Ogłoszenie o rokowaniach Wójta Gminy Kłodzko – dz. nr 356 /AM-1/ w Wojciechowicach

Organ Ogłaszający:

57-300

Miejscowość:

Kłodzko

Kod pocztowy:

Ulica:

Okrzei 8A

Data Publikacji: 06 maja, 2022

Ilość wizyt: 72

Dokumenty do pobrania:

OGŁOSZENIE O ROKOWANIACH

WÓJT GMINY KŁODZKO

zaprasza do zgłaszania udziału w rokowaniach osoby zainteresowane nabyciem nieruchomości gruntowej położonej we wsi Wojciechowice, stanowiącej własność Gminy Kłodzko.

  1. Położenie nieruchomości: Wojciechowice
  2. Nr działki: 356 /AM-1/  
  3. Powierzchnia działki: 0,05 ha
  4. Księga wieczysta: SW1K/00090884/6 wolna od obciążeń i zadłużeń.
  5. Cena do rokowań: 9.026,-zł

Do wynegocjowanej ceny, za grunt pod budownictwo, zostanie doliczony podatek VAT 23%

  1. Opis nieruchomości:

Kształt działki nieregularny, wydłużony, teren dość równy, porośnięty zielenią niską. Rodzaj użytków: PS- pastwiska trwale. Ze względu na kształt i powierzchnię działki zabudowa jej jest ograniczona. Przez potok jest mostek prowadzący z szosy głównej na działkę nr 356. Bezpośrednie sąsiedztwo potoku Jodłownik, drogi gminnej, terenów zielonych oraz zabudowy mieszkaniowej. Dostępność komunikacyjna: od szosy prowadzącej przez wieś droga asfaltowa przechodząca w drogę gruntową utwardzoną tłuczniem (drogi gminne). Infrastruktura: energia, wodociąg. Możliwość wpięcia do poszczególnych sieci należy uzgodnić z ich właścicielami.

W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego grunt położony jest w terenie oznaczonym jako M01. Na terenach oznaczonych symbolem M01, przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną
i zagrodową w strefie zagrożenia powodziowego wyznaczono strefę najwyższego ryzyka zagrożenia powodziowego- A10, w której istnieje prawdopodobieństwo zalania terenu wodą raz na 10 lat. Na całym obszarze objętym strefą zagrożenia powodziowego A10 obowiązują następujące ustalenia: 1) zakaz wznoszenia obiektów budowlanych 2) dopuszczenie remontów bieżących istniejących obiektów budowlanych bez możliwości ich rozbudowy 3) zakaz wykonywania nasadzeń zielenią wysoką 4) na obszarze położonym między wałem przeciwpowodziowym, a korytem wody płynącej obowiązuje zakaz wznoszenia obiektów budowlanych, składowania materiałów, zmieniania ukształtowania powierzchni gruntu, sadzenia drzew i krzewów oraz wykonywania urządzeń lub robót, które mogą utrudniać ochronę tych obszarów przed powodzią,
z wyłączeniem robót związanych z regulacją i utrzymaniem wód.

Terminy przeprowadzenia przetargów:

I przetarg- 15.03.2022 r. ; II przetarg- 29.04.2022 r. Przeprowadzone przetargi nie dały rezultatu.

Rokowaniaodbędą się dnia 23 czerwca 2022roku o godz. 8 00 w sali nr 209 Urzędu Gminy  Kłodzko, ul. Okrzei  8a.

Warunkiem przystąpienia do rokowań jest wpłacenie zaliczki w wysokości 10% ceny, tj. 903,-zł  na  konto Urzędu Gminy Kłodzko, nr konta 38952300010000226420000013 Bank Spółdzielczy Kłodzko  lub w Kasie Urzędu Gminy Kłodzko oraz złożenie zgłoszenia najpóźniej do dnia 20czerwca 2022roku. Zgłoszenie należy złożyć  w sekretariacie Urzędu w zamkniętej kopercie z napisem „Rokowania działka nr 356 w Wojciechowicach”.

Uczestnikom, którzy  nie  wygrali  rokowań  zaliczka  zostanie  zwrócona  niezwłocznie po odwołaniu lub zamknięciu rokowań, nie później niż 3 dni od odwołania lub zamknięcia rokowań. Zaliczka wpłacona  przez  oferenta, który  rokowania  wygrał  zalicza  się  na  poczet  ceny  sprzedaży.

Zawiadomienie o terminie i miejscu zawarcia aktu notarialnego nastąpi w ciągu 21 dni od daty przeprowadzenia rokowań. Nie przystąpienie bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy notarialnej oznaczać  będzie odstąpienie od zawarcia umowy i przepadek zaliczki na rzecz sprzedającego.

Wójt Gminy zastrzega prawo do odwołania rokowań z ważnych przyczyn.

Zgłoszenie  powinno  zawierać:

1)  imię,  nazwisko  i  adres  oferenta,

2)  datę  sporządzenia  zgłoszenia,

3) oświadczenie, że  zgłaszający   zapoznał  się  z  warunkami  rokowań  i  przyjmuje   te  warunki  bez  zastrzeżeń,

4)  proponowaną  cenę  i  sposób  jej  zapłaty.

Do zgłoszenia należy dołączyć kopię dowodu wpłaty zaliczki.

Informacje  dot. w/w  nieruchomości można uzyskać w Urzędzie Gminy Kłodzko, pok. nr 412 tel.  /74/6474140.

 

 

   Wójt Gminy Kłodzko

/-/  Zbigniew Tur

Sprawę prowadzi: Lubomir Danielczyk, 74/6474140