Ogłoszenie Burmistrza Miasta Kłodzka o sprzedaży nieruchomości

Organ Ogłaszający:

Urząd Miejski

Miejscowość:

Kłodzko

Kod pocztowy:

57-300

Ulica:

plac Bolesława Chrobrego 1

Data Publikacji: 08 września, 2021

Ilość wizyt: 95

Dokumenty do pobrania:

Wyciąg z ogłoszenia Burmistrza Miasta Kłodzka o III przetargu ustnym nieograniczonym

na sprzedaż lokalu o innym przeznaczeniu zlokalizowanym w Kłodzku przy ul. Śląskiej 30/14a, o powierzchni 47,17 m², składającym się z czterech pomieszczeń oraz pomieszczenia przynależnego – WC o powierzchni 4,01 m² wraz z udziałem w wysokości 4/100 cz.
w nieruchomości wspólnej, w tym w prawie własności gruntu  oznaczonego geodezyjnie jako dz. nr 2/1 (AM-2) obręb Zacisze o powierzchni 0,0335 ha, dla której Sąd Rejonowy w Kłodzku prowadzi księgę wieczystą SW1K/00039469/6. Pomieszczenie na składowanie – piwnica w częściach wspólnych nieruchomości, nie podlega sprzedaży.

 

Nieruchomość zlokalizowana jest w budynku wielorodzinnym, wolnostojącym, o 5 kondygnacjach, rok budowy 1890. Instalacje: elektryczna, wodna, kanalizacyjna, gazowa. Stan techniczny budynku – przeciętny.

 

Lokal o innym przeznaczeniu nr 14a zlokalizowany jest na 4 piętrze; składa się z czterech pomieszczeń o powierzchniach: 3,13 m², 19,11 m², 12,22 m², 12,71 m² oraz pomieszczenia przynależnego – pomieszczenia WC o powierzchni 4,01 m². Pomieszczenie na składowanie – piwnica w częściach wspólnych nieruchomości, nie podlega sprzedaży.

 

Standard wykończenia – słaby. Funkcjonalność – dobra. Okna – drewniane skrzynkowe oraz PCV.  Podłogi: posadzka betonowa z wykładziną, panele drewnopodobne, płytki. Instalacje: wodna, kanalizacyjna, elektryczna, gazowa. Lokal wymaga remontu.


PRZEZNACZENIE W MIEJSCOWYM PLANE:

W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego – teren oznaczony symbolem: B 4 MW/N/U – przeznaczenie podstawowe – teren zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej i jednorodzinnej; przeznaczenie dopuszczalne – usługi podstawowe nieuciążliwe związane z obsługa i zaopatrzeniem ludności.

 

Budynek ul. Śląska 30 znajduje się w gminnej ewidencji zabytków.

Dla budynku przy ulicy Śląskiej 30 należy zachować: rozczłonkowaną bryłę budynku z bocznymi ryzalitami, loggia i narożną wieżę oraz formę dachu; układ osi i wykrój otworów w elewacji; bonitowe przyziemia; podziały gzymsowe elewacji; lizeny z dekoracją sztukatorską w IV kondygnacji oraz portal, obramowania okiennej i płyciny podokienne; stolarkę okienną oraz drzwi wejściowej wewnętrzną stolarkę secesyjną, stolarkę drzwiową; w przypadku wymiany stolarki okiennej zaleca się stosowanie podziałów1) szczeblinowych wzorowanych na oryginalnych.

 

Nieruchomość nie jest przedmiotem obciążeń i zobowiązań.

Termin I przetargu – 26 maja 2021 r., cena wywoławcza 110 000,00 zł

Termin II przetargu – 21 lipca 2021 r., cena wywoławcza 90 000,00 zł

 

WARUNKI PRZETARGU:

 

CENA WYWOŁAWCZA – 70 000,00 zł (słownie: siedemdziesiąt tysięcy złotych)

 

Na podst. art. 43 ust. 1 pkt 10 i  art. 29a ust. 8 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku
od towarów i usług (t. j. Dz. U. 2021, poz. 685 z późn. zm.) sprzedaż nieruchomości zwolniona jest z podatku VAT.

 

Minimalne postąpienie przetargowe –  700,00 zł (słownie: siedemset złotych).

 

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie wadium w wysokości 7 000,00 zł (słownie: siedem tysięcy złotych) na rachunek Urzędu Miasta w Kłodzku – Gospodarczy Bank Spółdzielczy w Strzelinie o/Kłodzko nr rachunku 28 9588 0004 7100 1010 2000 0050
w terminie do dnia  08.10.2021 r. W tytule przelewu należy wpisać „wadium – III przetarg ul. Śląska 30/14a” oraz podać nazwę podmiotu, który będzie nabywał nieruchomość. Za termin wniesienia wadium uważa się dzień wpływu wadium na wskazany rachunek bankowy.

 

Przetarg odbędzie się dnia  14.10.2021 r. o godz. 10.00 w Sali Rajców nr 201 II piętro Urzędu Miasta w Kłodzku, Pl. Bolesława Chrobrego 1


Dodatkowych informacji dotyczących przetargu udzielają pracownicy Wydziału Gospodarki Mieniem Komunalnym i Planowania Przestrzennego, Pl. Bolesława Chrobrego 1, pokój nr 122, tel. 74 865 46 63.

Ogłoszenie o przetargu opublikowane jest na tablicach informacyjnych Urzędu Miasta w Kłodzku, stronach internetowych (www.um.bip.klodzko.pl, www.klodzko.pl) oraz na portalu internetowym www.doba.pl Udział w postępowaniu przetargowym wiąże się z przetwarzaniem danych osobowych oferentów na zasadach określonych w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L 119 z 04.05.2016, str. 1 oraz Dz. U. UE. L 127 z 23.08.2018, str. 2) oraz w zakresie wynikającym z ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2204 ze zm.) oraz rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (t. j. Dz.U. z 2014 r. poz. 1490).
Więcej informacji o przetwarzaniu danych osobowych przez Urząd Miasta w Kłodzku można uzyskać na stronie www.um.bip.klodzko.pl w zakładce „Ochrona danych osobowych/Klauzula informacyjną o przetwarzaniu danych osobowych w Urzędzie Miasta Kłodzka na podstawie obowiązujących przepisów prawa, zawartych umów i udzielonej zgody.”