Ogłoszenie Burmistrza Kłodzka o przetargu lok. przy ul. Waleriana Łukasińskiego 51 m. 3

Organ Ogłaszający:

Urząd Miasta

Miejscowość:

Kłodzko

Kod pocztowy:

57-300

Ulica:

plac Bolesława Chrobrego 1

Data Publikacji: 20 września, 2021

Ilość wizyt: 77

Dokumenty do pobrania:

Wyciąg z ogłoszenia Burmistrza Miasta Kłodzka o I przetargu ustnym nieograniczonym

na sprzedaż lokalu mieszkalnego położonego w Kłodzku przy ul. Waleriana Łukasińskiego 51 m. 3, o powierzchni 27,97 m², składającego się z jednego pokoju, kuchni, przedpokoju i łazienki z WC oraz pomieszczenia przynależnego – piwnicy o powierzchni 14,90 m² wraz z udziałem w wysokości 19/100 cz. w nieruchomości wspólnej, w tym w prawie własności nieruchomości oznaczonej geodezyjnie jako dz. nr 35 (AM-3) obręb Twierdza o powierzchni 0,0161 ha, dla której Sąd Rejonowy w Kłodzku prowadzi księgę wieczystą SW1K/00058743/0.

Nieruchomość zlokalizowana w odległości 700 m od dworca PKP i PKS. Dojazd korzystny.

Działka 35 AM-3 obręb Twierdza (AM-1) Obręb Zacisze w 80% zabudowana budynkiem mieszkalnym wielorodzinnym w zabudowie półzwartej o 4 kondygnacjach i poddaszu nieużytkowym. W bliskim sąsiedztwie znajdują się fortyfikacje Twierdzy Kłodzko. Rok budowy budynku ul. W. Łukasińskiego 1869; podpiwniczenie częściowe. Instalacje: elektryczna, wodna, kanalizacyjna, gazowa. Budynek wymaga renowacji elewacji.

Lokal mieszkalny ul. Waleriana Łukasińskiego 51 m. 3 zlokalizowany jest na II piętrze, ekspozycja wschodnia. Składa się z 1 pokoju, kuchni, przedpokoju i łazienki z WC oraz pomieszczenia przynależnego – piwnicy o powierzchni 14,90 m². Instalacja: elektryczna, wodnokanalizacyjna. Ogrzewanie: piec kaflowy w złym stanie technicznym, okna PCV
w stanie dobrym. Lokal wymaga remontu.


PRZEZNACZENIE W PLANIE MIEJSCOWYM:

W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego – teren oznaczony symbolem:
A 4 MW/U – teren zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej z usługami nieuciążliwymi.

Budynek ul. Waleriana Łukasińskiego 51 wpisany jest do gminnej ewidencji zabytków; ustala się: a) zachowanie historycznych granic parceli; b) zachowanie bryły budynku wraz z formą dachu, a także układu osi i wykroju otworów w elewacji; c) zachowanie gzymsowego podziału elewacji, konsolkowego gzymsu koronującego, obramień okiennych, detali wystroju elewacji; d) zachowanie stolarki okiennej i drzwiowej; e) zalecenie stosowania podziałów szczeblinowych wzorowanych na oryginalnych, w przypadku wymiany stolarki okiennej.

Nieruchomość nie jest przedmiotem obciążeń i zobowiązań. 

WARUNKI PRZETARGU:

CENA WYWOŁAWCZA – 50 000,00 zł (słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych)

Na podst. art. 43 ust. 1 pkt 10 i  art. 29a ust. 8 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku
od towarów i usług (t. j. Dz. U. 2021, poz. 685 z późn. zm.) sprzedaż nieruchomości zwolniona jest z podatku VAT.

 

Minimalne postąpienie przetargowe –  500,00 zł (słownie: pięćset złotych).

 

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie wadium w wysokości 5 000,00 zł (słownie: pięć tysięcy złotych) na rachunek Urzędu Miasta w Kłodzku – Gospodarczy Bank Spółdzielczy w Strzelinie o/Kłodzko nr rachunku 28 9588 0004 7100 1010 2000 0050 w terminie do dnia  21 października 2021 r. W tytule przelewu należy wpisać „wadium – I przetarg ul. W. Łukasińskiego 51 m. 3” oraz podać nazwę podmiotu, który będzie nabywał nieruchomość. Za termin wniesienia wadium uważa się dzień wpływu wadium na wskazany rachunek bankowy.

 

Przetarg odbędzie się dnia  27 października 2021 r. o godz. 12.00 w Sali Rajców nr 201 II piętro Urzędu Miasta w Kłodzku, Pl. Bolesława Chrobrego 1


Dodatkowych informacji dotyczących przetargu udzielają pracownicy Wydziału Gospodarki Mieniem Komunalnym i Planowania Przestrzennego, Pl. Bolesława Chrobrego 1, pokój nr 122, tel. 74 865 46 63.

Ogłoszenie o przetargu opublikowane jest na tablicach informacyjnych Urzędu Miasta w Kłodzku, stronach internetowych (www.um.bip.klodzko.pl, www.klodzko.pl) oraz na portalu internetowym www.doba.pl Udział w postępowaniu przetargowym wiąże się z przetwarzaniem danych osobowych oferentów na zasadach określonych w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie
o ochronie danych) (Dz. U. UE. L 119 z 04.05.2016, str. 1 oraz Dz. U. UE. L 127 z 23.08.2018, str. 2) oraz w zakresie wynikającym z ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2204 ze zm.) oraz rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (t. j. Dz.U. z 2014 r. poz. 1490). Więcej informacji
o przetwarzaniu danych osobowych przez Urząd Miasta w Kłodzku można uzyskać na stronie www.um.bip.klodzko.pl w zakładce „Ochrona danych osobowych/Klauzula informacyjna
o przetwarzaniu danych osobowych w Urzędzie Miasta Kłodzka na podstawie obowiązujących przepisów prawa, zawartych umów i udzielonej zgody.”