Ogłoszenie Wójta Gminy Dobromierz o wyłożeniu do publicznego wglądu proj. zmiany studium uwarunkowań i kier. zagosp. przestrz. gminy Dobromierz

Organ Ogłaszający:

Urząd Gminy

Miejscowość:

Dobromierz

Kod pocztowy:

58-170

Ulica:

pl. Wolności 24

Data Publikacji: 06 maja, 2022

Ilość wizyt: 93

Dokumenty do pobrania:

OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY DOBROMIERZ

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany studium uwarunkowań

i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Dobromierz

 

Na podstawie art. 11 pkt. 7 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2022 r. poz. 503) i na podstawie art. 39 ust. 1 pkt 2, 3 i 4 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2021 r. poz. 2373 ze zm.) zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Dobromierz wraz z prognozą oddziaływania na środowisko w dniach od 13 maja 2022 r. do 03 czerwca 2022r. w siedzibie Urzędu Gminy w Dobromierzu, pl. Wolności 24, 58-170 Dobromierz w godzinach od 10ºº do 14ºº oraz na stronie internetowej: www.dobromierz.bip.pl

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie zmiany studium rozwiązaniami odbędzie się w dniu 03 czerwca 2022 r. w siedzibie Urzędu Gminy Dobromierz o godz. 13ºº.

Zgodnie z art. 11 pkt 8 ustawy opizp, osoby prawne i fizyczne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej mogą wnosić uwagi do projektu zmiany studium oraz do prognozy oddziaływania na środowisko.

Uwagi należy składać na piśmie do Wójta Gminy Dobromierz lub za pomocą poczty elektronicznej na adres e-mail: ug@dobromierz.pl także poprzez platformę ePUAP
z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 24 czerwca 2022 r.

 

W związku z obowiązkiem, o którym mowa w art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia nr 2016/679 informuję, że:

  • Administratorem Państwa danych osobowych jest: Gmina Dobromierz z siedzibą: Dobromierz, plac Wolności 24, 58-170 Dobromierz, e-mail: ug@dobromierz.pl
  • Będziemy przetwarzać Państwa dane osobowe w celu realizacji procedur w/w miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na podstawie przepisów ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
    ( Dz. U. 2022 poz. 503) oraz art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 2373 ze zm.).
  • We wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem Państwa danych osobowych oraz realizacją przysługujących Państwu praw, można skontaktować się z Inspektorem Danych Osobowych przez email: iod.dobromierz@grupaformat.pl
  • Pełen zakres informacji nt. przetwarzania danych osobowych znajduje się na stronie internetowej bip.dobromierz.pl oraz w siedzibie Administratora.
  • W przetwarzaniu Państwa danych osobowych stosuje się ograniczenia określone w art. 8a ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2022 r. poz. 503)

 

 

WÓJT

(-) Jerzy Ulbin