Ogłoszenie Burmistrza Szczytnej o wywieszeniu wykazu gruntów przeznaczonych do dzierżawy

Organ Ogłaszający:

Urząd Miasta i Gminy

Miejscowość:

Szczytna

Kod pocztowy:

57-330

Ulica:

Wolności 42

Data Publikacji: 14 września, 2021

Ilość wizyt: 82

Dokumenty do pobrania:

O G Ł O S Z E N I E N R 7 / 2021
BURMISTRZA SZCZYTNEJ
z dnia 14 września 2021 r.

Zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami podaje się do publicznej wiadomości, iż na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy w Szczytnej został wywieszony wykaz gruntów położonych na terenie miasta i gminy Szczytna, przeznaczonych do dzierżawy na cele rolne.
Wykaz podlega wywieszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy w Szczytnej w terminie do dnia 5 października 2021 r.