Przetarg na sprzedaż nieruchomości w obrębie Chwałków – Gmina Marcinowice

Organ Ogłaszający:

Urząd Gminy

Miejscowość:

Marcinowice

Kod pocztowy:

58-124

Ulica:

Juliana Tuwima 2

Data Publikacji: 24 sierpnia, 2021

Ilość wizyt: 72

Dokumenty do pobrania:

Marcinowice, dnia 23.08.2021 r.

 

     

WÓJT  GMINY  MARCINOWICE

o g ł a s z a

   VII  PRZETARG  USTNY NIEOGRANICZONY

 

na sprzedaż nieruchomości stanowiącej mienie komunalne Gminy Marcinowice położonej w obrębie Chwałków, gmina Marcinowice, powiat  świdnicki, województwo dolnośląskie.

Nieruchomość jest wolna od obciążeń i praw osób trzecich. Przeznaczenie w planie: 26.ZP – tereny zieleni parkowej.

Księga Wieczysta Nr SW1S/00027122/2.

Termin przeprowadzania poprzednich przetargów: 16.03.2020 r., 30.06.2020 r., 29.10.2020 r., 03.02.2021r., 07.05.2021 r.,13.07.2021 r.

 

Działka niezabudowana nr 65/8, AM-3, pow. 2,1178 ha

       Cena wywoławcza: 450.000,00 zł w tym: wartość drzew 29.396,00 zł

Wadium: 60.000,00 zł

Minimalne postąpienie: 4.500,00 zł

 

Przetarg odbędzie się w dniu 24.09.2021 r. o godz. 10:30 w siedzibie Urzędu Gminy   Marcinowice, pokój nr 13.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium na konto Gminy Marcinowice Nr 60 9531 1029 9001 0000 0101 0002 w nieprzekraczalnym terminie do dnia 21.09.2021 r. (za dzień wpłaty wadium uważa się dzień wpływu środków na konto Gminy Marcinowice).

Dowód wpłaty wadium należy przedłożyć Komisji Przetargowej w dniu przetargu. Wadium wpłacone przez uczestnika, który wygra przetarg zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości, a wadium wpłacone przez pozostałe osoby zwraca się po zakończeniu przetargu, jednak nie później niż przed upływem  3 dni od dnia odwołania lub zamknięcia przetargu.  Cena nieruchomości sprzedawanej w drodze przetargu podlega zapłacie najpóźniej do dnia  zawarcia umowy w formie aktu notarialnego. W razie uchylenia się uczestnika, który wygrał przetarg, od zawarcia umowy w formie aktu notarialnego, wpłacone wadium ulega przepadkowi. Osoby przystępujące do przetargu powinny posiadać dokument potwierdzający tożsamość. W przypadku osób prawnych wymagany jest aktualny wypis z właściwego dla siedziby oferenta rejestru lub inny dokument urzędowy określający status prawny oferenta, sposób reprezentacji, a także imiona i nazwiska osób uprawnionych do reprezentacji.

W przypadku ustanowienia pełnomocnika przez osobę fizyczną, wymagane jest notarialne potwierdzenie pełnomocnictwo. Powyższe dokumenty winny być okazane Komisji Przetargowej bezpośrednio przed rozpoczęciem przetargu. Umowa notarialna może być zawarta wyłącznie z podmiotem, który przetarg wygra. Przetarg zostanie przeprowadzony zgodnie z przepisami Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r. w sprawie trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2004r. Nr 207, poz. 2108).

Nabywca zobowiązany jest do poniesienia kosztów przeniesienia prawa własności nieruchomości.

Zastrzega się prawo odwołania przetargu z uzasadnionej przyczyny, przy czym informacja o takiej decyzji podana zostanie w sposób i w formie jaką zastosowano do ogłoszenia o przetargu. Dodatkowe informacje związane z przetargiem można uzyskać w Urzędzie Gminy Marcinowice, ul. Tuwima  nr 2, pokój nr 10, lub telefonicznie pod nr  74-850-34-94 lub 74-85-85-226, 227 wew. 34. Ponadto ogłoszenie o przetargu opublikowane jest na stronach Urzędu Gminy Marcinowice pod adresem: bip.marcinowice.pl