Przetarg na sprzedaż nieruchomości – działka nr 107, AM – 1, Obr. Międzyrzecze

Organ Ogłaszający:

Urząd Miejski

Miejscowość:

Strzegom

Kod pocztowy:

58-150

Ulica:

Rynek 38

Data Publikacji: 27 września, 2021

Ilość wizyt: 105

Dokumenty do pobrania:

BURMISTRZ STRZEGOMIA

o g ł a s z a

  PRZETARG USTNY OGRANICZONY

 

Działając na podstawie art. 38, art. 40 ust. 1 pkt 2, ust. 2a i ust. 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r. poz. 1990 z późn. zm.) oraz § 3, § 4, § 6 i § 15 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2014 r., poz. 1490 z późn. zm.) ogłasza przetarg ustny ograniczony na sprzedaż nieruchomości rolnej stanowiącej mienie komunalne Gminy Strzegom.

 

Przedmiotem przetargu jest nieruchomość niezabudowana oznaczona  jako działka nr 107, AM – 1, Obr. Międzyrzecze położona w Międzyrzeczu,  gmina Strzegom powierzchnia wg rejestru ewidencji gruntów wynosi 0,4965 ha

klasa gruntu N – 0,4965 ha

Dla nieruchomości urządzona jest księga wieczysta SW1S/00032899/7.

Nieruchomość jest wolna od obciążeń i praw osób trzecich.

 

Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego obszaru wschodniej części gminy Strzegom, obejmującej obręby: Bartoszówek, Jaroszów, Rusko, Skarżyce, Morawa
i Międzyrzecze, uchwalonego Uchwałą nr 81/04 Rady Miejskiej w Strzegomiu
z dnia 18.10.2004 r.  przedmiotowa nieruchomość oznaczona jest symbolem RP  –  uprawy rolne. Obszar zagrożony powodzią.

 

  1. Uzasadnienie do wyboru formy przetargu:

Wybór formy przetargu jako przetargu ustnego ograniczonego jest konsekwencją zmiany przepisów ustawy z dnia 14 kwietnia 2016 r. o wstrzymaniu sprzedaży nieruchomości Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa oraz o zmianie niektórych ustaw w tym ustawy z dnia
11 kwietnia 2003 r. o kształtowaniu ustroju rolnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 1655 z późn. zm.). Warunki przetargowe mogą być spełnione tylko przez ograniczoną liczbę osób, tj. osób, które są podmiotami uprawnionymi do nabycia nieruchomości rolnej w rozumieniu przepisów art. 2a ust. 1 i 2  oraz art. 6 ustawy z dnia 11 kwietnia 2003 r. o kształtowaniu ustroju rolnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 1655 z późn. zm.).

 

 

  1. Osoby, które chcą przystąpić do przetargu i zdecydują się na złożenie pisemnego oświadczenia, o którym mowa w punkcie 3 (oświadczenie dotyczące uczestnictwa
    w przetargu) zobowiązują się do załączenia do zgłoszenia uczestnictwa niżej wymienionych dokumentów i dodatkowych oświadczeń:

1) dowód potwierdzający osobiste prowadzenie przez okres co najmniej 5 lat gospodarstwa rolnego położonego na terenie gminy Strzegom – dowodem jest pisemne oświadczenie prowadzącego to gospodarstwo, poświadczone przez burmistrza Strzegomia;

2) zaświadczenie o zameldowaniu na pobyt stały przez okres co najmniej 5 lat, na terenie gminy Strzegom;

3) oświadczenie oferenta, że jest właścicielem, użytkownikiem wieczystym, samoistnym posiadaczem lub dzierżawcą nieruchomości rolnych, których łączna powierzchnia użytków rolnych nie przekracza 300 ha. W oświadczeniu tym należy podać łączną powierzchnię
i miejsce położenia nieruchomości rolnych, których oferent jest właścicielem (współwłaścicielem w części ułamkowej – należy podać powierzchnię proporcjonalną
do udziału w nieruchomości rolnej; współwłaścicielem w przypadku współwłasności łącznej – należy podać łączną powierzchnię nieruchomości rolnych stanowiących przedmiot współwłasności), użytkownikiem wieczystym, dzierżawcą lub samoistnym posiadaczem. Oświadczenie powinno być poświadczone przez Burmistrza lub osobę upoważnioną;

4) dokumenty potwierdzające kwalifikacje rolnicze oferenta zgodnie z treścią art. 6 ust. 2
pkt 2 i ust. 3 oraz art. 7 ust. 9 ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego (Dz. U. z 2020 r.
poz. 1655 z późn. zm.) w związku z treścią § 6 i § 7 Rozporządzenia Ministra Rolnictwa
i Rozwoju Wsi z dnia 17 stycznia 2012 r. (Dz. U. z 2012 r. poz. 109 z późn. zm.) w sprawie kwalifikacji rolniczych posiadanych przez osoby wykonujące działalność rolniczą.

5) oświadczenie, że oferent zapoznał się ze stanem faktycznym i formalno-prawnym przedmiotu przetargu oraz warunkami przetargu i nie wnosi z tego tytułu żadnych zastrzeżeń;

6) oświadczenie, że oferent wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez Urząd Miejski w Strzegomiu w związku z przetargiem na sprzedaż nieruchomości –  ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2019 r.  poz. 1781).

7) osoby fizyczne pozostające w związku małżeńskim i posiadające ustrój wspólności majątkowej – powinny dodatkowo złożyć pisemne oświadczenie współmałżonka, iż wyraża on zgodę na nabycie nieruchomości będącej przedmiotem przetargu po cenie wylicytowanej przez współmałżonka przystępującego do przetargu.

