I przetarg ustny nieograniczony-Gmina Miejska Kłodzko

Organ Ogłaszający:

Urząd Miasta

Miejscowość:

Kłodzko

Kod pocztowy:

57-300

Ulica:

plac Bolesława Chrobrego 1

Data Publikacji: 31 sierpnia, 2021

Ilość wizyt: 118

Dokumenty do pobrania:

Wyciąg z ogłoszenia

Burmistrz Miasta Kłodzka

I przetarg ustny nieograniczony

 

na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, stanowiącej własność Gminy Miejskiej Kłodzko, położonej w Kłodzku w rejonie ul. Wielisławskiej, oznaczonej geodezyjnie jako działka nr 19/3 (AM-7), obręb Zagórze o pow. 0,1787 ha, ujawnionej w księdze wieczystej o nr SW1K/00068306/8, sklasyfikowanej w ewidencji gruntów jako użytki kopalne – K oraz użytki orne – RIIIa..

 

Nieruchomość niezabudowana położona Kłodzku w rejonie ulicy Wielisławskiej, na obrzeżach miasta w jego południowo- zachodniej części. Przedmiotowa nieruchomość znajduje się w rejonie byłej kopalni kamienia drogowego, terenów ciepłowni oraz terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej. Ukształtowanie sytuacyjno – wysokościowe działki jest przeciętne – teren z różnicami wysokości, pofałdowany, nieogrodzony. Dojazd do działki drogą publiczną w graniach działki nr 19/4 (AM-7), obręb Zagórze. Od drogi utwardzonej płytami betonowymi dojazd drogą wysypana szutrem. W sąsiedztwie znajdują się sieci elektroenergetyczne, wodne, kanalizacyjne, gazowe i teletechniczne. Działka jest zadrzewiona młodymi samosiewami drzew gatunków szybkorosnących, porośnięta dzikimi krzewami i trawą. Kształt działki regularny. Na terenie nieruchomości stwierdzono nielegalne wysypisko odpadów, w tym odpadów budowlanych. Nie dokonano badania gruntów pod względem geologicznym i brak jest szczegółowych informacji na temat nośności gruntu.

 

Zgodnie ze uchwała nr XXXVI/221/2000 Rady Miejskiej w Kłodzku  z dnia 23 listopada 2000 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu po zlikwidowanej kopalni kamienia drogowego przy ul. Wielisławskiej w Kłodzku, teren działki nr 19/3 (AM-7), obręb Zagórze w Kłodzku wchodzi w skład obszaru oznaczonego symbolem 3S – tereny baz, składów i hurtowni (materiałów budowlanych, drogowych, instalacyjnych, zieleni miejskiej).

Gmina Miejska Kłodzko nie ponosi odpowiedzialności za wady ukryte nieruchomości oraz za istnienie podziemnych urządzeń infrastruktury technicznej, które dotychczas nie zostały zinwentaryzowane i zewidencjonowane.

Gmina Miejska Kłodzko nie ponosi odpowiedzialności za obciążenia nieujawnione w księdze wieczystej prowadzonej dla przedmiotowej nieruchomości.

Nabywca wraz z gruntem przejmie na siebie obowiązek usunięcia z terenu ewentualnych bezumownych użytkowników.

Nieruchomość nie jest przedmiotem obciążeń i zobowiązań.

Warunki przetargu:

 1. Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 56 000,00 zł (słownie: pięćdziesiąt sześć tysięcy złotych).

Do ceny ustalonej w drodze przetargu doliczony zostanie podatek VAT w wysokości 23%.

 1. Minimalne postąpienie przetargowe wynosi 560,00 zł (słownie: pięćset sześćdziesiąt złotych ).
 2. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie wadium w pieniądzu w wysokości 5 600,00 zł (słownie: pięć tysięcy sześćset złotych), na konto Urzędu Miasta w Kłodzku – Gospodarczy Bank Spółdzielczy w Strzelinie – 28 9588 0004 7100 1010 2000 0050
  w terminie do dnia 24.09.2021 r. W tytule przelewu należy podać: „I przetarg, Kłodzko, dz. nr 19/3, Zgórze” oraz nazwę podmiotu, który będzie nieruchomość nabywał. Za termin wniesienia wadium uważa się dzień wpływu wadium na wskazany rachunek bankowy.
 3. Przetarg odbędzie się w dniu 01.10.2021 r. o godz. 10.00 w budynku Urzędu Miasta w Kłodzku, Pl. Bolesława Chrobrego 1, sala 201.
 4. Warunkiem udziału w przetargu jest:
 5. przedstawienie Komisji przetargowej dowodu wpłacenia wadium;
 6. osobiste stawiennictwo w dniu przetargu z dowodem tożsamości lub reprezentowanie przez pełnomocnika na podstawie pełnomocnictwa z notarialnym poświadczeniem podpisu.
 7. w przypadku udziału w przetargu osób pozostających w związku małżeńskim, które obowiązuje ustawowa wspólność majątkowa konieczne jest stawiennictwo obojga małżonków lub w przypadku udziału jednego z nich przedłożenie pisemnej zgody współmałżonka z notarialnym poświadczeniem podpisu; w przypadku rozdzielności majątkowej – przedstawienie dokumentu ustanawiającego rozdzielność.
 8. w przypadku przedsiębiorców, przedłożenie aktualnego wypisu z właściwego dla danego podmiotu rejestru oraz dokumentów upoważniających do działania w ich imieniu.

Ogłoszenie o przetargu opublikowane jest na tablicach informacyjnych Urzędu Miasta w Kłodzku, stronach internetowych (www.um.bip.klodzko.pl, www.klodzko.pl), a wyciąg z ogłoszenia o przetargu zamieszcza się w prasie o zasięgu obejmującym
co najmniej powiat, na terenie którego położona jest zbywana nieruchomość (na portalu internetowym www.doba.pl).

 

Udział w postępowaniu przetargowym wiąże się z przetwarzaniem danych osobowych oferentów na zasadach określonych w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U.UE. L 119 z 04.05.2016, str. 1 oraz Dz.U.UE. L 127 z 23.08.2018, str.2) oraz w zakresie wynikającym z ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2204 ze zm.) oraz rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (t.j. Dz.U. z 2014 r. poz. 1490). Więcej informacji o przetwarzaniu danych osobowych przez Urząd Miasta w Kłodzku można uzyskać na stronie www.um.bip.klodzko.pl w zakładce „Ochrona danych osobowych/Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych w Urzędzie Miasta w  Kłodzku na podstawie obowiązujących przepisów prawa, zawartych umów i udzielonej zgody”.

 

Dodatkowych informacji dotyczących przetargu udzielają pracownicy Wydziału Gospodarki Mieniem Komunalnym i Planowania Przestrzennego, Pl. Bolesława Chrobrego 1, pokój nr 123, tel. nr 0-74 865 46 30.