Przetarg na sprzedaż nieruchomości gruntowej – UM Świdnica

Organ Ogłaszający:

Urząd Miejski

Miejscowość:

Świdnica

Kod pocztowy:

58-100

Ulica:

Rynek 38

Data Publikacji: 16 sierpnia, 2021

Ilość wizyt: 91

Dokumenty do pobrania:

Prezydent Miasta Świdnicy informuje o ogłoszeniu II przetargu ustnego, nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości położonej przy ul. Leśnej w Świdnicy przeznaczonej pod zabudowę mieszkaniowo – usługową.

I przetarg odbył się w dniu 19 lipca 2021 r.

Gmina Miasto Świdnica jest właścicielem nieruchomości, położonej przy ul. Leśnej w Świdnicy Gmina/obr.5 AM 12/ – działki nr 2685/9 o powierzchni 0,3545 ha, dla której Sąd Rejonowy w Świdnicy prowadzi księgę wieczystą nr SW1S/00080400/4. Na przedmiotowej działce znajduje się rozpoczęta budowa budynku usługowego.

Przedmiotową nieruchomość przeznacza się do sprzedaży w drodze drugiego przetargu ustnego nieograniczonego pod zabudowę mieszkaniowo – usługową.

Cena wywoławcza do drugiego przetargu dla działki nr 2685/9 o pow. 0,3545 ha wynosi – 1 845 000,00 zł brutto tj. 1 500 000,00 zł netto + 23% VAT 345 000,00 zł.

/słownie: jeden milion osiemset czterdzieści pięć tysięcy złotych i 00/100 /.

Wadium wynosi 300 000,00 zł.

Przetarg Nr P-84/X/21 odbędzie się w dniu 19.10.2021 r. w Sali Narad Urzędu Stanu Cywilnego w Świdnicy przy ulicy Armii Krajowej 47 o godzinie 10:00

—————————————————————————————————————–

Uczestnicy licytacji proszeni są o punktualne przybycie.

Powyższa informacja stanowi wyciąg z ogłoszenia, zamieszczonego zgodnie z obowiązującymi przepisami Ustawy o gospodarce nieruchomościami z dnia 21 sierpnia 1997 r. (Dz.U.2020.1990 t.j).

Pełna treść ogłoszenia o przetargu została opublikowana na stronie internetowej Urzędu Miejskiego http://um.swidnica.pl/pages/pl/urzad-miejski/sprzedaz-nieruchomosci.php, w Biuletynie Informacji Publicznej www.bip.um.swidnica.pl w zakładce „Sprzedaż i dzierżawa nieruchomości” oraz wywieszona na tablicy ogłoszeń przy pok. 124, Urząd Miejski
w Świdnicy, ul. Armii Krajowej 49.

Dodatkowe informacje na temat przetargu można uzyskać w Wydziale Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami, pok.228, tel. 74 856 28 84 oraz w Wydziale Zamówień Publicznych i Przetargów, pok. 124 i 125, tel. 74 856 28 50 i 74 856 29 24.