Przetarg na oddanie w najem gruntów stanowiących mienie komunalne Gminy Strzegom

Organ Ogłaszający:

Urząd Miejski

Miejscowość:

Strzegom

Kod pocztowy:

58-150

Ulica:

Rynek 38

Data Publikacji: 12 kwietnia, 2021

Ilość wizyt: 95

Dokumenty do pobrania:

ZARZĄD OŚRODKA SPORTU I REKREACJI SP. Z O. O.

W STRZEGOMIU

OGŁASZA  PRZETARG  USTNY,  NIEOGRANICZONY

na oddanie w najem gruntów stanowiących mienie komunalne Gminy Strzegom.

Przedmiotem przetargu są grunty :

1. część działki niezabudowanej nr 630/3, AM-5, obr-1, o pow. 33 m2, położonej  w Strzegomiu przy  ul. Mickiewicza 2, z przeznaczeniem pod działalność: handlową, gastronomiczną, rozrywkową, oznaczoną na szkicu jako nr 1, z możliwością podłączenia energii elektrycznej  400 V i wody z podlicznikami  (opłata zgodnie z obowiązującymi cenami na dany miesiąc).

Oddanie w najem nastąpi na czas oznaczony tj. od 19 czerwca do 31 sierpnia 2021 roku.

Przetarg odbędzie się  20 maja 2021 roku, o godz. 900 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Strzegomiu, Rynek 38 – sala konferencyjna nr 29.

Ustala się stawkę wywoławczą czynszu za najem gruntów na kwotę  32,00 zł/m2 miesięcznie netto. Do ustalonej w przetargu stawki czynszu zostanie doliczony obowiązujący  podatek VAT. Oprócz czynszu najemca będzie obciążony opłatą za: wywóz odpadów komunalnych, opłatą za energię elektryczną i dostawę wody według zużycia.

Minimalna stawka przebicia wynosi  0,20 zł./m2.

Wadium dla wyżej wymienionej działki wynosi – 700 zł.

2. część działki niezabudowanej nr 630/3, AM-5, obr-1, o pow. 25 m2, położonej w Strzegomiu przy ul. Mickiewicza 2, z przeznaczeniem pod działalność: handlową, gastronomiczną, rozrywkową oznaczoną na szkicu jako nr 2, z możliwością podłączenia energii elektrycznej 230V (do 3000W) z podlicznikiem (opłata zgodnie z obowiązującymi cenami na dany miesiąc).

Oddanie w najem nastąpi na czas oznaczony tj. od 19 czerwca do 31 sierpnia 2021 roku.

Przetarg odbędzie się  20 maja 2021 roku, o godz. 930 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Strzegomiu, Rynek 38 – sala konferencyjna nr 29.

Ustala się stawkę wywoławczą czynszu za najem gruntów na kwotę  32,00 zł/m2 miesięcznie netto. Do ustalonej w przetargu stawki czynszu zostanie doliczony obowiązujący  podatek VAT. Oprócz czynszu najemca będzie obciążony opłatą za:  wywóz odpadów komunalnych, opłatą za energię elektryczną według zużycia.

Minimalna stawka przebicia wynosi  0,20 zł./m2.

Wadium dla wyżej wymienionej działki wynosi – 500 zł.

3. część działki niezabudowanej nr 630/3, AM-5, obr-1, o pow. 12 m2, położonej w Strzegomiu przy  ul. Mickiewicza 2, z przeznaczeniem pod działalność: handlową, gastronomiczną, rozrywkową oznaczoną na szkicu jako nr 3, z możliwością podłączenia energii elektrycznej 230V (do 3000W) z podlicznikiem (opłata zgodnie z obowiązującymi cenami na dany miesiąc).

Oddanie w najem nastąpi na czas oznaczony tj. od 19 czerwca do 31 sierpnia 2021 roku.

Przetarg odbędzie się  20 maja 2021 roku, o godz. 1000 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Strzegomiu, Rynek 38 – sala konferencyjna nr 29.

Ustala się stawkę wywoławczą czynszu za najem gruntów na kwotę  32,00 zł/m2 miesięcznie netto. Do ustalonej w przetargu stawki czynszu zostanie doliczony obowiązujący  podatek VAT. Oprócz czynszu najemca będzie obciążony opłatą za:  wywóz odpadów komunalnych, opłatą za energię elektryczną według zużycia.

Minimalna stawka przebicia wynosi  0,20 zł./m2.

Wadium dla wyżej wymienionej działki wynosi – 300 zł.

4. część działki niezabudowanej nr 630/3, AM-5, obr-1, o pow. 12 m2, położonej  w Strzegomiu przy ul. Mickiewicza 2, z przeznaczeniem pod działalność: handlową, gastronomiczną, rozrywkową oznaczoną na szkicu jako nr 4, z możliwością podłączenia energii elektrycznej 230V (do 3000W) z podlicznikiem (opłata zgodnie z obowiązującymi cenami na dany miesiąc) .

Oddanie w najem nastąpi na czas oznaczony tj. od 19 czerwca do 31 sierpnia 2021 roku.

Przetarg odbędzie się  20 maja 2021 roku, o godz. 1030 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Strzegomiu, Rynek 38 – sala konferencyjna nr 29.

