Ogłoszenie BM Kłodzka o przetargu nieruch. przezn. na sprzedaż – dz. nr 9 (AM-20), obręb Leszczyna

Organ Ogłaszający:

Urząd Miejski

Miejscowość:

Kłodzko

Kod pocztowy:

57-300

Ulica:

plac Bolesława Chrobrego 1

Data Publikacji: 10 listopada, 2021

Ilość wizyt: 35

Dokumenty do pobrania:

Wyciąg z ogłoszenia

Burmistrz Miasta Kłodzka

ogłasza

I przetarg ustny nieograniczony

 

na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, stanowiącej własność Gminy Miejskiej Kłodzko, położonej w Kłodzku przy ul. Noworudzkiej ozn. geodezyjnie jako dz. nr 9 (AM-20), obręb Leszczyna o pow. 0,6151 ha, ujawnionej w księdze wieczystej o nr SW1K/00088547/5, sklasyfikowanej w ewidencji gruntów jako grunty orne – RIIIa.

 

Nieruchomość gruntowa położona przy ul. Noworudzkiej, na obrzeżach miasta Kłodzka w odległości około 3 km od ścisłego centrum miasta, przy północnej granicy administracyjnej z Gminą Wiejską Kłodzko.  W sąsiedztwie  znajdują się tereny niezabudowane, przeznaczone pod zabudowę produkcyjno – usługowa i tereny rolne. Nieruchomość położona jest w odległości około 600 metrów od kłodzkiej podstrefy Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej, baz, składów i zabudowy magazynowej oraz centrum handlowego Galeria Twierdza Kłodzko,   w odległości około 400 metrów znajduje się Park Minieuroland. Ukształtowanie sytuacyjno – wysokościowe terenu nieruchomości jest przeciętne. Teren nachylony w kierunku  północno – wschodnim, kształt działki regularny – zbliżony do trapezu. Nieruchomość jest nieuzbrojona. Dojazd do nieruchomości odbywa się drogą wojewódzka nr 381. W odległości 500 m przebiega droga krajowa nr 8. Nieruchomość jest niezabudowana, niezagospodarowana i nieurządzona, teren porośnięty trawą i zakrzaczony.

Obszar, w skład którego wchodzi nieruchomość nie podlega ustaleniom miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie ze Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Kłodzka (uchwała nr LXI/475/2018 Rady Miejskiej
w Kłodzku z dnia 15 listopada 2018 r.) nieruchomość znajduje się w strukturalnej jednostce urbanistycznej PU – obszary aktywności gospodarczej, obiektów produkcyjnych, składów oraz usług.

W przypadku braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, określenie sposobu zagospodarowania i warunków zabudowy terenu następuje zgodnie  z art. 4 ust. 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym w drodze decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu. Gmina Miejska Kłodzko nie występowała  z wnioskiem o ustalenie warunków zabudowy dla przedmiotowej nieruchomości. Wydanie takiej decyzji może nastąpić na wniosek inwestora w odniesieniu do konkretnego zamierzenia inwestycyjnego. Najkorzystniejszy sposób użytkowania przedmiotowej nieruchomości – funkcja produkcyjno –  usługowa.

Przystępujący do przetargu powinni zapoznać się we własnym zakresie i na własna odpowiedzialność ze stanem prawnym i faktycznym przedmiotu przetargu, w tym z jego parametrami, aktualnym oraz możliwym przyszłym sposobem zagospodarowania.

 

Rozpoznanie wszelkich warunków faktycznych i prawnych niezbędnych do realizacji planowanej inwestycji, leży w całości po stronie przystępującego do przetargu i stanowi obszar jego ryzyka.

 

Zaleca się uczestnikom dokonanie wizji lokalnej w terenie, zapoznanie się z otoczeniem oraz uzyskanie na własna odpowiedzialność wszelkich informacji o nieruchomości.

Gmina Miejska Kłodzko nie ponosi odpowiedzialności za wady ukryte nieruchomości oraz za istnienie podziemnych urządzeń infrastruktury technicznej, które dotychczas nie zostały zinwentaryzowane i zewidencjonowane.

