II przetarg na sprzedaż nieruchomości- dz. nr 776/3, AM – 26, Obr. 3 Strzegom A. Krajowej

Organ Ogłaszający:

Urząd Miejski

Miejscowość:

Strzegom

Kod pocztowy:

58-150

Ulica:

Rynek 38

Data Publikacji: 15 marca, 2021

Ilość wizyt: 86

Dokumenty do pobrania:

BURMISTRZ STRZEGOMIA

o g ł a s z a

DRUGI PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY

na sprzedaż nieruchomości stanowiącej mienie komunalne Gminy Strzegom

 

  1. Działka niezabudowana nr 776/3, AM – 26, Obr. 3,
    położona w Strzegomiu przy ulicy Armii Krajowej, gmina Strzegom
    o powierzchni 0,0609 ha

Cena wywoławcza nieruchomości  59.000,00 zł

Wadium  –  5.900,00 zł

 

Postąpienie nie może wynosić mniej niż 1 % ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę
do pełnych dziesiątek złotych ceny wywoławczej.

Do wylicytowanej ceny doliczony zostanie obowiązujący podatek VAT.

 

Przetarg odbędzie się w dniu 15.04.2021 r. o godz. 1030
w siedzibie Urzędu Miejskiego w Strzegomiu – sala nr 29.

 

Pierwszy przetarg ogłoszony na dzień 25.02.2021 r. zakończył się wynikiem negatywnym.

 

Dla nieruchomości urządzona jest księga wieczysta SW1S/0019546/1.

 

Nieruchomość jest wolna od obciążeń i praw osób trzecich.

Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego obszarów położonych w obrębie 3 miasta Strzegom uchwalonego uchwałą Nr 10/13 Rady Miejskiej w Strzegomiu z dnia 30.01.2013 r. nieruchomość oznaczona jest symbolem D.10.UI usługi
o różnym przeznaczeniu.

Nieruchomość  podlega wyłączeniu z produkcji rolnej w trybie ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych. Nabywca ponosi koszty wyłączenia gruntów z produkcji rolnej.

 

Nabywca ponosi koszty związane z przeniesieniem prawa własności.

 


Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłata wadium
,  na rachunek bankowy Gminy Strzegom – Santander Bank Polska S.A O/Strzegom nr rachunku bankowego: 97 1090 2343 0000 0005 9800 0232  w nieprzekraczalnym terminie do dnia 12.04.2021 r. (za dzień wpłaty wadium uważa się dzień wpływu środków na konto Gminy Strzegom.

Dowód wpłaty wadium należy przedłożyć Komisji Przetargowej w dniu przetargu.

 

 

Wadium wpłacone przez uczestnika, który wygra przetarg zalicza sie na poczet ceny nabycia nieruchomości, a wadium wpłacone przez pozostałe osoby zwraca sie po zakończeniu przetargu, jednak nie później niż przed upływem 3 dni od dnia odwołania lub zamknięcia przetargu.

 

Cena nieruchomości sprzedawanej w drodze przetargu podlega zapłacie najpóźniej do dnia zawarcia umowy w formie aktu notarialnego przed jego podpisaniem. W razie uchylania się uczestnika, który wygrał przetarg, od zawarcia umowy  w formie aktu notarialnego, wpłacone wadium ulega przepadkowi.

 

Osoby przystępujące do przetargu powinny posiadać dokument potwierdzający tożsamość.
W przypadku osób prawnych wymagany jest aktualny wypis z właściwego dla siedziby oferenta rejestru lub inny dokument urzędowy określający status prawny oferenta, sposób reprezentacji, a także imiona i nazwiska osób uprawnionych do reprezentacji. W przypadku ustanowienia pełnomocnika przez osobę fizyczną, wymagane jest notarialnie potwierdzone pełnomocnictwo. Powyższe dokumenty winny być okazane Komisji Przetargowej bezpośrednio przed rozpoczęciem przetargu.

Umowa notarialna może być zawarta wyłącznie z podmiotem, który przetarg wygra.

 

Przetarg zostanie przeprowadzony zgodnie z przepisami Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 roku w sprawie trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. Nr 207, poz. 2108).

 

Dodatkowe informacje związane z przetargiem można uzyskać w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami i Zagospodarowania Przestrzennego Urzędu Miejskiego w Strzegomiu, Rynek 38,  pok. nr 34, II p. lub telefonicznie pod nr 74 8560-543, ponadto informacja
o przetargu umieszczona jest na stronie internetowej Miasta i Gminy Strzegom- www.strzegom.pl. bip-przetargi.

 

Zastrzega się prawo odwołania przetargu z uzasadnionej przyczyny, przy czym informacja o takiej decyzji podana zostanie w sposób i w formie jaką zastosowano do ogłoszenia o przetargu.