Ogłoszenie Wójta Gminy Kłodzko o przetargu na sprzedaż nieruch. grunt. poł. w Łącznej- nr dz. 69/2/AM-1

Organ Ogłaszający:

Urząd Gminy

Miejscowość:

Kłodzko

Kod pocztowy:

57-300

Ulica:

Okrzei 8A

Data Publikacji: 21 kwietnia, 2022

Ilość wizyt: 42

Dokumenty do pobrania:

WÓJT GMINY KŁODZKO

ogłasza II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w Łącznej

  1. Położenie nieruchomości: Łączna
  2. Nr działki: 69/2/AM-1/
  3. Powierzchnia nieruchomości: 0,19 ha
  4. Księga wieczysta: Kłodzko SW2K/00022893/2 /wolna od obciążeń i zadłużeń/.
  5. Cena wywoławcza: 41.326,-zł netto

Do wylicytowanej ceny zostanie doliczony podatek VAT 23 %

  1. Opis nieruchomości:

Nieruchomość oznaczona geodezyjnie jako dz. nr 69/2 o pow. 0,19 ha położona jest
wperyferyjnejczęściwsi,w otoczeniu rzadkiej zabudowy mieszkaniowej i zagrodowej oraz terenów rolnych i zielonych. Dojazd do działki drogą gminną nieurządzoną (dz. nr 226). Kształtdziałkidośćregularny,wydłużony.Terenozróżnicowanym,dośćdużymnachyleniuwstronępołudniową,nieogrodzony,niezagospodarowany,porośnięty trawą.Wotoczeniu nieruchomości biegnie sieć wodociągowa, w otoczeniu przebiega także linia energetyczna. Możliwość podłączeniasiędoistniejącychsiecinależy uzgodnić zwłaścicielami sieci.

Dla miejscowości Łączna nie jest uchwalony miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego. Działka położona jest na terenie obowiązującego Studium Uwarunkowań
i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Kłodzko. Dla działki nr 69/2 została wydana w dniu 21.07.2021 r. decyzja nr 33/2021 o warunkach zabudowy. Wyznaczona funkcja- budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego wolnostojącego.

Postąpienie nie może wynosić mniej niż 1 % ceny wywoławczej.

Pierwszy przetarg zakończony wynikiem negatywnym odbył się dnia 20.04.2022 r.

Ponadto nabywca nieruchomości ponosi koszt sporządzenia umowy notarialnej.

Wylicytowana w drodze przetargu cena nie podlega rozłożeniu na raty i podlega zapłacie nie później niż w dniu zawarcia umowy sprzedaży.

Przetarg odbędzie się dnia 31maja 2022 roku o godz. 1020 w Urzędzie Gminy
w Kłodzku, ul. Okrzei 8a, pokój nr 413 /III p./

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości 10% ceny  wywoławczej, tj. 4.133,-zł na konto Urzędu Gminy Kłodzko, nr konta  38952300010000226420000013 Bank Spółdzielczy Kłodzko lub w Kasie Urzędu Gminy  Kłodzko,  najpóźniej do dnia 26maja 2022 roku.  Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników, jeżeli przynajmniej jeden uczestnik zaoferował co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej.

Termin podpisania aktu notarialnego wynosi jeden miesiąc od dnia  przeprowadzonego  przetargu i cała cena sprzedaży musi być zapłacona najpóźniej do dnia zawarcia umowy notarialnej.

Uczestnikom, którzy nie wygrali przetargu wadium zostanie zwrócone niezwłocznie po odwołaniu lub zamknięciu przetargu, nie później niż 3 dni od odwołania lub zamknięcia przetargu. Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał zalicza się na poczet  ceny  sprzedaży.

Zawiadomienie o terminie i miejscu zawarcia aktu notarialnego nastąpi w ciągu 21 dni od daty zamknięcia przetargu. Nie przystąpienie bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy notarialnej oznaczać będzie odstąpienie od zawarcia umowy i przepadek wadium na rzecz sprzedającego.

Wójt Gminy zastrzega prawo do odwołania przetargu z ważnych przyczyn.

Dodatkowe informacje można uzyskać w Urzędzie Gminy Kłodzko, pokój nr 412 lub  telefonicznie, tel. (74) 6474140.

 

 Wójt Gminy

                   /-/  Zbigniew Tur

 

 

Sporządził: Lubomir Danielczyk, tel. 746474140