Ogłoszenie Wójta Gminy Kłodzko o przetargu na sprzedaż dz. nr 1181/1 w Jaszkowej Górnej

Organ Ogłaszający:

Urząd Gminy

Miejscowość:

Kłodzko

Kod pocztowy:

57-300

Ulica:

Okrzei 8A

Data Publikacji: 10 czerwca, 2022

Ilość wizyt: 60

Dokumenty do pobrania:

WÓJT GMINY KŁODZKO

ogłasza II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomościgruntowejpołożonej w Jaszkowej Górnej

  1. Położenie nieruchomości: Jaszkowa Górna
  2. Nr działki: 1181/1/AM-2/
  3. Powierzchnia nieruchomości: 0,05 ha
  4. Księga wieczysta: Kłodzko SW1K/00085265/3/wolna od obciążeń i zadłużeń/.
  5. Cena wywoławcza: 11.026,-zł

Do wylicytowanej ceny zostanie doliczony podatek VAT 23 %

  1. Opis nieruchomości:

Nieruchomość położona jest w strefie zabudowy wsi. Bezpośrednie sąsiedztwo stanowi zabudowa mieszkaniowa, zagrodowa, potok Jaszkówka. Do działki brak dojazdu i dojścia. Dla nabywcy działki 1181/1 niebędącego właścicielem przylegających do tej działki nieruchomości należy ustanowić służebność drogową. Kształt działki nieregularny, wydłużony. Działka przylega do zabudowanych nieruchomości oraz do potoku Jaszkówka. Od strony potoku działka nr 1181/1 jest ogrodzona siatką. Na działce znajdują się pojedyncze drzewa, elementy zagospodarowania terenu. Z mapy sytuacyjno- wysokościowej wynika, że przez wschodnią część działki przebiega sieć wodociągowa i kanalizacji sanitarnej.
W sąsiedztwie przebiega linia energetyczna.  W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego grunt położony jest w terenie oznaczonym symbolem M- przeznaczenie dla funkcjimieszkaniowejjednorodzinnejizagrodowej gdzie obowiązują następujące ustalenia:
a) przeznaczenie uzupełniające: funkcja usług nieuciążliwych wbudowanych lub wolnostojących, b) dopuszczenie lokalizacji urządzeń towarzyszących, infrastruktury technicznej, parkingów, małej architektury i zieleni urządzonej.

Postąpienie nie może wynosić mniej niż 1 % ceny wywoławczej.

Pierwszy przetarg zakończony wynikiem negatywnym odbył się dnia 07.06.2022 r.

Ponadto nabywca nieruchomości ponosi koszt sporządzenia umowy notarialnej.

Wylicytowana w drodze przetargu cena nie podlega rozłożeniu na raty i podlega zapłacie nie później niż w dniu zawarcia umowy sprzedaży.

Przetarg odbędzie się dnia 19lipca 2022 roku o godz. 1000w Urzędzie Gminy
w Kłodzku, ul. Okrzei 8a, pokój nr 413 /III p./

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości 10%ceny  wywoławczej, tj. 1.103,-złna konto Urzędu GminyKłodzko, nr konta  38952300010000226420000013 Bank Spółdzielczy Kłodzko lub w Kasie Urzędu Gminy  Kłodzko,  najpóźniej do dnia 14lipca2022 roku.  Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników, jeżeli przynajmniej jeden uczestnik zaoferował co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej.

Terminpodpisania aktu notarialnego wynosi jeden miesiąc od dnia  przeprowadzonego  przetargu i cała cena sprzedaży musi być zapłacona najpóźniej do dnia zawarcia umowy notarialnej.

Uczestnikom, którzy nie wygrali przetargu wadium zostanie zwrócone niezwłocznie po odwołaniu lub zamknięciu przetargu, nie później niż 3 dni od odwołania lub zamknięcia przetargu. Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał zalicza się na poczet  ceny  sprzedaży.

Zawiadomienie o terminie i miejscu zawarcia aktu notarialnego nastąpi w ciągu 21 dni od daty zamknięcia przetargu. Nie przystąpienie bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy notarialnej oznaczać będzie odstąpienie od zawarcia umowy i przepadek wadium na rzecz sprzedającego.

Wójt Gminy zastrzega prawo do odwołania przetargu z ważnychprzyczyn.

Dodatkowe informacje można uzyskać wUrzędzie Gminy Kłodzko, pokój nr 412 lub  telefonicznie, tel. (74) 647 41 40.

Wójt Gminy

 

/-/  Zbigniew Tur

 

Sporządził: Lubomir Danielczyk, tel. 746474140