Obwieszczenie Miasta Kłodzka o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym

Organ Ogłaszający:

Urząd Miasta

Miejscowość:

Kłodzko

Kod pocztowy:

57-300

Ulica:

plac Bolesława Chrobrego 1

Data Publikacji: 12 października, 2021

Ilość wizyt: 71

Dokumenty do pobrania:

Kłodzko, dnia 12.10.2021 r.

WM.6733.3.2021.AW

 

OBWIESZCZENIE

Burmistrza Miasta Kłodzka

 

Zgodnie z  art. 53, ust. 1, ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity: Dz. U. z 2021 r. poz. 741 – ze zm.),

 

zawiadamiam strony postępowania,

 

że w dniu 29.09.2021r., na wniosek: Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o., ul. W. Bandrowskiego 16, 33-100 Tarnów, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego obejmującej budowę sieci gazowej średniego ciśnienia (ciśn. do 0,4MPa) w rejonie ulicy Św. Wojciecha w Kłodzku, na działkach nr: 12/1, 12/2, 23, 46, 61/38, 43/32, AM-4, obręb Nowy Świat, jednostka ewidencyjna Kłodzko-miasto.

 

W związku z powyższym, informuję o uprawnieniach wszystkich stron tego postępowania do czynnego udziału w każdym jego stadium, co wynika z przepisów art. 10 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity – Dz. U. z 2021 r. poz.735 – ze zm.).          

           

                                                                     Burmistrz Miasta Kłodzka

 

 

Sporządziła: Anna Wachowska
nr tel: 74-865-46-45