Ogłoszenie starosty kłodzkiego na sprzedaż prawa własności lokalu niemieszkalnego– garaż nr 40 o pow. 15m²

Organ Ogłaszający:

Starostwo Powiatowe

Miejscowość:

Kłodzko

Kod pocztowy:

57-300

Ulica:

Okrzei 1

Data Publikacji: 01 października, 2021

Ilość wizyt: 69

Dokumenty do pobrania:

  1. 6840.1.10a.2016.GN 3                                                                                          Kłodzko, dn.1 października 2021 r.

  

WYCIĄG Z OGŁOSZENIA

STAROSTY KŁODZKIEGO

o

 przetargu ustnym nieograniczonym

 

 

na sprzedaż prawa własności lokalu niemieszkalnego – garażu nr 40 o pow. 15m², będącego odrębną nieruchomością stanowiącą własność Skarbu Państwa, dla której prowadzona jest lokalowa księga wieczysta nr SW1K/00103228/8 wraz z udziałem 187/10000 w prawie użytkowania wieczystego gruntu, usytuowanego na nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa, położonej w Stroniu Śląskim, przy ul. Sudeckiej, oznaczonej geodezyjnie jako działka nr 559/13 AM – 11, obręb  Stronie Śląskie   o pow. 0,2789 ha dla której Sąd Rejonowy w Kłodzku prowadzi  księgę wieczystąnr SW1K/00068004/1.

Opis nieruchomości:

Nieruchomość zabudowana lokalem niemieszkalnym – garażem nr 40, będącym odrębną nieruchomością o pow. 19m² wraz z udziałem 187/10000  w prawie użytkowania wieczystego gruntu. Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego zatwierdzonego uchwałą Nr XXXVII/249/17 Rady Miejskiej Stronia Śląskiego z dnia 13 maja 2017 r. działka wchodzi w skład obszaru oznaczonego symbolem 12KS, z przeznaczeniem na tereny parkingów i garaży.

Nieruchomość jest obciążona umową najmu z osobą fizyczną zawartą na czas nieoznaczony.

Nieruchomość nie jest przedmiotem innych niż ww. obciążeń i zobowiązań.

 

  1. Cena wywoławcza nieruchomości wynosi: 10 500,00 zł (słownie: dziesięć tysięcy pięćset zł 00/100).W skład ceny wchodzi wartość udziału 187/10000 w  gruncie w wysokości 2 625,00 zł co stanowi 25% ceny wywoławczej oraz wartość lokalu niemieszkalnego – garażu nr 40 w wysokości7 875,00 zł, co stanowi 75% ceny wywoławczej. W cenie uzyskanej w wyniku przetargu, dla odrębnego ustalenia ceny za lokal niemieszkalny – garażu nr 40 oraz za grunt przyjmuje się proporcje zachodzące między nimi w cenie wywoławczej.
  1. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie wadium w pieniądzu w wysokości: 525,00 zł (słownie: pięćset dwadzieścia pięć zł 00/100) na  konto  Starostwa Powiatowego  w   Kłodzku    –   Getin Noble Bank S.A.  nr  50 1560 0013 2005 4225 7000 0005   w terminie do dnia 28 października 2021 r.W tytule przelewu należy podać: „wadium, przetarg, Stronie Śląskie,garaż nr 40 wraz z udziałem 187/10000 w gruncie dz. nr 559/13” oraz nazwę podmiotu, który będzie nieruchomość nabywał. Za termin wniesienia wadium uważa się dzień wpływu na wskazany rachunek bankowy.
  2. Przetarg odbędzie się w dniu 3 listopada 2021 r. o godz. 12.00w budynku Starostwa Powiatowego w Kłodzku, ul. Okrzei 1, pokój nr 302, Biuro Rady Powiatu.
  3. Dodatkowych informacji dotyczących przetargu udzielają pracownicy Wydziału Gospodarki  Nieruchomościami, ul. Okrzei 1, pokój 214, tel. 74 865 75 32.
  4. Ogłoszenie o przetargu publikowane jest na stronie internetowej Powiatu Kłodzkiego, w Biuletynie Informacji Publicznej www.bip.powiat.klodzko.pl (zakładka: przetargi na nieruchomości), na tablicy informacyjnej Starostwa Powiatowego w Kłodzku   przy   ul.   Okrzei 1(parter).Wyciąg z ogłoszenia publikowany jest  na stronie internetowej – komunikaty.doba.pl