Przetarg na sprzedaż nieruchomości stanowiących mienie komunalne Gminy Strzegom

Organ Ogłaszający:

Urząd Miejski

Miejscowość:

Strzegom

Kod pocztowy:

58-150

Ulica:

Rynek 38

Data Publikacji: 27 września, 2021

Ilość wizyt: 103

Dokumenty do pobrania:

BURMISTRZ STRZEGOMIA

o g ł a s z a

PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY

na sprzedaż nieruchomości stanowiących mienie komunalne Gminy Strzegom

 

  1. Działka niezabudowana nr 138/25, AM – 2, Obr. Jaroszów, położona w Jaroszowie, gmina Strzegom o powierzchni 0,0022 ha

Cena wywoławcza nieruchomości  4.400,00 zł

Wadium  –  440,00 zł

Postąpienie nie może wynosić mniej niż 1 % ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych ceny wywoławczej.

Do wylicytowanej ceny doliczony zostanie obowiązujący podatek VAT.

Przetarg odbędzie się w dniu 28.10.2021 r. o godz. 1000 w siedzibie Urzędu Miejskiego
w Strzegomiu – sala nr 29.

 

  1. Działka niezabudowana nr 138/26, AM – 2, Obr. Jaroszów, położona w Jaroszowie, gmina Strzegom o powierzchni 0,0022 ha

Cena wywoławcza nieruchomości  4.400,00 zł

Wadium  –  445,00 zł

Postąpienie nie może wynosić mniej niż 1 % ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych ceny wywoławczej.

Do wylicytowanej ceny doliczony zostanie obowiązujący podatek VAT.

Przetarg odbędzie się w dniu 28.10.2021 r. o godz. 1020 w siedzibie Urzędu Miejskiego
w Strzegomiu – sala nr 29.

 

  1. Działka niezabudowana nr 138/27, AM – 2, Obr. Jaroszów, położona w Jaroszowie, gmina Strzegom o powierzchni 0,0022 ha

Cena wywoławcza nieruchomości  4.400,00 zł

Wadium  –  450,00 zł

Postąpienie nie może wynosić mniej niż 1 % ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych ceny wywoławczej.

Do wylicytowanej ceny doliczony zostanie obowiązujący podatek VAT.

Przetarg odbędzie się w dniu 28.10.2021 r. o godz. 1040 w siedzibie Urzędu Miejskiego
w Strzegomiu – sala nr 29.

 

  1. Działka niezabudowana nr 138/28, AM – 2, Obr. Jaroszów, położona w Jaroszowie, gmina Strzegom o powierzchni 0,0022 ha

Cena wywoławcza nieruchomości  4.400,00 zł

Wadium  –  455,00 zł

Postąpienie nie może wynosić mniej niż 1 % ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych ceny wywoławczej.

Do wylicytowanej ceny doliczony zostanie obowiązujący podatek VAT.

Przetarg odbędzie się w dniu 28.10.2021 r. o godz. 1100 w siedzibie Urzędu Miejskiego
w Strzegomiu – sala nr 29.

 

  1. Działka niezabudowana nr 138/29, AM – 2, Obr. Jaroszów, położona w Jaroszowie, gmina Strzegom o powierzchni 0,0022 ha

Cena wywoławcza nieruchomości  4.400,00 zł

Wadium  –  460,00 zł

Postąpienie nie może wynosić mniej niż 1 % ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych ceny wywoławczej.

Do wylicytowanej ceny doliczony zostanie obowiązujący podatek VAT.

Przetarg odbędzie się w dniu 28.10.2021 r. o godz. 1120 w siedzibie Urzędu Miejskiego
w Strzegomiu – sala nr 29.

 

Dla powyższych nieruchomości urządzona jest księga wieczysta SW1S/00043297/7.

 

Nieruchomości są wolne od obciążeń i praw osób trzecich.

 

Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego obrębu wsi Jaroszów oraz obrębu wsi Bartoszówek w gminie Strzegom uchwalonego uchwałą Nr 84/16 Rady Miejskiej w Strzegomiu z dnia 24 sierpnia 2016 r. powyższe nieruchomości oznaczone są symbolem 6 MW – tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej, w części stanowisko archeologiczne.

Nieruchomość podlega wyłączeniu z produkcji rolnej w trybie ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych. Nabywca ponosi koszty wyłączenia gruntów z produkcji rolnej.

 

Nabywca ponosi koszty związane z przeniesieniem prawa własności.

 

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłata wadium, w kasie Urzędu Miejskiego lub na konto Gminy Strzegom – Santander Bank Polska S.A O/Strzegom nr rachunku:

97 1090 2343 0000 0005 9800 0232  w nieprzekraczalnym terminie do dnia 25.10.2021 r.

(za dzień wpłaty wadium uważa się dzień wpływu środków na konto Gminy Strzegom)

Dowód wpłaty wadium należy przedłożyć Komisji Przetargowej w dniu przetargu.

 

Wadium wpłacone przez uczestnika, który wygra przetarg zalicza sie na poczet ceny nabycia nieruchomości, a wadium wpłacone przez pozostałe osoby zwraca sie po zakończeniu przetargu, jednak nie później niż przed upływem 3 dni od dnia odwołania lub zamknięcia przetargu.

 

Cena nieruchomości sprzedawanej w drodze przetargu podlega zapłacie najpóźniej do dnia zawarcia umowy w formie aktu notarialnego. W razie uchylania się uczestnika, który wygrał przetarg, od zawarcia umowy w formie aktu notarialnego, wpłacone wadium ulega przepadkowi.

 

Osoby przystępujące do przetargu powinny posiadać dokument potwierdzający tożsamość.
W przypadku osób prawnych wymagany jest aktualny wypis z właściwego dla siedziby oferenta rejestru lub inny dokument urzędowy określający status prawny oferenta, sposób reprezentacji, a także imiona i nazwiska osób uprawnionych do reprezentacji. W przypadku ustanowienia pełnomocnika przez osobę fizyczną, wymagane jest notarialnie potwierdzone

pełnomocnictwo. Powyższe dokumenty winny być okazane Komisji Przetargowej bezpośrednio przed rozpoczęciem przetargu.

Umowa notarialna może być zawarta wyłącznie z podmiotem, który przetarg wygra.

 

Przetarg zostanie przeprowadzony zgodnie z przepisami Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 roku w sprawie trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. Nr 207, poz. 2108).

 

Dodatkowe informacje związane z przetargiem można uzyskać w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami i Zagospodarowania Przestrzennego Urzędu Miejskiego w Strzegomiu, Rynek 38,  pok. nr 34, II p. lub telefonicznie pod nr 74 8560-543, ponadto informacja
o przetargu umieszczona jest na stronie internetowej Miasta i Gminy Strzegom- www.strzegom.pl. bip-przetargi.

 

Zastrzega się prawo odwołania przetargu z uzasadnionej przyczyny, przy czym informacja o takiej decyzji podana zostanie w sposób i w formie jaką zastosowano do ogłoszenia o przetargu.