 

  1. Termin zgłoszenia uczestnictwa w przetargu

Oświadczenie o zgłoszeniu uczestnictwa w przetargu wraz z dokumentami
i oświadczeniami wskazanymi w punkcie 2 w zaklejonej kopercie z dopiskiem „Zgłoszenie uczestnictwa w przetargu ograniczonym w dniu 28.10.2021 r.  – dz. nr 107, AM- 1, Obr. Międzyrzecze” należy złożyć w Urzędzie Miejskim w Strzegomiu  w terminie do dnia 21.10.2021 r. do godz. 14.00 w Wydziale Obsługi Interesantów pokój nr 15, parter; Rynek 38, 58-150 Strzegom.

Osoby, które w wyżej wymienionym terminie i miejscu nie przedłożą wymaganych dokumentów nie zostaną dopuszczone do uczestnictwa w przetargu.

 

  1. Lista osób zakwalifikowanych do uczestnictwa w przetargu

 Kryteria:

Osoby, które złożą pisemne oświadczenie o którym mowa w pkt 3 wraz z pozostałymi oświadczeniami i dokumentami, o których mowa w punkcie 2,

 

Po sprawdzeniu przez Komisję Przetargową zgłoszeń i pozostałych dokumentów zostanie podana lista osób zakwalifikowanych do uczestnictwa w przetargu.

Lista osób zakwalifikowanych zostanie wywieszona w dniu 22.10.2021 r. w siedzibie tut. urzędu, 58-150 Strzegom, Rynek 38 na tablicy ogłoszeń mieszczącej się na  parterze budynku.

 

  1. Cena wywoławcza nieruchomości

Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 23.200,00 zł

 

Zgodnie z art. 43 ust.1 pkt 9 ustawy o podatku od towarów i usług transakcja zwolniona jest
z podatku VAT (Dz. U. z 2021 r. poz. 685 z późn. zm.).

 

 

  1. Wadium

1) Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w pieniądzu, w wysokości 2.320,00 zł.

2) Wadium w wymaganej wysokości uczestnicy przetargu powinni wpłacić najpóźniej do dnia 25.10.2021 r. na konto GMINA STRZEGOM – Santander Bank Polska S.A. O/Strzegom, nr rachunku 97 1090 2343 0000 0005 9800 0232 . Na dowodzie wpłaty należy wpisać: „wadium – dz. nr 107, AM-1, Obr. Międzyrzecze”.

3) Za dzień wpłaty wadium uważa się dzień wpływu środków na konto gminy Strzegom.

4) Wadium wpłacone przez uczestnika, który wygra przetarg zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia nieruchomości w momencie podpisania aktu notarialnego.

Do momentu podpisania aktu notarialnego wadium pełni funkcję zabezpieczającą.

5) Osobom, które nie wygrały przetargu wadium zostanie zwrócone w ciągu 3 dni od dnia odpowiednio: odwołania, zamknięcia, unieważnienia przetargu lub jego zakończenia wynikiem negatywnym.

6) Wadium przepada na rzecz Gminy Strzegom w razie uchylenia się uczestnika przetargu, który wygrał przetarg od zawarcia umowy sprzedaży w terminie podanym w zawiadomieniu.

 

  1. Termin i miejsce przeprowadzenia przetargu

Przetarg odbędzie się w dniu 28.10.2021 r. o godz. 1210 w siedzibie Urzędu Miejskiego
w Strzegomiu – sala konferencyjna, nr 29 – I piętro.

 

8 Pozostałe warunki przetargu

Uczestnik przetargu winien przed otwarciem przetargu przedłożyć komisji przetargowej dowód tożsamości oraz potwierdzenie wpłaty wadium. Jeżeli uczestnik jest reprezentowany przez pełnomocnika, konieczne jest przedłożenie oryginału notarialnego pełnomocnictwa upoważniającego do działania na każdym etapie postępowania przetargowego.

Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników, jeżeli chociaż jeden z nich zaoferuje cenę wyższą od ceny wywoławczej przynajmniej o jedno postąpienie. Postąpienie nie może wynosić mniej niż 1 % ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych. O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu. Umowa notarialna może być zawarta wyłącznie z osobą, która wygra przetarg.

Przetarg zostanie przeprowadzony zgodnie z przepisami Rozporządzenia Rady Ministrów
z dnia 14 września 2004 roku w sprawie trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2014 r. poz. 1490 z późn. zm.).

 

  1. Informacje dodatkowe

1) Zastrzega się prawo odwołania przetargu z uzasadnionej przyczyny, przy czym informacja o takiej decyzji podana zostanie w sposób i w formie jaką zastosowano do ogłoszenia o przetargu.

2) O terminie zawarcia umowy notarialnej przyszły nabywca nieruchomości zostanie powiadomiony w terminie do 21 dni od daty rozstrzygnięcia przetargu.

3) Cena osiągnięta w przetargu (pomniejszona o wpłacone wadium) podlega zapłacie w całości i powinna być odnotowana na koncie GMINA STRZEGOM – Santander Bank Polski S.A. O/Strzegom, nr rachunku 81 1090 2343 0000 0005 9800 0229, nie później niż do dnia zawarcia umowy przenoszącej własność nieruchomości przed jej podpisaniem.

4) Wygrywający przetarg pokrywa koszty notarialne i sądowe.

5) Protokół z przetargu stanowić będzie podstawę do zawarcia umowy sprzedaży nieruchomości w formie aktu notarialnego.

6) Dodatkowe informacje związane z przetargiem można uzyskać w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami i Zagospodarowania Przestrzennego Urzędu Miejskiego w Strzegomiu, Rynek 38, pokój nr 34 – II piętro lub telefonicznie pod nr 74 8560 543.

Ponadto informacja o przetargu umieszczona jest na stronie internetowej www.bip.strzegom.pl,