Ogłoszenie Burmistrza Strzegomia o wyłożeniu planu zagosp. przestrzennego obszaru poł. w obr, 3 miasta Strzegom

Organ Ogłaszający:

Urząd Miejski

Miejscowość:

Strzegom

Kod pocztowy:

58-150

Ulica:

Rynek 38

Data Publikacji: 10 grudnia, 2021

Ilość wizyt: 357

Dokumenty do pobrania:

OGŁOSZENIE

BURMISTRZA  STRZEGOMIA

 

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w obrębie 3 miasta Strzegom

 

            Na podstawie art. 17 pkt 9 i 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2021 r. poz. 741 ze zm.) oraz art. 39 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2021 r., poz. 247) zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w obrębie 3 miasta Strzegom wraz z uzasadnieniem i prognozą oddziaływania na środowiskow dniach od 20.12.2021 r. do 10.01.2022 r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Strzegomiu, Rynek 38, 58-150 Strzegom, pok.35, w godzinach pracy urzędu oraz w wersji elektronicznej w Biuletynie Informacji Publicznej

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie zmiany planu miejscowego rozwiązaniami, odbędzie się w dniu 04.01.2022 r. o godz. 12.00

Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie zmiany planu miejscowego, może wnieść uwagi do projektu zmiany planu, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 24.01.2022 r.

Uwagi należy składać do Burmistrza Strzegomia, z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu oraz oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w formie papierowej na adres Urzędu Miejskiego w Strzegomiu ul. Rynek 38, 58-150 Strzegom, w formie elektronicznej za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej na adres: strzegom@strzegom.pl lub przez platformę ePUAP.

 

Na podstawie art. 17a i 8a ust.1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenia o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 4.05.2016) w związku z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1789) informuję, że przysługują Pani/Panu prawa wynikające z ww. przepisów, szczegółowo przedstawione w Obwieszczeniu Burmistrza Strzegomia o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla Obr. wsi Rogoźnica, w gminie Strzegom- w części -dla terenu działki nr 42, umieszczonego na stronie BIP Urzędu Miejskiego w Strzegomiu oraz wywieszonego na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Strzegomiu.

 

 

Burmistrz Strzegomia