Ogłoszenie o przetargu ust. niegranicz. na sprzedaż lok. mieszk. poł. w Kłodzku przy ul. Połabskiej 14 m.3

Organ Ogłaszający:

Urząd Miasta

Miejscowość:

Kłodzko

Kod pocztowy:

57-300

Ulica:

plac Bolesława Chrobrego 1

Data Publikacji: 26 kwietnia, 2022

Ilość wizyt: 64

Dokumenty do pobrania:

Wyciąg z ogłoszenia Burmistrza Miasta Kłodzka o I przetargu ustnym nieograniczonym

na sprzedaż lokalu mieszkalnego zlokalizowanego w Kłodzku przy ul. Połabskiej 14 m. 3,
o powierzchni 49,12 m², składającego się z trzech pokoi, kuchni, WC i korytarza wraz
z udziałem w wysokości 12/100 cz. w nieruchomości wspólnej, w tym w prawie własności nieruchomości oznaczonej geodezyjnie jako dz. nr 15/20 (AM-1) obręb Zacisze
o powierzchni 0,0149 ha, dla której Sąd Rejonowy w Kłodzku prowadzi księgę wieczystą SW1K/00058858/9.

 

Działka 15/20 (AM-1) obręb Zacisze w całości zabudowana budynkiem mieszkalno-usługowym ul. Połabska 14, w zabudowie zwartej o 5 kondygnacjach. Podpiwniczenia brak. Rok budowy 1909.

 

Lokal mieszkalny ul. Połabska 14 m. 3 zlokalizowany jest na III kondygnacji, ekspozycja północna. Składa się z 3 pokoi, kuchni, WC i korytarza. Instalacja: elektryczna, wodnokanalizacyjna i gazowa. Ogrzewania brak, okna PCV nowe. Lokal w złym stanie technicznym, wymaga generalnego remontu.

 

PRZEZNACZENIE W PLANIE MIEJSCOWYM:

W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego – teren oznaczony symbolem:
D 18 MW/U – teren zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej z usługami nieuciążliwymi.

 

Budynek ul. Połabska 14 wpisany jest do gminnej ewidencji zabytków.

 

Nieruchomość nie jest przedmiotem obciążeń i zobowiązań.

 

WARUNKI PRZETARGU:

 

  1. CENA WYWOŁAWCZA – 95 000,00 zł (słownie: dziewięćdziesiąt pięć tysięcy złotych)

Na podst. art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług
(t. j. Dz. U. 2021, poz. 685 ze zm.) sprzedaż nieruchomości zwolniona jest z podatku VAT.

 

  1. Minimalne postąpienie przetargowe – 950,00 zł (słownie: dziewięćset pięćdziesiąt złotych).

 

  1. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie wadium w wysokości 9 500,00 zł (słownie: dziewięć tysięcy pięćset złotych) na rachunek Urzędu Miasta w Kłodzku – Gospodarczy Bank Spółdzielczy w Strzelinie o/Kłodzko nr rachunku 28 9588 0004 7100 1010 2000 0050 w terminie do dnia 26 maja 2022 r. W tytule przelewu należy wpisać „wadium – I przetarg ul. Połabska 14 m. 3” oraz podać nazwę podmiotu, który będzie nabywał nieruchomość. Za termin wniesienia wadium uważa się dzień wpływu wadium na wskazany rachunek bankowy.

 

  1. Przetarg odbędzie się dnia 2 czerwca 2022 r. o godz. 10.00 w Sali Rajców nr 201
    II piętro Urzędu Miasta w Kłodzku, Pl. Bolesława Chrobrego 1


Dodatkowych informacji dotyczących przetargu udzielają pracownicy Wydziału Gospodarki Mieniem Komunalnym i Planowania Przestrzennego, Pl. Bolesława Chrobrego 1, pokój nr 122, tel. 74 865 46 63.

Ogłoszenie o przetargu opublikowane jest na tablicach informacyjnych Urzędu Miasta w Kłodzku, stronach internetowych (www.um.bip.klodzko.pl, www.klodzko.pl) oraz na portalu internetowym www.doba.pl Udział w postępowaniu przetargowym wiąże się z przetwarzaniem danych osobowych oferentów na zasadach określonych w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L 119 z 04.05.2016, str. 1 oraz Dz. U. UE. L 127 z 23.08.2018, str. 2) oraz w zakresie wynikającym z ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2204 ze zm.) oraz rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (t. j. Dz.U. z 2014 r. poz. 1490). Więcej informacji o przetwarzaniu danych osobowych przez Urząd Miasta w Kłodzku można uzyskać na stronie www.um.bip.klodzko.pl w zakładce „Ochrona danych osobowych/Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych w Urzędzie Miasta Kłodzka na podstawie obowiązujących przepisów prawa, zawartych umów i udzielonej zgody.”