Obwieszczenie Burmistrza Kłodzka

Organ Ogłaszający:

Urząd Miasta

Miejscowość:

Kłodzko

Kod pocztowy:

57-300

Ulica:

plac Bolesława Chrobrego 1

Data Publikacji: 16 listopada, 2021

Ilość wizyt: 524

Dokumenty do pobrania:

        Kłodzko, dnia 16.11.2021 r.

 

WM.6733.3.2021.AW

 

 

OBWIESZCZENIE

Burmistrza Miasta Kłodzka

 
   Zgodnie z  art. 53, ust. 1, ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity: Dz. U. z 2021 r. poz. 741 – ze zm.)
zawiadamiam strony postępowania,
że w dniu 16.11.2021 r., została wydana decyzja nr 2/2021 w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego obejmującej budowę sieci gazowej średniego ciśnienia (ciśn. do 0,4 MPa) w rejonie ulicy Św. Wojciecha w Kłodzku, na działkach nr: 12/1, 12/2, 23, 46, 61/38, 43/32, AM-4, obręb Nowy Świat, jednostka ewidencyjna Kłodzko-miasto.
W siedzibie Urzędu Miasta Kłodzka przy pl. Bolesława Chrobrego 1 w Kłodzku  można zapoznać się z treścią decyzji, której doręczenie ze skutkiem prawnym uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia (art. 49 k.p.a.).
                                                                    Burmistrz Miasta Kłodzka