Ogłoszenie Burmistrza Strzegomia o przetargu na sprzedaż nieruch. poł. w Strzegomiu przy ulicy A.Krajowej – dz. niezabud. nr 776/5, Obr. 3

Organ Ogłaszający:

Urząd Miejski

Miejscowość:

Strzegom

Kod pocztowy:

58-150

Ulica:

Rynek 38

Data Publikacji: 31 maja, 2022

Ilość wizyt: 45

Dokumenty do pobrania:

BURMISTRZ STRZEGOMIA

o g ł a s z a

PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY

na sprzedaż nieruchomości stanowiących mienie komunalne Gminy Strzegom

1. Działka niezabudowana nr 776/5, Obr. 3,
położona w Strzegomiu przy ulicy Armii Krajowej, gmina Strzegom
o powierzchni 0,0726 ha

Cena wywoławcza nieruchomości 82.000,00 zł

Wadium – 8.200,00 zł

Postąpienie nie może wynosić mniej niż 1 % ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę
do pełnych dziesiątek złotych ceny wywoławczej.

Do wylicytowanej ceny doliczony zostanie obowiązujący podatek VAT.

Przetarg odbędzie się w dniu 30.06.2022 r. o godz. 1030
w siedzibie Urzędu Miejskiego w Strzegomiu – sala nr 29.

2. Działka niezabudowana nr 776/6, Obr. 3,
położona w Strzegomiu przy ulicy Armii Krajowej, gmina Strzegom
o powierzchni 0,0726 ha

Cena wywoławcza nieruchomości 79.000,00 zł

Wadium – 7.900,00 zł

Postąpienie nie może wynosić mniej niż 1 % ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę
do pełnych dziesiątek złotych ceny wywoławczej.

Do wylicytowanej ceny doliczony zostanie obowiązujący podatek VAT.

Przetarg odbędzie się w dniu 30.06.2022 r. o godz. 1100
w siedzibie Urzędu Miejskiego w Strzegomiu – sala nr 29.

Dla powyższych nieruchomości urządzona jest księga wieczysta SW1S/00019546/1.

Nieruchomości są wolne od obciążeń i praw osób trzecich.

Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego obszarów położonych
w obrębie 3 miasta Strzegom uchwalonego uchwałą Nr 10/13 Rady Miejskiej w Strzegomiu
z dnia 30.01.2013 r. powyższe nieruchomości oznaczone są symbolem D.10.UI usługi
o różnym przeznaczeniu.

Nabywca ponosi koszty związane z przeniesieniem prawa własności.


Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłata wadium
, na rachunek bankowy Gminy Strzegom – Santander Bank Polska S.A O/Strzegom nr rachunku bankowego: 97 1090 2343 0000 0005 9800 0232 w nieprzekraczalnym terminie do dnia 27.06.2022 r. (za dzień wpłaty wadium uważa się dzień wpływu środków na konto Gminy Strzegom.

Dowód wpłaty wadium należy przedłożyć Komisji Przetargowej w dniu przetargu.

Wpłata wadium na każdą działkę osobno upoważnia do udziału w licytacjach tych działek. Przy wpłacie wadium należy podać numer działki.

Wadium wpłacone przez uczestnika, który wygra przetarg zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości, a wadium wpłacone przez pozostałe osoby zwraca się po zakończeniu

przetargu, jednak nie później niż przed upływem 3 dni od dnia odwołania lub zamknięcia przetargu.

Cena nieruchomości sprzedawanej w drodze przetargu podlega zapłacie najpóźniej do dnia zawarcia umowy w formie aktu notarialnego przed jego podpisaniem. W razie uchylania się uczestnika, który wygrał przetarg, od zawarcia umowy w formie aktu notarialnego, wpłacone wadium ulega przepadkowi.

Osoby przystępujące do przetargu powinny posiadać dokument potwierdzający tożsamość.
W przypadku osób prawnych wymagany jest aktualny wypis z właściwego dla siedziby oferenta rejestru lub inny dokument urzędowy określający status prawny oferenta, sposób reprezentacji, a także imiona i nazwiska osób uprawnionych do reprezentacji. W przypadku ustanowienia pełnomocnika przez osobę fizyczną, wymagane jest notarialnie potwierdzone

pełnomocnictwo. Powyższe dokumenty winny być okazane Komisji Przetargowej bezpośrednio przed rozpoczęciem przetargu.

Umowa notarialna może być zawarta wyłącznie z podmiotem, który przetarg wygra.

Przetarg zostanie przeprowadzony zgodnie z przepisami Rozporządzenia Rady Ministrów
z dnia 14 września 2004 roku w sprawie trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. Nr 207, poz. 2108).

Dodatkowe informacje związane z przetargiem można uzyskać w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami i Zagospodarowania Przestrzennego Urzędu Miejskiego w Strzegomiu, Rynek 38, pok. nr 34, II p. lub telefonicznie pod nr 74 8560-543, ponadto informacja
o przetargu umieszczona jest na stronie internetowej Miasta i Gminy Strzegom- www.strzegom.pl. bip-przetargi.

Zastrzega się prawo odwołania przetargu z uzasadnionej przyczyny, przy czym informacja
o takiej decyzji podana zostanie w sposób i w formie jaką zastosowano do ogłoszenia
o przetargu.