Przetarg na dzierżawę nieruchomości gruntowej- UM Świdnica

Organ Ogłaszający:

Urząd Miejski

Miejscowość:

Świdnica

Kod pocztowy:

58-100

Ulica:

Armii Krajowej 49

Data Publikacji: 27 kwietnia, 2022

Ilość wizyt: 77

Dokumenty do pobrania:

Prezydent Miasta Świdnicy informuje o ogłoszeniu I przetargu ustnego, nieograniczonego dotyczących wydzierżawienia na okres do trzech lat nieruchomości  gruntowej:  

  

O pierwszym przetargu ustnym nieograniczonym, dotyczącym wydzierżawienia na okres do trzech lat, z przeznaczeniem na cele rolnicze, nieruchomości gruntowej, tj. część działki nr 504 o powierzchni 2,3580 ha przy ul. Częstochowskiej (obr. 2) w Świdnicy.

Gmina Miasto Świdnica jest właścicielem nieruchomości – działki nr 504 o powierzchni 2,5762 ha przy ul. Częstochowskiej, dla której Sąd Rejonowy w Świdnicy prowadzi księgę wieczystą nr SW1S/00019918/0.

Przedmiotem dzierżawy na cele rolnicze, w drodze pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego, jest część działki nr 504 o powierzchni 2,3580 ha przy ul. Częstochowskiej (obr. 2) w Świdnicy. Z przedmiotowej działki nr 504 zostanie wydzielona działka, zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego dla obszaru Świdnicy – Kolonia północ, zatwierdzonego uchwałą nr XXVI/281/21 Rady Miejskiej w Świdnicy z dnia 5 marca 2021 r. przeznaczona do zagospodarowania pod drogę dojazdową (oznaczona symbolem 6.KDD) w liniach rozgraniczających o szerokości od 12,0 m do 27,0 m. W chwili rozpoczęcia robót budowlanych związanych z realizacją drogi oraz sieci infrastruktury technicznej (planowane w roku 2023) dzierżawa części działki nr 504 zostanie wypowiedziana dla fragmentu o powierzchni ok. 0,2600 ha, o czym dzierżawca zostanie poinformowany z odpowiednim wyprzedzeniem.

 

Cena wywoławcza do pierwszego przetargu wynosi – 500,00 zł za 1 ha gruntu rocznie.

Wadium wynosi 50,00 zł.

 

W związku z uzupełnieniem informacji , dotyczących przedmiotowej działki, termin przetargu oznaczonego symbolem P-35/V/22, wyznaczonego na dzień 17.05.2022 r. na godz. 11:00 ulega zmianie.

 

 

Przetarg Nr P-35/V/22 odbędzie się w dniu 30.05.2022 r. w Sali Narad Urzędu Stanu Cywilnego w Świdnicy przy ulicy Armii Krajowej 47 o godzinie 10:00.

—————————————————————————————————————–

 

 

Uczestnicy licytacji proszeni są o punktualne przybycie.

 

 

Powyższa informacja stanowi wyciąg z ogłoszenia, zamieszczonego zgodnie z obowiązującymi przepisami Ustawy o gospodarce nieruchomościami z dnia 21 sierpnia 1997 r. (Dz.U z 2021 r., poz. 1899 t.j.).

Pełna treść ogłoszenia o przetargu została opublikowana na stronie internetowej Urzędu Miejskiego http://um.swidnica.pl/pages/pl/urzad-miejski/sprzedaz-nieruchomosci.php, w Biuletynie Informacji Publicznej www.bip.um.swidnica.pl w zakładce „Sprzedaż i dzierżawa nieruchomości” oraz wywieszona na tablicy ogłoszeń przy pok. 124, Urząd Miejski w Świdnicy, ul. Armii Krajowej 49.

Dodatkowe informacje na temat przetargu można uzyskać w Wydziale Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami, pok.229, tel. 74 856 28 67 oraz w Wydziale Zamówień Publicznych i Przetargów, pok. 124 i 125, tel. 74 856 29 24, 74 856 28 50 i 74 856 29 23.