Ustala się stawkę wywoławczą czynszu za najem gruntów na kwotę  32,00 zł/m2 miesięcznie netto. Do ustalonej w przetargu stawki czynszu zostanie doliczony obowiązujący  podatek VAT. Oprócz czynszu najemca będzie obciążony opłatą za:  wywóz odpadów komunalnych, opłatą za energię elektryczną według zużycia.

Minimalna stawka przebicia wynosi  0,20 zł./m2.

Wadium dla wyżej wymienionej działki wynosi – 250 zł.

5. część działki niezabudowanej nr 630/3, AM-5, obr-1, o pow. 2 m2, położonej w Strzegomiu przy  ul. Mickiewicza 2, z przeznaczeniem pod działalność: handlową, gastronomiczną, rozrywkową oznaczoną na szkicu jako nr 5, z możliwością podłączenia energii elektrycznej 230V (do 1200W), opłata ryczałtowa naliczana od zdeklarowanej mocy urządzeń odbiorczych i cen energii elektrycznej w danym miesiącu .

Oddanie w najem nastąpi na czas oznaczony tj. od 19 czerwca do 31 sierpnia 2021 roku.

Przetarg odbędzie się  20 maja 2021 roku, o godz. 1100 w siedzibie Urzędu Miejskiego                              w Strzegomiu, Rynek 38 – sala konferencyjna nr 29.

Ustala się stawkę wywoławczą czynszu za najem gruntów na kwotę  32,00 zł/m2 miesięcznie netto. Do ustalonej w przetargu stawki czynszu zostanie doliczony obowiązujący  podatek VAT. Oprócz czynszu najemca będzie obciążony opłatą za: wywóz odpadów komunalnych, opłatą ryczałtową za energię elektryczną według zadeklarowanej mocy urządzeń odbiorczych.

Minimalna stawka przebicia wynosi  0,20 zł./m2.

Wadium dla wyżej wymienionej działki wynosi – 40 zł.

6. część działki niezabudowanej nr 630/3, AM-5, obr-1, o pow. 6 m2, położonej w Strzegomiu przy ul. Mickiewicza 2, z przeznaczeniem pod działalność: handlową, gastronomiczną, rozrywkową oznaczonej na szkicu jako nr 6 bez możliwości podłączenia mediów.

Oddanie w najem nastąpi na czas oznaczony tj. od 19 czerwca do 31 sierpnia 2021 roku.

Przetarg odbędzie się  20 maja 2021 roku, o godz. 1130 w siedzibie Urzędu Miejskiego                              w Strzegomiu, Rynek 38 – sala konferencyjna nr 29.

Ustala się stawkę wywoławczą czynszu za najem gruntów na kwotę  28,00 zł/m2 miesięcznie netto. Do ustalonej w przetargu stawki czynszu zostanie doliczony obowiązujący  podatek VAT. Oprócz czynszu najemca będzie obciążony opłatą za wywóz odpadów komunalnych.

Minimalna stawka przebicia wynosi  0,20 zł./m2.

Wadium dla wyżej wymienionej działki wynosi – 120 zł.

 

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłata wadium w kasie Ośrodka Sportu  i Rekreacji Sp. z o. o.  w Strzegomiu, ul. Mickiewicza 2, lub na konto:

SANTANDER BANK POLSKA S.A. O / Strzegom nr 98 1090 2343 0000 0001 3585  0989   w nieprzekraczalnym terminie do dnia  17 maja 2021 roku.

Za dzień wpłaty wadium uważa się dzień wpływu środków na konto OSiR sp. z o. o.  w Strzegomiu.

Dowód wpłaty wadium należy przedłożyć Komisji Przetargowej w dniu przetargu.

Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który wygra przetarg zalicza się na poczet czynszu za najem gruntów, a wadium wpłacone przez pozostałe osoby zwraca się po zakończeniu przetargu, jednak nie później niż przed upływem 3 dni licząc od dnia zamknięcia lub odwołania przetargu.

Osoba przystępująca do przetargu powinna posiadać dokument potwierdzający tożsamość.

W przypadku osób prawnych wymagany jest aktualny wypis z właściwego dla siedziby oferenta rejestru lub inny dokument urzędowy określający status prawny oferenta, sposób reprezentacji, a także imiona  i nazwiska osób uprawnionych do reprezentacji. W przypadku ustanowienia pełnomocnictwa przez osobę fizyczną, wymagane jest notarialnie potwierdzone pełnomocnictwo.

Wygrywający przetarg zobowiązany jest do podpisania umowy najmu w terminie do 31.05.2021 r.

Uchylenie się od zawarcia umowy w przypadku wygrania przetargu powoduje przepadek wadium.

Grunty będące przedmiotem przetargu są wolne od obciążeń na rzecz osób trzecich.

Grunty przeznaczone do oddania w najem udostępnione będą dla wszystkich zainteresowanych do oglądania w dniu  14 maja 2021 roku,  w godzinach od 1000  do 1100 Szczegółowe informacje związane   z przetargiem oraz szkic mapy z zaznaczonym terenem przeznaczonym do oddania w najem można uzyskać w Ośrodku Sportu i Rekreacji Sp. z o. o., ul. Mickiewicza 2; 58-150 Strzegom lub telefonicznie dzwoniąc pod nr  74 8551524.

W przypadku zaistnienia ważnego powodu, ogłoszony przetarg może zostać odwołany.

 

 

      Z A P R A S Z A M Y  !!!