Gmina Miejska Kłodzko nie ponosi odpowiedzialności za obciążenia nieujawnione w księdze wieczystej prowadzonej dla przedmiotowej nieruchomości.

Nabywca wraz z gruntem przejmie na siebie obowiązek usunięcia z terenu ewentualnych bezumownych użytkowników.

Nieruchomość nie jest przedmiotem obciążeń i zobowiązań.

 

Warunki przetargu:

 1. Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 380 000,00 zł (słownie: trzysta osiemdziesiąt tysięcy złotych).

Do ceny ustalonej w drodze przetargu doliczony zostanie podatek VAT w wysokości 23%.

 1. Minimalne postąpienie przetargowe wynosi 3 800,00 zł (słownie: trzy tysiące osiemset złotych ).
 2. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie wadium w pieniądzu w wysokości
  38 000,00 zł
  (słownie: trzydzieści osiem tysięcy złotych), na konto Urzędu Miasta
  w Kłodzku – Gospodarczy Bank Spółdzielczy w Strzelinie – 28 9588 0004 7100 1010 2000 0050 w terminie do dnia 08.12.2021 r. W tytule przelewu należy podać:
  „I przetarg, Kłodzko, dz. nr 9, Leszczyna” oraz nazwę podmiotu, który będzie nieruchomość nabywał. Za termin wniesienia wadium uważa się dzień wpływu wadium na wskazany rachunek bankowy.
 3. Przetarg odbędzie się w dniu 15.12.2021 r. o godz. 10.00 w budynku Urzędu Miasta w Kłodzku, Pl. Bolesława Chrobrego 1, sala 201.
 4. Warunkiem udziału w przetargu jest:
 5. przedstawienie Komisji przetargowej dowodu wpłacenia wadium;
 6. osobiste stawiennictwo w dniu przetargu z dowodem tożsamości lub reprezentowanie przez pełnomocnika na podstawie pełnomocnictwa
  z notarialnym poświadczeniem podpisu.
 7. w przypadku udziału w przetargu osób pozostających w związku małżeńskim, które obowiązuje ustawowa wspólność majątkowa konieczne jest stawiennictwo obojga małżonków lub w przypadku udziału jednego z nich przedłożenie pisemnej zgody współmałżonka z notarialnym poświadczeniem podpisu;
  w przypadku rozdzielności majątkowej – przedstawienie dokumentu ustanawiającego rozdzielność.
 8. w przypadku przedsiębiorców, przedłożenie aktualnego wypisu z właściwego
  dla danego podmiotu rejestru oraz dokumentów upoważniających do działania
  w ich imieniu.

Ogłoszenie o przetargu opublikowane jest na tablicach informacyjnych Urzędu Miasta w Kłodzku, stronach internetowych (www.um.bip.klodzko.pl, www.klodzko.pl), a wyciąg z ogłoszenia o przetargu zamieszcza się w prasie o zasięgu obejmującym
co najmniej powiat, na terenie którego położona jest zbywana nieruchomość (na portalu internetowym www.doba.pl.).

 

Udział w postępowaniu przetargowym wiąże się z przetwarzaniem danych osobowych oferentów na zasadach określonych w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U.UE. L 119 z 04.05.2016, str. 1 oraz Dz.U.UE. L 127 z 23.08.2018, str.2) oraz w zakresie wynikającym z ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2204 ze zm.) oraz rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (t.j. Dz.U. z 2014 r. poz. 1490). Więcej informacji o przetwarzaniu danych osobowych przez Urząd Miasta w Kłodzku można uzyskać na stronie www.um.bip.klodzko.pl w zakładce „Ochrona danych osobowych/Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych w Urzędzie Miasta w  Kłodzku na podstawie obowiązujących przepisów prawa, zawartych umów i udzielonej zgody”.

 

Dodatkowych informacji dotyczących przetargu udzielają pracownicy Wydziału Gospodarki Mieniem Komunalnym i Planowania Przestrzennego, Pl. Bolesława Chrobrego 1, pokój nr 123, tel. nr 0-74 865 46 30.