Ogłoszenie Burmistrza Miasta Kłodzka o sprzedaży lokalu

Organ Ogłaszający:

Urząd Miejski

Miejscowość:

Kłodzko

Kod pocztowy:

57-300

Ulica:

plac Bolesława Chrobrego 1

Data Publikacji: 08 września, 2021

Ilość wizyt: 91

Dokumenty do pobrania:

Wyciąg z ogłoszenia Burmistrza Miasta Kłodzka o III przetargu ustnym nieograniczonym

na sprzedaż lokalu o innym przeznaczeniu zlokalizowanym w Kłodzku przy ul. Karola Miarki 3/12, o powierzchni 27,17 m², składającym się z dwóch pomieszczeń z pomieszczeń oraz udziałem w wysokości 5/100 cz. w nieruchomości wspólnej, w tym w prawie własności gruntu  oznaczonego geodezyjnie jako dz. nr 34/9 (AM-2) obręb Zacisze o powierzchni

0,0201 ha, dla której Sąd Rejonowy w Kłodzku prowadzi księgę wieczystą SW1K/00056384/1.
WC przynależne do lokalu znajduje się w częściach wspólnych nieruchomości i nie podlega sprzedaży.

 

Nieruchomość zlokalizowana jest w budynku wielorodzinnym, wolnostojącym, o 4 kondygnacjach, rok budowy 1910 – 1920. Instalacje: elektryczna, wodna, kanalizacyjna, gazowa. Stan techniczny budynku – przeciętny.

 

Lokal o innym przeznaczeniu nr 12 zlokalizowany jest na 3 piętrze (poddasze); składa się z: dwóch pomieszczeń o powierzchni 21,70 m² i 5,47 m². WC zlokalizowane jest w częściach wspólnych nieruchomości nie podlega sprzedaży.

Standard wykończenia – zły; wskazany jest remont kapitalny wraz z ekspercką oceną stanu technicznego. Funkcjonalność – przeciętna. Okna – PCV. Drzwi wewnętrzne i zewnętrzne – drewniane. Instalacje: wodna, kanalizacyjna, elektryczna. Ogrzewanie – piec kaflowy.


PRZEZNACZENIE W PLANIE MIEJSCOWYM:

W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego – teren oznaczony symbolem:
B 3 MW/U – teren zabudowy mieszkaniowo-usługowej.

Budynek ul. Karola Miarki 3 znajduje się w gminnej ewidencji zabytków. Dla budynku przy ulicy Karola Miarki nr 3 ustala się:
a) zachowanie bryły budynku wraz z formą dachu, układu osi i wykroju otworów elewacji;
b) zachowanie gzymsowych podziałów elewacji, boniowań partii przyziemia oraz płycin nad i podokiennych;
c) zachowanie stolarki okiennej i drzwiowej;
d) zachowanie układu wnętrz i klatki schodowej;
e) stosowanie podziałów szczeblinowych wzorowanych na oryginalnych, w przypadku wymiany stolarki okiennej;

Nieruchomość nie jest przedmiotem obciążeń i zobowiązań.

Termin I przetargu – 26 maja 2021 r. cena wywoławcza 80 000,00 zł

Termin II przetargu – 21 lipca 2021 r. – cena wywoławcza 60 000,00 zł

 

WARUNKI PRZETARGU:

 

CENA WYWOŁAWCZA – 50 000,00 zł (słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych)

 

Na podst. art. 43 ust. 1 pkt 10 i  art. 29a ust. 8 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t. j. Dz. U. 2021, poz. 685 z późn. zm.) sprzedaż nieruchomości zwolniona jest z podatku VAT.

 

Minimalne postąpienie przetargowe –  500,00 zł (słownie: pięćset złotych).

 

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie wadium w wysokości 5 000,00 zł(słownie: pięć tysięcy złotych) na rachunek Urzędu Miasta w Kłodzku – Gospodarczy Bank Spółdzielczy w Strzelinie o/Kłodzko nr rachunku 28 9588 0004 7100 1010 2000 0050 w terminiedo dnia  08.10.2021 r. W tytule przelewu należy wpisać „wadium – III przetarg ul. K. Miarki 3/12” oraz podać nazwę podmiotu, który będzie nabywał nieruchomość. Za termin wniesienia wadium uważa się dzień wpływu wadium na wskazany rachunek bankowy.

 

Przetarg odbędzie się dnia 14.10.2021 r. o godz. 12.00 w Sali Rajców nr 201 II piętro Urzędu Miasta w Kłodzku, Pl. Bolesława Chrobrego 1


Dodatkowych informacji dotyczących przetargu udzielają pracownicy Wydziału Gospodarki Mieniem Komunalnym i Planowania Przestrzennego, Pl. Bolesława Chrobrego 1, pokój nr 122, tel. 74 865 46 63.

Ogłoszenie o przetargu opublikowane jest na tablicach informacyjnych Urzędu Miasta w Kłodzku, stronach internetowych (www.um.bip.klodzko.pl, www.klodzko.pl) oraz na portalu internetowym www.doba.plUdział w postępowaniu przetargowym wiąże się z przetwarzaniem danych osobowych oferentów na zasadach określonych w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L 119 z 04.05.2016, str. 1 oraz Dz. U. UE. L 127 z 23.08.2018, str. 2) oraz w zakresie wynikającym z ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2204 ze zm.) oraz rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (t. j. Dz.U. z 2014 r. poz. 1490).
Więcej informacji o przetwarzaniu danych osobowych przez Urząd Miasta w Kłodzku można uzyskać na stronie www.um.bip.klodzko.pl w zakładce „Ochrona danych osobowych/Klauzula informacyjną o przetwarzaniu danych osobowych w Urzędzie Miasta Kłodzka na podstawie obowiązujących przepisów prawa, zawartych umów i udzielonej zgody.”