Wyciąg z ogłoszenia Starosty Kłodzkiego o przetargu na sprzedaż nieruch. poł. w Kłodzku przy ul. S. Wyspiańskiego 2l

Organ Ogłaszający:

Starostwo Powiatowe

Miejscowość:

Kłodzko

Kod pocztowy:

57-300

Ulica:

Okrzei 1

Data Publikacji: 02 czerwca, 2022

Ilość wizyt: 44

Dokumenty do pobrania:

GN.6840.1.12.2016.GN3                                                                                                                              Kłodzko, dnia  01. 06.  2022 r.

 

WYCIĄG Z OGŁOSZENIA o PRZETARGU

Starosta Kłodzki ogłasza I przetarg ustny nieograniczony

 

na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa, zabudowanej budynkiem użytkowym, położonej w Kłodzku przy ul. Stanisława Wyspiańskiego 2 I

 

  • Opis nieruchomości: nieruchomość zabudowana parterowym budynkiem użytkowym o pow. użytkowej 381,77 m2 położonym w Kłodzku przy ul. Wyspiańskiego 2I, oznaczona geodezyjnie jako działka nr 108/1 (AM – 3), obręb Ptasia Góra  o pow. 0,1756 ha, dla której Sąd Rejonowy w Kłodzku  prowadzi księgę wieczystą nr SW1K/00099020/5.
  • Cena wywoławcza nieruchomości: 320 300,00 zł (trzysta dwadzieścia tysięcy trzysta złotych 00/100)
  • Termin i miejsce przetargu:07.2022 r., godz.10.00w budynku Starostwa Powiatowego w Kłodzku, ul. Wyspiańskiego 2K, Sala Konferencyjna znajdująca się na I piętrze, pokój nr 1.1.
  • Wysokość wadium: 32 030,00 zł (słownie:  trzydzieści dwa tysiące trzydzieści złotych), termin wpłacenia wadium: do dnia 07.2022r.
  • Informacja o miejscu wywieszenia i publikacji ogłoszenia o przetargu: na tablicy ogłoszeń w siedzibie Starostwa Powiatowego w Kłodzku, ul. Okrzei 1 (parter), w budynku przy ul. Wyspiańskiego 2K (parter) oraz w Biuletynie Informacji Publicznej bip.powiat.klodzko.pl (zakładka przetargi na nieruchomości) i na stronie internetowej www.powiat.klodzko.pl
  • Dane teleadresowe pod którymi można uzyskać szczegółowe informacje dotyczące przetargu: Wydział Gospodarki Nieruchomościami, ul. Wyspiańskiego 2K, pokój 1.9.,tel. (0-74) 865 75 32 od poniedziałku do piątku w godz.7.30 – 14.30, adres e-mail: s.swinianska@powiat.klodzko.pl