Przetarg na dzierżawę nieruchomości gruntowych – UM Świdnica

Organ Ogłaszający:

Urząd Miejski

Miejscowość:

Świdnica

Kod pocztowy:

58-100

Ulica:

Armii Krajowej 49

Data Publikacji: 15 września, 2021

Ilość wizyt: 84

Dokumenty do pobrania:

Prezydent Miasta Świdnicy informuje o ogłoszeniu I przetargu ustnego, nieograniczonego wydzierżawienie na okres do trzech lat, z przeznaczeniem na cele rolnicze, nieruchomości gruntowych, tj. działki nr 40/5 o powierzchni 3,1249 ha oraz części działki nr 40/16 o powierzchni 10,6 ha przy ul. Pogodnej (obr. 1 AM 4) o łącznej powierzchni 13,7249 ha.

 

Gmina Miasto Świdnica jest właścicielem nieruchomości – działki nr 40/5 o powierzchni 3,1249 ha przy ul. Pogodnej, dla której Sąd Rejonowy w Świdnicy prowadzi księgę wieczystą  nr SW1S/00090749/5 oraz działki nr 40/16 o powierzchni 14,6236 ha przy ul. Pogodnej, dla której Sąd Rejonowy w Świdnicy prowadzi księgę wieczystą nr SW1S/00020752/8. Łączna powierzchnia działek nr: 40/5, 40/16 wynosi 17,7485 ha.

Przedmiotem dzierżawy na cele rolnicze, w drodze pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego, jest działka nr 40/5 o powierzchni 3,1249 ha oraz część działki nr 40/16  o powierzchni 10,6 ha przy ul. Pogodnej (obr. 1 AM 4), co stanowi łącznie 13,7249 ha. W dziale III księgi wieczystej nr SW1S/00090749/5 wpisane są dwie służebności gruntowe niezwiązane z przedmiotem dzierżawy.

 

Cena wywoławcza do pierwszego przetargu wynosi – 500,00 zł za 1 ha gruntu rocznie.

 

Wadium wynosi 50,00 zł.

 

Przetarg Nr P-96/X/21 odbędzie się w dniu 21.10.2021 r. w Sali Narad Urzędu Stanu Cywilnego w Świdnicy przy ulicy Armii Krajowej 47 o godzinie 10:00.

—————————————————————————————————————–

 

Uczestnicy licytacji proszeni są o punktualne przybycie.

 

Powyższa informacja stanowi wyciąg z ogłoszenia, zamieszczonego zgodnie z obowiązującymi przepisami Ustawy o gospodarce nieruchomościami z dnia 21 sierpnia 1997 r. (Dz.U.2020.1990 t.j).

Pełna treść ogłoszenia o przetargu została opublikowana na stronie internetowej Urzędu Miejskiego http://um.swidnica.pl/pages/pl/urzad-miejski/sprzedaz-nieruchomosci.php, w Biuletynie Informacji Publicznej www.bip.um.swidnica.pl w zakładce „Sprzedaż i dzierżawa nieruchomości” oraz wywieszona na tablicy ogłoszeń przy pok. 124, Urząd Miejski w Świdnicy, ul. Armii Krajowej 49.

Dodatkowe informacje na temat przetargu można uzyskać w Wydziale Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami, pok.229, tel. 74 856 29 59 oraz w Wydziale Zamówień Publicznych i Przetargów, pok. 124 i 125, tel. 74 856 28 50 i 74 856 29 24.