg odbędzie się w dniu 25 sierpnia 2022 r. o godz. 1200 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Kamieńcu Ząbkowickim ul. Ząbkowicka 26, pokój nr 13.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest:

Wpłacenie wadium (w gotówce, tak aby środki zostały zarachowane na rachunku Gminy najpóźniej w terminie wpłaty wadium) w w/w wysokości na konto Urzędu Miejskiego w Kamieńcu Ząbkowickim: BS Ząbkowice Śl. O/Kamieniec Ząbkowicki Nr 16 9533 1030 2005 0000 0114 0002, nie później niż do dnia 18 sierpnia 2022 r. (wpłacając wadium należy podać imię i nazwisko osoby przystępującej do przetargu oraz nr działki).

___________________________________________________________________________

Zarządzeniem nr 184/2022 z dnia 30 czerwca 2022 r. ogłasza publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż  nieruchomości gruntowej położonej w obrębie Kamieniec Ząbkowicki I w granicach działki nr 213/1 o pow. 0,8114 ha, poz. rej. G. 311, AM – 18, dla której Sąd Rejonowy w Ząbkowicach Śląskich prowadzi księgę wieczystą Nr KW SW1Z/00066710/1.

W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego gminy w/w nieruchomość oznaczona jest symbolem „MN3.1” o przeznaczeniu podstawowym: tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i symbolem „KDW” o przeznaczeniu podstawowym: tereny dróg wewnętrznych i dojazdów. Przez teren działki przebiega obszar zieleni wewnętrznej wyłączonej z lokalizacji zabudowy oraz przebiega elektroenergetyczna linia kablowa 20kV – istniejąca i projektowana.

Cena wywoławcza nieruchomości wynosi: 255.215,00 zł (słownie: dwieście pięćdziesiąt pięć tysięcy dwieście piętnaście złotych)  plus podatek VAT 23 %.

Minimalne postąpienie wynosi2.560,00 zł (słownie: dwa tysiące pięćset sześćdziesiąt  złotych).

Wadium wynosi – 25.530,00 zł (słownie: dwadzieścia pięć tysięcy pięćset trzydzieści złotych).

Przetarg odbędzie się w dniu 25 sierpnia 2022 r. o godz. 1300 w siedzibie Urzędu Miejskim w Kamieńcu Ząbkowickim ul. Ząbkowicka 26, pokój nr 13.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest:

Wpłacenie wadium (w gotówce, tak aby środki zostały zarachowane na rachunku Gminy najpóźniej w terminie wpłaty wadium) w w/w wysokości na konto Urzędu Miejskiego w Kamieńcu Ząbkowickim: BS Ząbkowice Śl. O/Kamieniec Ząbkowicki Nr 16 9533 1030 2005 0000 0114 0002, nie później niż do dnia 18 sierpnia 2022  r. (wpłacając wadium należy podać imię i nazwisko osoby przystępującej do przetargu oraz nr działki).

 

Bliższych informacji udziela Referat Rolnictwa i Gospodarki Gruntami
w Urzędzie Miejskim w Kamieńcu Ząbkowickim ul. Ząbkowicka 26, pokój nr 20
nr telefonu 729057859