Ogłoszenie Burmistrza Strzegomia

Organ Ogłaszający:

Urząd Miejski

Miejscowość:

Strzegom

Kod pocztowy:

58-100

Ulica:

Data Publikacji: 12 lipca, 2021

Ilość wizyt: 45

Dokumenty do pobrania:

OGŁOSZENIE
BURMISTRZA STRZEGOMIA
o przystąpieniu do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w granicach terenu górniczego, w obrębie wsi Kostrza, w gminie Strzegom

Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2021 r., poz. 741 z późn.zm.) zawiadamiam o podjęciu przez Radę Miejską w Strzegomiu uchwały Nr 41/21 z dnia 12 maja 2021 r. w sprawie przystąpienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w granicach terenu górniczego, w obrębie wsi Kostrza, w gminie Strzegom, obejmującej obszar przedstawiony na załączniku graficznym do uchwały. Zainteresowani mogą składać wnioski do ww. projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Wnioski należy składać na piśmie do dnia 4 sierpnia 2021 r. Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.

Na podstawie art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2021 r., poz. 247 z późn. zm.), podaję do publicznej wiadomości informację  o przystąpieniu do opracowania ww. projektu dokumentów wymagających udziału społeczeństwa.  Z dokumentacją sprawy można zapoznać się w siedzibie Urzędu Miejskiego w Strzegomiu, Rynek 38, 58-150 Strzegom, w godzinach pracy urzędu. Do opracowywanego projektu dokumentu mogą być składane wnioski. Wnioski należy składać do Burmistrza Strzegomia w nieprzekraczalnym terminie do dnia 4 sierpnia 2021 r. Zgodnie z art. 40 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko – zainteresowani mogą składać wnioski z zakresu ochrony środowiska w formie pisemnej, ustnie do protokołu oraz za pomocą środków komunikacji elektronicznej na adres: strzegom@strzegom.pl, bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym. Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy oraz przedmiot wniosku. Organem właściwym do rozpatrzenia wniosków jest Burmistrz Strzegomia.

Na podstawie art. 17a i 8a ust.1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia  2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych  i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenia  o ochronie danych) (Dz. U. L 119 z 4.5.2016, s.1) w związku z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1781) informuję, że przysługują Pani/Panu prawa wynikające z ww. przepisów, szczegółowo przedstawione w Obwieszczeniu Burmistrza Strzegomia o przystąpieniu do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w granicach terenu górniczego, w obrębie wsi Kostrza, w gminie Strzegom umieszczonego na stronie BIP Urzędu Miejskiego w Strzegomiu oraz wywieszonego na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Strzegomiu.

Burmistrz Strzegomia