Ogłoszenie Burmistrza Strzegomia o wyłożeniu projektów do wglądu

Organ Ogłaszający:

Urząd Miejski

Miejscowość:

Strzegom

Kod pocztowy:

58-150

Ulica:

Rynek 1

Data Publikacji: 10 sierpnia, 2021

Ilość wizyt: 496

Dokumenty do pobrania:

Ogłoszenie Burmistrza Strzegomia

 o wyłożeniu do publicznego wglądu projektów:

 

– zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszarów położonych w obrębie wsi Goczałków Górny, w gminie Strzegom (obejmującej działki nr: 64, 25/1 oraz części działek nr: 23, 24/5, 25/2, 22/2, 67),

– zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszarów położonych w obrębie wsi Granica, w gminie Strzegom – Obszar B,

– zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszarów położonych w obrębie wsi Żółkiewka, w gminie Strzegom.

Na podstawie art. 17 pkt 9 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2021 r., poz. 741 ze zm.), a także uchwał Rady Miejskiej w Strzegomiu: Nr 17/17

z dnia 31 stycznia 2017 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszarów położonych w obrębie wsi Goczałków Górny, w gminie Strzegom, Nr 19/19 z dnia 13 marca 2019 r. w sprawie przystąpienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszarów położonych w obrębie wsi Granica, w gminie Strzegom, oraz Nr 92/16 z dnia 28 września 2016 r. w sprawie przystąpienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszarów położonych w obrębach wsi Żółkiewka, w gminie Strzegom, oraz obszaru położonego w obrębie 4 miasta Strzegom, zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu ww. projektów zmian planów wraz z prognozami oddziaływania na środowisko, w dniach od 20 sierpnia 2021r. do 15 września 2021r., w siedzibie Urzędu Miejskiego w Strzegomiu, Rynek 38, 58-150 Strzegom, w godzinach pracy urzędu oraz poprzez publikację w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie internetowej Urzędu Miejskiego. Dyskusje publiczne nad przyjętymi rozwiązaniami w projektach zmian planów miejscowych, odbędą się dnia 8 września 2021r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Strzegomiu:

– o godz. 1200­ – w odniesieniu do projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszarów położonych w obrębie wsi Goczałków Górny, w gminie Strzegom (obejmującej działki nr: 64, 25/1 oraz części działek nr: 23, 24/5, 25/2, 22/2, 67),

– o godz. 1300­ – w odniesieniu do projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszarów położonych w obrębie wsi Granica, w gminie Strzegom – Obszar B,

– o godz. 1400­ – w odniesieniu do projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszarów położonych w obrębie wsi Żółkiewka, w gminie Strzegom.

Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projektach zmian planów miejscowych może wnieść uwagi. Uwagi należy składać do Burmistrza Strzegomia, na adres Urzędu Miejskiego w Strzegomiu, Rynek 38, 58-150 Strzegom lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w tym na adres strzegom@strzegom.pl wraz z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 1 października 2021 r.

Jednocześnie, na podstawie art. 39 ust. 1 pkt 2 do 5, art. 40, w związku z art. 54 ust. 2 i 3 ustawy
z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2021 r., poz. 247 ze zm.), podaję do publicznej wiadomości, że zgodnie z art. 46 ust. 1 pkt 1 ww. ustawy, projekty zmian planów zagospodarowania przestrzennego podlegają strategicznej ocenie oddziaływania na środowisko, w tym zapewnieniu możliwości udziału społeczeństwa w opracowywaniu dokumentów.
Z dokumentacją spraw można zapoznać się w siedzibie Urzędu Miejskiego, w godzinach pracy urzędu.
W postępowaniu w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko mogą być składane uwagi na piśmie, ustnie do protokołu lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym, w nieprzekraczalnym terminie do dnia
1 października 2021 r. Organem właściwym do rozpatrzenia uwag jest Burmistrz Strzegomia. Ponadto informuję, że zgodnie z art. 21 ustawy o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko, w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie, zamieszczono informacje o w/w projekcie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego i prognozie oddziaływania na środowisko.

 

Na podstawie art. 17a i 8a ust.1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenia o ochronie danych) (Dz. U. L 119 z 4.5.2016, s.1) w związku z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1000 ze zm.) informuję, że:

  • W związku z przetwarzaniem przez Burmistrza Strzegomia, danych osobowych, uzyskanych w toku prowadzenia postępowania dotyczącego sporządzania zmian miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, przysługuje Pani/Panu prawo, o którym mowa w art. 15 ust. 1 lit. g rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. L 119 z 4.5.2016, s. 1), jeżeli nie wpływa to na ochronę praw i wolności osoby, od której dane te pozyskano.
  • Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Burmistrz Strzegomia, Rynek 38, 58-150 Strzegom.
  • Dane kontaktowe: z Administratorem można się skontaktować: osobiście lub na adres poczty elektronicznej: strzegom@strzegom.pl, telefonicznie: (74) 85 60 599, pisemnie: Urząd Miejski w Strzegomiu, Rynek 38, 58-150 Strzegom.
  • Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w obrębie 3 miasta Strzegom.
  • Posiada Pani/Pan prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia ich przetwarzania, wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).
  • Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być wyłącznie podmioty upoważnione na podstawie przepisów prawa, w tym upoważnieni pracownicy Administratora oraz podmioty przetwarzające dane w imieniu urzędu, uczestniczące w opracowaniu zmiany planu miejscowego.
  • Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane w okresie sporządzania projektu zmiany planu miejscowego oraz w obowiązującym okresie archiwizacji – zgodnie z ustawą z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz. U. z 2019 r. poz. 553 ze zm.).
  • Jest Pan/Pani zobowiązana do podania danych osobowych. Konsekwencją ich niepodania będzie uniemożliwienie działań związanych z rozpatrzeniem uwagi.
  • Przekazywanie danych do państwa trzeciego – nie dotyczy.
  • Zautomatyzowane podejmowanie decyzji – nie stosuje się.

Burmistrz Strzegomia