Informacja BM Kłodzka o wywieszeniu wykazu nieruch przezn. do sprzedaży- Kłodzko ul. Korytowska 28a m. 4

Organ Ogłaszający:

Miejscowość:

Kod pocztowy:

Ulica:

Data Publikacji: 10 listopada, 2021

Ilość wizyt: 40

Dokumenty do pobrania:

Informacja

Burmistrza Miasta Kłodzka

 

Zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t. j. Dz. U. 2021, poz. 1899) podaje się do publicznej wiadomości, informację o zamieszczeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta w Kłodzku oraz na stronie Biuletynu Informacji Publicznej, wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w trybie bezprzetargowym na rzecz najemców – lokalu mieszkalnego zlokalizowanego w Kłodzku przy ul. Korytowskiej 28a m. 4 wraz z udziałem 506/10 000 cz. w nieruchomości wspólnej,
w tym w prawie własności nieruchomości oznaczonej geodezyjnie jako dz. nr 141/7 (AM-4) obręb Nowy Świat o powierzchni 0,0883 ha, ujawnionej w księdze wieczystej SW1K/00102669/1, stanowiącego załącznik do Zarządzenia Nr240.0050.2021 z dnia
10 listopada2021 r.

 

      Termin zamieszczenia wykazu

Od dnia 10 listopada 2021 r.  do dnia 2 grudnia 2021 r.

w siedzibie Urzędu Miasta Kłodzka, Pl. Bolesława Chrobrego 1 oraz na stronie Biuletynu Informacji Publicznej. Osoby posiadające prawo pierwszeństwa w nabyciu lokalu mieszkalnego powinny zgłaszać swoje roszczenia zgodnie z art. 34 ustawy o gospodarce nieruchomościami do dnia 22 grudnia 2021 r.